Aprobări – avize, licențe, consimţăminte şi autorizaţii acordate deja sau care vor fi acordate de autoritatea competentă.

Autoritate competentă – Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE);

Cerinţă legală – orice act cu caracter normativ emis de Parlamentul României, de Guvern sau de autoritatea competentă.

Vânzător – persoană juridică română sau străină, titulară a licenţei de vânzare gaze naturale.

Cumpărător – persoană fizică sau juridică, română sau străină, care are deplina libertate de a cumpăra gaze naturale de la Vânzător, având acces la reţelele de transport şi/sau distribuţie.

Bilanţ de închidere lunar – bilanţul surse – consumuri de gaze naturale la nivel naţional întocmit de către D.O.P.G.N Transgaz la sfârşitul unei luni de livrare.

Codul Reţelei – Anexa la Ordinul ANRE nr. 16/27.03.2013 publicat în M.O. nr 171/29.03.2014 cu modificările şi completările sale ulterioare, care reglementează condiţiile şi regulile de utilizare a Sistemului Naţional de Transport din România.

Gaze naturale – substanţe minerale combustibile constituite din amestecuri de hidrocarburi naturale acumulate în scoarţa terestră şi care, în condiţii de suprafaţă, se prezintă în stare gazoasă, întrunind proprietăţile fizice şi chimice prevăzute în STAS 3317.

Metru cub de gaze naturale (mc) – volumul de gaze naturale care ocupă un cub cu latura de un metru, la presiunea de 101.325 Pa (1 bar) şi la temperatura de 288,15K (15oC).

Energie (MWh) – cantitatea de energie consumată de un aparat ce funcţionează cu gaze naturale, în funcţie de timpul său de utilizare; această energie ce rezultă din ardereaq gayelor naturale este folosită direct pentru încălzire sau în proces tehnologic.

Sectorul gazelor naturale – ansamblul agenţilor economici, activităţilor şi instalaţiilor aferente privind producţia, transportul, tranzitul, înmagazinarea/stocarea, dispecerizarea, distribuţia, furnizarea şi utilizarea gazelor naturale.

D.O.P.G.N. Transgaz – Direcţia Operator Piaţa Gaze Naturalepersoana juridica care întocmeşte bilanţul surse – consumuri de gaze la nivel naţional, coordonează şi urmăreşte realizarea acestuia.

Preţ de Vânzare – preţul unei cantităţi unitare de gaze naturale, definit şi calculat conform procedurii agreate de Părţi.

Sistem Naţional de Transport (S.N.T.) – sistemul de transport al gazelor naturale în regim de înaltă presiune, compus din ansamblul de conducte, recipiente, echipamente şi instalaţii aferente, care asigură primirea gazelor naturale de la producători şi/sau de la furnizorii autohtoni şi/sau străini şi transportul acestora în vederea livrării în sistemele de distribuţie şi/sau la consumatorii direcţi şi/sau în vederea înmagazinării/stocării acestora.

D.I.S.G.N. – Depozit de Înmagazinare Subterană a Gazelor Naturale;

Operatorul Sistemului de Distribuţie – persoana fizică sau juridică ce realizează activitatea de distribuţie a gazelor naturale în una sau mai multe zone delimitate şi răspunde de exploatarea, întreţinerea şi dezvoltarea sistemului în zona respectivă şi, după caz, a interconectărilor sale cu alte sisteme, precum şi de asigurarea capacităţii pe termen lung a sistemului, în vederea satisfacerii la un nivel rezonabil a cererii pentru distribuţia gazelor naturale.

O.S.T. –  Operatorul SNT; Operatorul SNT este SNTGN TRANSGAZ SA Mediaş.

Zi gazieră dispecerizată – intervalul de timp de 24 ore cu începere de la ora 6:00, ora oficială a României.

Luna – perioada de timp începând cu ora 6:00 dimineaţa a primei zile a lunii calendaristice până la ora 6:00 dimineaţa a primei zile din următoarea lună calendaristică.

