REGULAMENTUL TOMBOLEI CAMPANIEI
”ÎMPREUNĂ”

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORII TOMBOLEI. DURATA.

1.1. Organizatorul acestei campanii (numită în cele ce urmează “Campania”) este SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE S.A., cu sediul în Municipiul București, Șos. Ștefan cel Mare, nr. 1A, parter parțial, et.1, 2 și 3, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/8974/2011, cod de înregistrare fiscală RO28909028, având notificarea înregistrată la ANSPDCP sub nr. 20813, numită în cele ce urmează “Organizator”.

1.2. Campania este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul României, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament (“Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toți participanții.

1.3. Campania se va desfășura la nivel național, începând cu data de 24.10.2018 ora 00:00 și până la data de 18.02.2019 ora 23:59 inclusiv. Campania se desfășoară prin site-ul www.electricafurnizare.ro, prin intermediul agenției netWing Internațional SRL cu sediul social în Calea Plevnei nr. 50 Sector 1 București, înregistrată  în  Registrul Comerțului sub nr. J40/10472/2004, CIF RO 16552818, având notificarea înregistrată la ANSPDCP sub nr. 4418, denumită în continuare și “Agenție”.

1.4. Campania este organizată pentru promovarea pachetului ÎMPREUNĂ de electricitate și gaze naturale, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, pe durata Campaniei, prin publicarea acestuia pe link-ul: http://www.electricafurnizare.ro/impreuna/impreuna-clienti-casnici/regulament-tombola/

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe durata Campaniei, urmând ca asemenea modificări să intre în vigoare numai după publicarea acestora prealabilă, pe site-ul mai sus menționat.

SECȚIUNEA 2. DREPTUL DE PARTICIPARE

2.1. Această Campanie se adresează oricărei persoane fizice care are calitatea de client casnic al organizatorului (Societatea Electrica Furnizare S.A.), se înscrie la Tombolă prin completarea datelor solicitate în cadrul site-ului www.electricafurnizare.ro și îndeplinește toate celelalte condiții de participare menționate în Secțiunea 3 de mai jos.

2.2. Participarea la Tombolă implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a acestui Regulament.

2.3. Nu pot participa la Tombolă angajații Organizatorului, ai companiilor din cadrul Grupului Electrica și companiilor implicate în desfășurarea Campaniei, precum și membrii familiilor acestora (copii, părinți, frați/surori, soț/soție).

SECȚIUNEA 3. MECANISMUL TOMBOLEI

3.1. Pentru a participa la Tombolă, clienții casnici interesați ce se încadrează în categoria prevăzută la art. 2.1, trebuie să acceseze, în perioada 24.10.2018, ora 00:00 – 18.02.2019, ora 23:59 (data limită), link-ul  https://myelectrica.ro/index.php?pagina=tombola-impreuna-2018, unde vor avea de urmat procedura de înscriere.

3.1.1. Clienții casnici interesați ce se încadrează în categoria prevăzută la art. 2.1 se mai pot înscrie printr-o procedura disponibila în cadrul centrelor de Relații cu clienții Electrica Furnizare SA din teritoriu, cu îndeplinirea următoarele condiții:
• Încheierea unui contract de furnizare a energiei electrice și gaze naturale (pachetul ÎMPREUNĂ) între clientul casnic înscris la Tombolă și Societatea Electrica Furnizare S.A.
• Semnarea unei cereri (anexa la prezentul act adițional) prin care se solicita ca Organizatorul sa efectueze înscrierea în tombola a clientului casnic, în cadrul căreia clientul casnic își exprima atât acordul privind procesarea datelor personale în scopul participării la campania Organizatorului cât și acordul privind condițiile Regulamentului campaniei
• Contractul de furnizare a energiei electrice și gaze naturale încheiat între clientul casnic înscris la Tombolă și Societatea Electrica Furnizare S.A. trebuie să fie în vigoare atât la data înscrierii în campanie, cât și la data efectuării tragerii la sorți a premiilor.

