Ordinul ANRE nr. 84/ 2015  reglementează procedura privind regimul garanțiilor financiare constituite de clienții finali în favoarea furnizorului de ultimă instanță. Procedura se aplică de către furnizorul de ultimă instanță în relația cu clienții finali cărora le furnizează energie electrică în regim de serviciu universal și de ultimă instanță.

Furnizorul de ultimă instanță solicită clientului final constituirea unei garanții financiare în următoarele cazuri:

a) constatarea unor acțiuni ale clientului final menite să denatureze indicațiile echipamentelor de măsurare sau să sustragă energie electrică prin ocolirea echipamentelor de măsurare;

b) clientul final se află în situația de a i se întrerupe furnizarea energiei electrice pentru neplata serviciului de furnizare a energiei electrice de cel puțin două ori în 12 luni consecutive;

c) clientul final titular al contractului reglementat de furnizare nu este proprietarul locului de consum;

d) clientul final titular al contractului reglementat de furnizare este un client temporar (durata contractului este maimică de 6 luni).

Potrivit procedurii, principalele tipuri de garanții financiare care se pot utiliza în vederea garantării obligațiilor comerciale asumate de clientul final în contractul de furnizare a energiei electrice încheiat cu furnizorul de ultimă instanță sunt:

 • depozit colateral de tip escrow deschis în favoarea furnizorului de ultimă instanță;
 • scrisoare de garanție de plată emisă de bancă în favoarea furnizorului de ultimă instanță;
 • titluri de stat păstrate la o bancă custode autorizată de Banca Națională a României;
 • certificate de depozit păstrate la o bancă custode autorizată de Banca Națională a României;
 • asigurare de pierdere financiară pentru acoperirea riscului de neplată, emisă în favoarea furnizorului de ultimă instanță;
 • alte forme legale de garanție propuse de furnizor și acceptate de client (depunere în numerar la casieriile furnizorului, virament bancar în contul furnizorului etc.).

Valoarea garanției se stabiliește astfel încât să acopere:

 • o perioadă de consum echivalent pentru 6 luni la clienții casnici și 12 luni la clienții noncasnici, în cazul prevăzut la lit. a).
 • perioada de consum corespunzătoare duratei între începutul perioadei de facturare și data la care, conform prevederilor contractuale, clientul poate fi deconectat pentru neplata facturii, dar nu mai mare decât contravaloarea consumului de energie electrică estimat a se realiza de client pe durata a 90 de zile, în cazul de la lit. b), c) și d). În cazurile de la c) și d), dacă clientul nu constituie garanție financiară, deoarece optează pentru plata anticipată, factura pentru intervalul de facturare următor cuprinde regularizarea pentru intervalul de facturare anterior și valoarea unui consum viitor echivalent, estimat a fi egal cu consumul mediu al intervalului de facturare următor.

Garanţia financiară devine exigibilă în următoarele situații:

 • clienții finali noncasnici nu achită facturile aferente serviciului de furnizare a energiei electrice în termen de 15 zile de la întreruperea alimentarii cu energie electrică
 • clienții casnici nu achită facturile aferente serviciului de furnizare a energiei electrice în termen de 30 zile de la întreruperea alimentarii cu energie electrică

Executarea garanției se face în limita valorii facturilor emise și neîncasate, cu notificarea clientului cu cel puțin 5 zile financiare înainte.

Garanţia financiară se restituie clientului final astfel:

 • în termen de 42 de zile de la încetarea contractului de furnizare a energiei electrice, în măsura în care nu a fost executată;
 • în termen de 30 de zile, dacă timp de 24 de luni consecutive clientul nu s-a aflat în situațiile de la lit. a) și b);
 • în termen de 5 de zile de la solicitarea clientului final, dacă timp de timp 24 de luni consecutive clientul nu s-a aflat în situațiile prevăzute la lit. a) și b).

La încetarea contractului de furnizare a energiei electrice, la determinarea sumei care se restituie clientului final, furnizorul ia în considerare debitele la zi ale acestuia.