An gazier – perioada de timp definită pe 12 luni începând cu 1 octombrie conform reglementărilor în vigoare.

Consumator noncasnic:

a) consumator industrial – consumatorul final al cărui consum anual de gaze naturale estimat la locul de consum, în baza tipului şi debitelor aparatelor de utilizare a gazelor instalate, este de cel puţin 450.000 MWh; fac excepţie centralele în cegenerare de înaltă eficienţă cu o putere instalată mai mare de 10 MWh, care produc energie termică destinată sistemului de alimentare centralizată cu energie termică (SACET), care sunt considerate consumatori industriali, indiferent de nivelul consumului lor;

b) consumator secundar – consumatorul final al cărui consum anual de gaze naturale estimat la locul de consum, în baza tipului şi debitelor aparatelor de utilizare a gazelor instalate, este mai mic de 450.000 MWh şi care utilizează gazele naturale pentru procese tehnologice în industrie, respectiv:

– producător de energie electrică şi/sau termică – consumatorul final care utilizează gazele naturale pentru producerea de energie electrică şi/sau termică în centralele electrice/termice/de cogenerare, cu excepţia celui prevăzut la lit. a) de mai sus;

Consumator din industria chimică – consumator final care utilizează gazele naturale ca materie primă în industria chimică;

– alţi consumatori secundari – consumatori finali care utilizează gazele naturale pentru procese tehnologice în industrie, altele decât ca materie primă în industria chimică sau pentru producerea de energie electrică şi/sau termică;

c) consumator comercial – consumatorul final care utilizează gazele naturale în sectorul comercial, restaurante, hoteluri, centre de afaceri, agricultură sau pentru utilizări similare;

d) consumator terţiar – consumatorii finali, alţii decât consumatorii industriali, secundari sau comerciali – persoane juridice de drept privat fară scop lucrativ, instituţii publice – unităţi de prestări servicii din domeniile învăţământ, sănătate, cultură, apărare naţională, ordine publică, asistenţă socială, administraţie publică, culte şi altele asemenea.

Consumator casnic – consumatorul care cumpără gaze naturale pentru consumul casnic propriu, precum şi:

a) consumatorii care utilizează gaze naturale în scopul încălzirii spaţiilor proprii, producerii apei calde şi pentru gătit, în gospodării individuale şi/sau apartamente de bloc, cu contorizare individuală;

b) consumatorii care utilizează gaze naturale în scopul încălzirii spaţiilor proprii, producerii apei calde şi pentru gătit, în gospodării şi/sau apartamente de bloc, cu contorizări comune;

c) imobilele cu destinaţia de locuinţă, indiferent de forma de proprietate, aflate în administrarea unor persoane juridice de drept public sau privat, inclusiv centrele rezidenţiale pentru persoane cu handicap, căminele pentru persoane vârstnice, centrele de plasament, centrele de primire a copilului în regim de urgenţă, centrele maternale, internatele şcolare, căminele studenţeşti, în care se utilizează gaze naturale în scopul încălzirii spaţiilor proprii, producerii apei calde şi pentru gătit.

Gazele naturale livrate în baza Contractului vor îndeplini condiţiile de calitate prevăzute în Regulamentul de măsurare a cantităților de gaze naturale tranzacționate în România şi în Condițiile Tehnice (Anexa nr. 9 la Codul Rețelei pentru S.N.T).
(1) În situația în care Cumpărătorul înregistrează întârzieri repetate la plata facturilor de mai mult de 5 (cinci) zile timp de 3 (trei) luni consecutive, pentru a diminua riscul Vânzătorului cu privire la solvabilitatea Cumpărătorului şi pentru a se asigura îndeplinirea promptă a tuturor obligaţiilor care decurg din Contract în orice moment, Vânzătorul poate solicita Cumpărătorului printr-o cerere scrisă transmisă cu minim 10 (zece) zile înainte de data prezentării, un instrument financiar de garantare reprezentat de o scrisoare de garanţie bancară de bună plată, denumite în continuare “Garanția”, emisă în favoarea Vânzătorului, irevocabilă și necondiţionată, plătibilă la prima cerere, având o formulare agreată în prealabil de Vânzător.