3.2. Se vor considera următoarele condiții necesare și suficiente (îndeplinite cumulativ) pentru ca un client casnic al Societății Electrica Furnizare SA să fie înscris la Tombolă:

  • Acord din partea clientului casnic privind procesarea datelor personale, în scopul participării la campania Organizatorului;
  • Acord din partea clientului casnic privind condițiile Regulamentului campaniei (comunicarea datelor sale personale în această Campanie, procesarea lor de către Organizator, direct și/sau prin intermediul Agenției în vederea înscrierii la Tombolă, validării preliminare și efectuării tragerilor la sorți a premiilor și distribuției premiilor);
  • Încheierea unui contract de furnizare a energiei electrice și gaze naturale (pachetul ÎMPREUNĂ) între clientul casnic înscris la Tombolă și Societatea Electrica Furnizare S.A.;
  • Contractul de furnizare a energiei electrice și gaze naturale încheiat între clientul casnic înscris la Tombolă și Societatea Electrica Furnizare S.A. trebuie să fie în vigoare atât la data înscrierii în campanie, cât și la data efectuării tragerii la sorți a premiilor.

3.3. Fiecare înscriere la Tombolă va fi supusă unui proces de validare preliminară și va trebui să îndeplinească cumulativ condițiile enumerate la art.3.2.

3.4. Organizatorul Campaniei nu își asumă responsabilitatea:

  • pentru completarea incorectă a datelor;
  • dacă adresa de e-mail și/sau numărul de telefon furnizate la completarea formularului de înscriere la Tombolă nu aparțin clientului. În această situație, Organizatorul nu îl va putea contacta în cazul în care participantul înscris va fi desemnat câștigător;
  • pentru întreruperile neanunțate ale serviciului de internet și/sau ale serverului ce găzduiește site-ul din cauza aglomerării rețelelor de internet pe perioadele de trafic intens;
  • pentru blocarea serverului pe care este găzduit website-ul, din cauza aglomerării rețelelelor de internet sau din cauza întreruperilor neanunțate ale serviciului de internet;

3.5. Organizatorul și/sau Agenția nu sunt răspunzători și nu își asumă nicio obligație și/sau răspundere în legătură cu potențiale probleme (inclusiv de natură tehnică) intervenite în procesul înscrierii la Tombolă.

3.6. În măsura în care formularul de înscriere la Tombolă nu este completat de către un participant cu toate informațiile menționate în prezentul Regulament, atunci înscrierea respectivă va fi invalidată.

3.7. Toate înscrierile la Tombolă vor fi verificate de către reprezentanții Organizatorului pentru conformitate.

3.8. Organizatorul nu va fi responsabil pentru înscrierile care nu respectă condițiile menționate în Regulament. Astfel de înscrieri nu vor fi valide, iar participantul respectiv nu va fi înregistrat în baza de date a Campaniei cu înscrierea respectivă.

3.9. Înscrierile care îndeplinesc condițiile menționate în prezentul Regulament vor fi validate ca atare în Campanie.

3.10. Prin înscrierea la Tombolă, clientul casnic este de acord ca datele completate în formular să fie utilizate de către Organizator.

SECȚIUNEA 4. PREMIILE

4.1. În cadrul acestei Campanii se vor acorda, prin tragere la sorți, următoarele premii:

  • 120 premii, fiecare constând în tichete cadou în valoare de 500 lei;
  • marele premiu: o excursie în valoare de 8.900 lei, TVA inclus, respectiv echivalentul a 1918 euro calculat la cursul de 4,64 lei/euro. Premiul va fi oferit sub forma unui voucher de călatorie care poate fi utilizat până la data de 1 decembrie 2019.

4.2.   Valoarea comercială totală a premiilor acordate în Campanie este de 68.900 lei, TVA inclus.

4.3. Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte premii și nici nu se poate acorda contravaloarea lor în bani. În cazul refuzului vreunui câștigător de a beneficia de premiu (refuzul însemnând că respectivul câștigător nu dorește să intre în posesia premiului, iar refuzul este manifestat expres și neechivoc) sau în cazul imposibilității validării sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fără nicio despăgubire din partea Organizatorului. Organizatorul va trece la validarea rezervei extrase conform art.5 al Regulamentului. În cazul în care Organizatorul nu poate valida drept câștigător un alt participant, atunci Organizatorul își rezervă dreptul de a nu mai atribui premiul.