(2) Valoarea Garanției prevăzută la alin. (1) al prezentului articol va reprezenta echivalentul contravalorii a 60 (șaizeci) de zile contractuale, la care se va adăuga acciza si TVA, şi este destinată îndeplinirii obligaţiilor contractuale ale Cumpărătorului.

(3) Garanția emisă de către Cumpărător va avea perioada de valabilitate egală cu perioada de derulare a Contractului plus 31 (treizecișiunu) de zile după terminarea acestuia și va fi transmisă în original la sediul Vânzătorului în termen de 10 (zece) zile de la data transmiterii solicitării de către Vânzător. Netransmiterea Garanţiei de către Cumpărător în termenul menționat anterior, îl exonerează pe Vânzător de obligaţia furnizării cantităţilor de gaze naturale contractate, Contractul fiind valabil doar sub condiţia prezentării Garanției în condițiile menționate în prezentul articol.

(4) În cazul majorării cantității de gaze naturale contractate sau a prețului avut în vedere la momentul calculării valorii Garanției, Vânzătorul poate solicita Cumpărătorului majorarea valorii Garanției transmisă inițial, valoarea actualizată a gazelor naturale contractate. Garanția astfel solicitată va fi transmisă Vânzătorului în termen de 10 (zece) zile de la data solicitării.

(5) În situația executării Garanției de către Vânzător, Cumpărătorul se obligă să transmită Vânzătorului, la solicitarea acestuia, o nouă Garanție cu valoarea actualizată, în termen de 10 (zece) zile de la data solicitării.

(6) În situația netransmiterii în termenul prevăzut contractual a Garanției menționate în prezentul articol, Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a sista temporar furnizarea gazelor naturale către Cumpărător, până la transmitera Garanției solicitate, în termen de 3 (trei) zile calendaristice de la transmiterea prin fax sau email a unei notificări în acest sens Cumpărătorului. Sistarea temporară a furnizarii gazelor nu echivalează cu încetarea Contractului.

(7) Garanţia prevăzută la alin (1) al prezentului articol este destinată îndeplinirii obligaţiilor contractuale ale Cumpărătorului şi poate fi executată de către Vânzător în cazul în care Cumpărătorul nu îşi îndeplinește obligațiile prevăzute contractual, cu un preaviz transmis Cumpărătorului cu 2 (două) zile lucrătoare înainte de data executării.

(8) Vânzătorul se obligă să livreze numai cantitățile de gaze naturale pentru care există o Garanție în sensul acestui articol.

(1) Vânzătorul are următoarele drepturi:

a) dreptul de a încasa contravaloarea:

i. serviciului privind vânzarea gazelor naturale conform Contractului;

ii. penalităților de întârziere;

b) dreptul de a dispune încetarea sau, după caz, limitarea vânzării de gaze naturale, în următoarele situaţii:

i. forţa majoră;

ii. starea de necesitate, când este periclitată viaţa sau sănătatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;

iii. neachitarea facturii reprezentând contravaloarea serviciului privind vânzarea gazelor naturale, la termenele stabilite în Contract şi, după caz, a penalităților de întârziere aferente;

iv. consumul fraudulos din partea Cumpărătorului;

v. netransmiterea de către Cumpărător a Garanției sau neactualizarea valorii acesteia, conform prevederilor Contractului;

c) să solicite Cumpărătorului asumarea responsabilităţii financiare pentru plata dezechilibrelor pe care acesta le generează pe piaţa de gaze naturale în conformitate cu reglementările aprobate de ANRE;

d) alte drepturi prevăzute de reglementările în vigoare.

(2) Vânzătorul are următoarele obligaţii:

a) să asigure vânzarea gazelor naturale, în condiţiile şi cu respectarea presiunii prevăzute în Contract, precum şi a condiţiilor minime de calitate a gazelor naturale vândute, în conformitate cu reglementările în vigoare;

b) să factureze lunar contravaloarea serviciului pentru vânzarea gazelor naturale şi, după caz, a penalităților de întârziere şi să transmită Cumpărătorului factura lunară;

c) să soluţioneze sesizările Cumpărătorului privind serviciul de vânzare a gazelor naturale şi să comunice acestuia răspunsul, conform reglementărilor în vigoare;

d) să furnizeze la cererea Cumpărătorului, pe baza datelor puse la dispoziţie de operatorul de distribuție, informaţii privind istoricul de consum lunar a gazelor naturale, avut în vedere la emiterea facturii, pe o perioadă de până la 24 luni anterioare solicitării;

e) să asigure întreruperea vânzării gazelor naturale la cererea Cumpărătorului;

f) să anunţe Cumpărătorul, în baza informaţiilor primite de la operatorul de distribuție, asupra efectuării reviziilor şi a reparaţiilor instalaţiilor operatorului de distribuție aflate pe proprietatea Cumpărătorului;

g) să anunţe telefonic Cumpărătorului, în maximum 3 ore de la primire, dispoziţia Dispeceratului Naţional de Gaze Naturale privind limitarea sau întreruperea vânzării de gaze naturale, în condiţiile în care sunt periclitate siguranţa şi integritatea SNT şi să notifice ulterior Cumpărătorului această situaţie în maximum 12 ore;

h) să asigure reluarea vânzării gazelor naturale, sub condiţia permiterii accesului de către Cumpărător, în termen de maximum 24 de ore de la data încetării motivului întreruperii;

i) să precizeze Cumpărătorului, în cazul notificării privind limitarea vânzării gazelor naturale, nivelul de presiune până la care se face limitarea şi termenele de limitare;

j) să preia, să înregistreze şi să soluţioneze în conformitate cu legislaţia în vigoare orice reclamaţie legată de funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor aparţinând operatorului de distribuție sau Cumpărătorului;

k) să informeze Cumpărătorul cu privire la obligaţiile Vânzătorului care derivă din Standardul de performanţă pentru activitatea de vânzare a gazelor naturale;

l) să notifice Cumpărătorului orice schimbare a datelor sale de identificare, prevăzute în Contract;

m) alte obligaţii prevăzute de reglementările în vigoare.

(1) Cumpărătorul are următoarele drepturi:

a) să fie alimentat cu gaze naturale în conformitate cu prevederile Contractului;

b) să solicite Vânzătorului întreruperea alimentării cu gaze naturale;

c) să aibă acces la aparatele de măsurare pentru decontare care nu sunt pe proprietatea sa, în prezenţa personalului împuternicit al Vânzătorului/operatorului de distribuţie/transport al gazelor naturale;

d) toate celelalte drepturi corelative obligaţiilor Vânzătorului;

e) alte drepturi prevăzute de reglementările în vigoare.

(2) Cumpărătorul are următoarele obligaţii:

a) să achite integral şi la termen factura emisă de Vânzător, reprezentând contravaloarea serviciului pentru vânzarea gazelor naturale, precum şi, după caz, penalitățile de întârziere aferente;

b) să transmită Vânzătorului Garanția şi să actualizeze valoarea acesteia, conform Art. 3 de mai sus;

c) să folosească exclusiv aparatele de utilizare care respectă cerinţele legislaţiei în vigoare şi să nu realizeze intervenţii neautorizate asupra aparatelor şi instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale;

d) să nu revândă gazele naturale contractate;

e) să sesizeze imediat Vânzătorul în legătură cu orice defecţiune pe care o constată în funcţionarea echipamentului de măsurare şi să asigure accesul împuternicitului operatorului de distribuție la acesta;

f) să permită accesul în vederea citirii indexului echipamentului de măsurare, în orice moment pe perioada derulării Contractului, în situaţia în care echipamentul de măsurare se află pe proprietatea Cumpărătorului;

g) să notifice Vânzătorului orice schimbare a datelor sale de identificare, prevăzute în Contract;

h) să îşi asume responsabilitatea financiară pentru plata dezechilibrelor pe care le genereaza pe piaţa de gaze naturale în conformitate cu reglementarile aprobate de ANRE;

i) alte obligaţii prevăzute de reglementările în vigoare.