SECȚIUNEA 5. DESEMNAREA ȘI VALIDAREA CÂȘTIGĂTORILOR

5.1. Câștigătorii premiilor vor fi desemnați prin tragere la sorți. Tragerea la sorți a câștigătorilor va avea loc în data de 4 martie 2019. Extragerea câștigătorilor premiilor va viza mai întâi potențialul câștigător al marelui premiu, apoi se vor extrage potențialii câștigători ai celor 120 premii. În cadrul campaniei un participant nu poate caștiga decât un singur premiu.

5.2. Câștigătorii premiilor vor fi informați de către Organizator, în termen de cinci zile lucrătoare de la data extragerii, telefonic sau prin e-mail. Fiecare câștigător trebuie să confirme, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea mesajului, faptul că a participat la Tombolă și să facă dovada faptului că este titularul contractului de furnizare a energiei electrice și gaze naturale (pachetul ÎMPREUNĂ) pentru locul de consum completat în formularul de înscriere la Tombolă. În cazul în care aceștia nu răspund în termen sau nu comunică Organizatorului vreuna din datele menționate în prezentul articol, vor fi invalidați și își vor pierde dreptul de a intra în posesia premiului și, astfel, se va trece la validarea altui câștigător din lista de rezerve extrase. Pentru a fi validat drept câștigător, participantul la Tombolă trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile descrise în prezentul Regulament. În cazul în care nici rezerva nu se validează, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu mai atribui premiile.

5.3. Câștigătorii vor fi contactați telefonic. În termen de 30 zile lucrătoare de la data validării câștigătorilor, fiecare caștigator va fi contactat de către organizator direct și va primi instrucțiunile necesare pentru a intra în posesia premiului. Intrarea în posesia premiului nu implică cheltuieli din partea participanților. Pentru validare și pentru a putea primi premiile câștigătorii vor trebui să semneze acordul de prelucrare a datelor personale în varianta trimisă de organizator prin curier.

5.4. Atribuirea premiilor se va efectua în termen de 30 de zile de la validare, în baza unui proces-verbal. Premiile se vor expedia prin curier prin intermediul reprezentanților Organizatorului.

SECȚIUNEA 6. VERIFICĂRI ȘI SANCȚIUNI

6.1. Din dorința de nu prejudicia niciun client casnic care dorește să participe la campanie, Organizatorul își rezervă dreptul de a face verificări în ceea ce privește dreptul de participare.

6.2. În cazul în care, urmare a verificărilor desfășurate de Organizator, vor fi găsiți participanți care  încearcă să fraudeze procesul de înscriere la Tombolă, Organizatorul poate refuza acestor persoane dreptul la premiile obținute ca rezultat al activității lor neconforme. Decizia Organizatorului este finală.

6.3. Organizatorul își rezervă dreptul ca ulterior încheierii Campaniei să treacă la verificarea datelor transmise de participanții la Campanie. De asemenea, Organizatorul poate întreprinde orice investigații permise de lege privind modul în care utilizatorii desemnați câștigători au participat în Campanie.

SECȚIUNEA 7. ANUNȚAREA PUBLICĂ A CÂȘTIGĂTORILOR PREMIILOR

7.1. Numele câștigătorilor și premiile câștigate în cadrul Campaniei vor fi publicate pe www.electricafurnizare.ro, conform obligațiilor impuse de Ordonanța de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, modificată ulterior prin Legea nr. 650/2002.

SECȚIUNEA 8. LIMITAREA RĂSPUNDERII

8.1. Înscrierile înainte sau după perioada menționată în Secțiunea 3 din Regulament  nu se iau în considerare.

8.2. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru pierderile, întârzierile sau orice alte probleme la înscrierea la Tombolă cauzate de providerul de internet sau conexiunea la Internet a persoanei care dorește să se înscrie la Tombolă. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa întreruperile/disfuncționalitățile neanunțate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern din cauza aglomerării rețelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita înscrierea în Campanie în perioada de desfășurare a Campaniei.

SECȚIUNEA 9. ANGAJAMENTE, CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

9.1.  Organizatorul, în vederea desfășurării Campaniei, prelucrează datele personale ale Participanților la această Campanie în conformitate cu prevederile Regulamentului nr.679/2016 – Regulamentul general privind protecția datelor, devenit aplicabil din data de 25.05.2018, în calitate de operator înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în baza notificării nr. 20813.