Părțile sunt obligate ca pe perioada valabilității Contractului să păstreze confidențialitatea datelor, a documentelor şi a informațiilor obținute în baza acestuia. Sunt exceptate următoarele date, documente şi informații:

  • cele pentru a căror dezvăluire s-a primit acordul scris al celeilalte Părți contractante;
  • cele care la data dezvăluirii lor sunt de circulație publică;
  • cele solicitate de organele abilitate ale Statului, în baza unei obligații legale de informare.
(1) În contextul Contractului, prin modificare de circumstanţe se înţelege: legiferarea, intrarea în vigoare, modificarea textului sau privind orice cerinţă legală, normă, metodologie sau aplicarea unei noi cerinţe legale, norme, metodologii, care nu erau în vigoare la data semnării acestui Contract.

(2) Modificarea circumstanţelor poate include, fără a se limita la: introducerea unor noi impozite sau taxe, o schimbare a modalităţilor de impunere sau taxare, o majorare/diminuare a oricărora dintre impozitele şi taxele existente ori o schimbare a metodologiei avute în vedere la data încheierii Contractului, privind fundamentarea sau recomandarea şi/sau aplicarea  elementelor utilizate la stabilirea Prețului de Vânzare.

(3) În cazul în care modificarea de circumstanțe privește reglementarea/modificarea unor prețuri şi/sau tarife care au fost asumate la plată, potrivit Contractului, de către Cumpărător, Contractul va fi modificat de drept, de la data avută în vedere prin actul normativ pentru reglementarea/modificarea prețurilor şi/sau tarifelor în cauză.

(4) Modificarea de drept a Contractului, potrivit alin. (3), va putea fi constatată de Părţi prin încheierea unui Act Adiţional.

(5) În celelalte cazuri de modificări de circumstante, Părţile se obligă să renegocieze clauzele Contractului afectate de aceasta, în acord cu prevederile actelor normative care stau la baza modificării de circumstanțe, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la notificarea intenției de renegociere de către Partea interesată.

(6) Notificarea intenției de renegociere se va face de către Partea interesată în termen de 15 (cincisprezece) zile de la apariția modificării de circumstanțe.

(1) Prin încheiere Contractului Părţile au avut în vedere un cadru economic şi legislativ în care derularea Contractului să fie avantajoasă pentru fiecare dintre acestea.

(2) În condiţiile în care evoluția pieței, modificări legislative, unul sau multiple evenimente ar modifica cadrul economic într-o măsură în care executarea Contractului sau a unui Act Adiţional la acesta ar deveni pentru oricare dintre Părţi dezavantajoasă şi generatoare a unui dezechilibru contractual, Partea afectată are dreptul să solicite renegocierea Contractului.

(3) Condiţia obligatorie pentru ca una dintre Părţi să poata opune celeilalte o situație de impreviziune este ca, în condiţiile unor diligențe normale şi a unui comportament comercial prudent, apariția acestei situații să fie imposibil a fi prevăzută la momentul încheierii Contractului sau în afara controlului Părţii dezavantajate.

(4) Partea care solicită protecția prezentei clauze poate transmite în scris celeilalte Părţi situația cu care se confruntă şi solicită o întâlnire în vederea negocierii. Părţile se obligă să se întâlnească şi să discute cu bună credință problema prezentată într-un termen care nu va depăşi 30 (treizeci) de zile calendaristice, calculate de la data recepționării notificării menționate mai sus. În măsura în care Părţile nu ajung la o înțelegere sau Partea convocată la discuții refuză în mod nejustificat întâlnirea în termenul de 30 (treizeci) de zile prevăzut mai sus, Partea aflată în situație de dificultate poate denunța în mod unilateral Contractul conform Art. 9. lit. f) de mai jos, fără ca Partea cealaltă să poată pretinde daune-interese.