9.2. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvăluite către terți, cu excepția împuterniciților și partenerilor contractuali ai Organizatorului, așa cum este notificat fiecărui participant la momentul obținerii acordului pentru prelucrarea datelor personale, Organizatorul obligându-se să respecte legislația aplicabilă în vigoare în operațiunile de procesare a datelor.

9.3. Prin înscrierea la Tombolă, participanții declară că sunt de acord cu Regulamentul Tombolei Campaniei, declară expres că sunt de acord ca datele lor personale să fie prelucrate de către ELECTRICA FURNIZARE S.A., cu sediul în Șos. Ștefan cel Mare, nr. 1A , parter parțial, et. 1, 2 și 3, sector. 1, București, România, direct sau prin agenția netWing International SRL cu sediul social în Calea Plevnei nr. 50 Sector 1 București,

9.4. De asemenea, fiecare participant își poate exprima acordul pentru a participa la activități ulterioare de marketing direct, bifând căsuța de acord prin care confirmă acordul expres și neechivoc distinct pentru procesarea datelor sale personale de către ELECTRICA FURNIZARE S.A., cu sediul în Municipiul București, Șos. Ștefan cel Mare, nr. 1A, parter parțial, et.1, 2 și 3, sect. 1, direct sau prin persoane împuternicite în activități de marketing direct ulterior. Fiecare participant declară că a luat la cunoștință că își poate exercita în mod gratuit dreptul de informare, de acces la date, la rectificarea datelor, la ștergerea datelor, la restricționarea prelucrării datelor, de a obiecta, la portabilitatea datelor, la retragerea consimțământului, printr-o cerere scrisă, datată și semnată, trimisă la ELECTRICA FURNIZARE S.A., cu sediul în Municipiul București, Șos. Ștefan cel Mare, nr. 1A , parter parțial, et.1, 2 si 3, sector 1 sau printr-un e-mail la adresa . De asemenea, participanților li se aduce la cunoștință că au dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere competentă.

9.5. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal comunicate Organizatorului sunt: derularea contractului/contractelor de furnizare a energiei electrice și gaze naturale, participarea la Tombolă, desemnarea câștigătorilor, validarea și înmânarea premiilor și pentru alte activități ulterioare. Datele comunicate pentru activitățile de marketing ulterior vor fi procesate până la momentul la care participantul solicită modificarea opțiunii.

SECȚIUNEA 10. LITIGII

10.1. În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la Tombolă, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente române de la sediul Organizatorului.

SECȚIUNEA 11. FORȚĂ MAJORĂ

11.1. Pentru scopul acestui Regulament, Forță Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator și a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundații, greve și blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum și orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

11.2. Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform prevederilor Codului Civil. Organizatorul, dacă invocă forța majoră, este obligat să comunice participanților la campanie pe pagina Campaniei de pe portalul acesteia, în termen de 5 zile de la apariția cazului de forță majoră, existența acestuia.

SECȚIUNEA 12. DISPOZIȚII FINALE

12.1.Regulamentul Tombolei Campaniei este disponibil gratuit oricărui solicitant la adresa http://www.electricafurnizare.ro/impreuna/impreuna-clienti-casnici/regulament-tombola/.

12.2. Participanții la Tombolă se obligă să respecte termenii și condițiile regulamentului prezentate mai sus.

12.3. Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive și toți participanții înregistrați până la momentul modificării vor beneficia de drepturile deja obținute. Organizatorul nu este răspunzător pentru necunoașterea de către participanți a regulamentului și a modificărilor ulterioare, atât timp cât acestea sunt afișate la adresa http://www.electricafurnizare.ro/impreuna/impreuna-clienti-casnici/regulament-tombola/.

12.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica modul de derulare a campaniei promoționale, dreptul de a întrerupe oricând desfășurarea acesteia, precum și dreptul de a modifica și/sau de a schimba și/sau de a completa prezentul Regulament oficial, fără ca participanții să aibă dreptul la despăgubiri.

Anexa 1 – Cerere de înscriere în campanie