(1) Contractul încetează:

a) la încheierea perioadei de valabilitate a Contractului, cu preaviz de 30 (treizeci) de zile;

b) prin acordul Părţilor;

c) prin reziliere unilaterală, în cazul neîndeplinirii de către una dintre Părți, a obligaţiilor contractuale, conform Contractului, cu un preaviz de 3 (trei) zile lucrătoare;

d) în cazul în care una din Părțile contractuale intră în procedură de insolvență sau faliment, dizolvare, lichidare sau retragere a licenţei, după caz;

e) în urma unui caz de Forţa Majoră, conform Art. 10.;

f) prin denunțare unilaterală de către oricare dintre Părți, cu un preaviz scris de 21 (douăzecișiunu) de zile calculat de la data primirii acestuia;

(2) Încetarea Contractului nu are niciun efect asupra obligaţiilor contractuale deja scadente între Părţile contractante, Părțile fiind ţinute în continuare să îşi îndeplinească toate obligaţiile contractuale deja create sau existente înainte de data încetării Contractului, inclusiv obligația de plată a oricărei sume datorate în baza acestui Contract la data încetării acestuia, iar penalitățile de întârziere vor continua să curgă până la plata efectivă de către Cumpărător către Vânzător conform prevederilor Contractului.

(3) În cazul unor modificări care includ, fără a se limita la, intrarea în vigoare a unor legi/regulamente şi/sau modificarea/abrogarea celor existente, și/sau orice modificare a prevederilor legale care reglementează noi taxe sau tarife, costuri sau comisioane, o schimbare a cuantumului oricărora dintre taxele, tarifele, costurile sau comisioanelor existente apărute ulterior datei încetării Contractului și care au aplicabilitate în perioada Contractului, vor fi luate în considerare la stabilirea sumelor ce urmează a fi plătite de către Partea contractantă în cauză, astfel încât să se permită recuperarea integrală de către Vânzător și/sau Cumpărător, după caz, a costurilor suplimentare şi respectarea legislaţiei în vigoare.

(1) Forţa Majoră se defineşte ca fiind acel eveniment, în afara controlului Părţii care îl invocă şi care este prejudiciată de acesta, care nu ar fi putut fi evitat sau înlăturat de aceasta, produs ulterior intrării în vigoare a Contractului care, prin efectele sale, este de natură să împiedice Partea care invocă şi care este prejudiciată de evenimentul de Forţă Majoră să-şi îndeplinească în totalitate sau în parte obligaţiile care îi revin în conformitate cu clauzele Contractului. Nu se consideră forţă majoră lipsa disponibilităților bănești indiferent de motiv.

(2) Evenimentul calificat ca Forţă Majoră se notifică de către Partea prejudiciată celeilalte Părţi în termen de 48 ore de la producere şi se certifică de către autoritatea competentă de la locul producerii (respectiv Camera de Comerţ şi Industrie locală). În cazul în care efectele Forţei Majore durează mai mult de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la producere, fiecare Parte are dreptul să rezilieze Contractul conform Art. 9 alin. (1) lit. e) de mai sus, fără a fi responsabilă pentru daunele rezultate în urma acestei rezilieri și fără ca vreuna dintre Părți să pretindă daune-interese.

(3) Dacă un eveniment de Forţă Majoră împiedică îndeplinirea totală sau parţială a obligaţiilor de furnizare şi de recepţionare care îi revin uneia dintre Părţi în baza Contractului, acest lucru nu va constitui o încălcare sau o nerespectare a obligaţiilor Părţii care invocă şi care este afectată de evenimentul de Forţă Majoră, aceasta fiind exonerată de aceste obligaţii (excluzându-se supendarea acestora) pe durata evenimentului de Forţă Majoră şi în măsura în care acest eveniment previne îndeplinirea acestor obligaţii, cu condiţia ca:

a) Partea care invocă sau care este prejudiciată de evenimentul de Forţă Majoră să notifice cealaltă Parte în scris şi să furnizeze, fără întârziere, toate detaliile relevante cu privire la circumstanţele care constituie Forţa Majoră; şi

b) Partea care invocă sau care este prejudiciată de evenimentul de Forţă Majoră să depună toate eforturile în vederea remedierii efectelor evenimentului de Forţă Majoră.

(1) Orice notificare, cerere, solicitare, punere în întârziere sau orice alt instrument solicitat uneia dintre Părţi, incluzând dar fără a se limita la schimbarea datelor de indentificare a oricărei Părţi, sau autorizat în baza prezentului Contract, va fi efectuată în formă scrisă şi va fi transmisă în zilele lucrătoare prin fax, e-mail sau prin serviciul registratură, către Partea căreia îi este adresată. Notificările vor fi considerate transmise şi primite în următoarele condiţii:

a) în cazul în care oricare dintre documente este trimis prin poştă/servicii de curierat se va consideră primit la data/ora semnării de către destinatar a confirmării de primire;

b) în cazul în care oricare dintre document este depus prin registratură se va considera primit la data/ora înregistrării;

c) în cazul în care oricare dintre documente este înmânat personal destinatarului se va considera primit la data/ora predării (confirmată prin semnătură);

d) în cazul în care oricare dintre documente este transmis prin fax şi e-mail: la data şi ora primirii faxului şi respectiv e-mail-ului, cu condiţia primirii lor între orele 08:30 – 17:00; notificările primite prin fax/ sau e-mail după orele 17:00 vor fi considerate a fi primite în ziua lucrătoare următoare celei menţionate pe confirmarea de primire a transmisiei pe fax / e-mail.

(2) Orice modificare a datelor de identificare/contact ale oricăreia dintre Părţi, trebuie notificată în scris celeilalte Părţi în termen de maxim 5 (cinci) zile calendaristice, notificarea producând efecte începând cu data primirii. Notificarea trebuie transmisă conform prevederilor prezentului articol, în caz contrar, aceasta nu se va considera valabilă.

(1) Niciuna dintre Părţi nu poate cesiona în tot sau în parte drepturile şi/sau obligaţiile din Contract, fără acordul expres, scris şi prealabil al celeilalte Părţi contractante. Părţile convin să nu refuze nejustificat cesiunea Contractului.

(2) Prin excepţie de la situaţiile descrise de alin. (1) al prezentului articol, cesiunea creanţelor de către Vânzător către banca sa nu necesită acordul Cumpărătorului. Într-o asemenea situaţie, cesiunea va fi comunicată Cumpărătorului printr-o adresă scrisă a Vânzătorului sau a Băncii Vânzătorului.

(1) Contractul, precum şi obligațiile Părților care rezultă din derularea acestuia se supun legislației române în vigoare.

(2) Părțile convin ca toate neînțelegerile rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestui Contract să fie rezolvate pe cale amiabilă.

(3) Orice litigiu decurgând din sau în legatură cu Contractul, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desființarea lui, care nu poate fi soluționat pe cale amiabilă, se va supune soluționării instanțelor române competente.

(1) Părţile garantează una celeilalte că Contractul reprezintă o obligaţie validă, legală, opozabilă în justiţie.

(2) Părţile declară și garantează că semnarea Contractului şi desfăşurarea tranzacţiei prevăzute în acesta nu va încălca nicio prevedere din Actul Constitutiv sau Statutul Părților.

(3) Părţile se obligă una faţă de cealaltă să obţină şi să păstreze pe toată durata Contractului toate aprobările necesare fiecăreia pentru exercitarea obligaţiilor cuprinse în Contract, conformându-se tuturor cerinţelor legale.

(4) În cazul schimbării formei juridice/reorganizării judiciare, Părțile se obligă să comunice, în termen de maximum 10 (zece) zile calendaristice de la data schimbării, modul de preluare a obligațiilor contractuale reciproce.

(5) Dispozițiile Contractului se completează cu prevederile Codului Civil, precum şi cu celelalte reglementări legale în vigoare.

(6) Contractul se poate modifica şi/sau completa pe baza încheierii de Acte Adiționale la acesta, cu acordul ambelor Părți.