• Citiți cu mare atenție toate clauzele contractuale! Perioada de menținere a prețului din ofertă trebuie să fie cel puțin un an. Verificați dacă contractul conține clauze care permit furnizorului modificarea pe parcurs a prețului la energia electrică! Verificați dacă furnizorul are posibilitatea să denunțe unilateral contractul!
 • Dacă termenele de plată sunt mai mici decât ale actualului furnizor, acordați atenție sporită termenului de scadență a facturii și penalităților aplicate de noul furnizor.
 • Facturarea certificatelor verzi și a cogenerării de înaltă eficiență este obligatorie. Noul furnizor le va include în factura dumneavoastră de energie electrică.
 • ELECTRICA FURNIZARE facturează energia electrică post consum. Solicitarea noului furnizor de a i se plăti în avans energia electrică poate fi un semnal în legătură cu problemele financiare cu care acesta se confruntă.
 • Dacă sunteți client casnic și ați optat pentru schimbarea furnizorului, nu mai puteți reveni la tarife reglementate.
 • Problemele de natură tehnică (întreruperile în alimentare, nivelul necorespunzător al energiei electrice furnizate) se vor menține, chiar dacă schimbați furnizorul. Operatorul de rețea este același.
În cazul în care clientul dorește să conteste valoarea unei facturi, trebuie să comunice furnizorului de energie acest lucru în termen de 30 zile calendaristice de la primirea facturii . Furnizorul este obligat să analizeze contestația în termen de 10 zile de la data înregistrării sale. În cazul în care soluționarea contestației implică verificarea valorilor măsurate, termenul de 10 zile se prelungește cu intervalul de timp dintre ziua în care furnizorul comunică operatorului de măsurare solicitarea de verificare a acestor valori contestate și ziua în care furnizorul primește răspunsul de la operatorul de distribuție, cu condiția înștiințării clientului în scris despre acest fapt, în termenul inițial de 10 zile.
 • Cererea de încheiere a contractului cuprinzând datele de contact, declarația pe propria răspundere că în spațiul respectiv se desfășoară numai activități casnice, precum și opțiunea privind tariful aplicat (în cazul contractului reglementat), respectiv oferta-tip aleasă (în cazul în care se alege o ofertă-tip);
 • Actul de identitate al solicitantului (se prezintă în original și se depune în copie);
 • Actul de proprietate sau alt document care să ateste dreptul de folosință asupra spațiului care face obiectul locului de consum respectiv (documentul se prezintă în original și se depune în copie). În cazul în care clientul final nu deține un astfel de document, sau documentul respectiv nu are caracter definitiv, dar acesta declară pe propria răspundere că folosește legal imobilul ce reprezintă locul de consum, atâta timp cât locul de consum nu este revendicat de o altă persoană, furnizorul poate încheia contract de furnizare a energiei electrice pe durată limitată de timp, de cel mult un an, cu posibilitate de prelungire. În acest caz, la solicitarea furnizorului, solicitantul trebuie să constituie o garanție. Solicitantul trebuie să constituie garanție și în cazul în care este client temporar (durată de existență mai mică de 6 luni);
 • Acordul scris al proprietarului de drept al spațiului, în cazul în care solicitantul are calitatea de chiriaș / concesionar sau o altă calitate similară care atestă dreptul de folosință temporară a locului de consum, dacă această mențiune nu se regăsește înscrisă în actul de deținere a spațiului.
 • Cererea de încheiere a contractului cuprinzând denumirea solicitantului, sediul acestuia, telefonul, faxul, adresa de email, numele reprezentanților legali, precum și opțiunea privind oferta aleasă, în cazul în care clientul alege o ofertă-tip;
 • Certificatul de înregistrare de la Camera de Comerț și Industrie – Oficiul Național al Registrului Comerțului, codul fiscal, contul bancar de virament, denumirea băncii prin care se derulează plățile. În cazul în care solicitantul nu deține aceste documente, se prezintă documentele de identificare, conform legislației aplicabile. Documentele se prezintă în original și se depun în copie;
 • Actul de proprietate sau alt document care să ateste dreptul de folosință asupra spațiului care face obiectul locului de consum respectiv (documentul se prezintă în original și se depune în copie). În cazul în care clientul final nu deține un astfel de document, sau documentul respectiv nu are caracter definitiv, furnizorul are dreptul de a solicita garantarea serviciului de furnizare și de a încheia un contract de furnizare a energiei electrice pe durată limitată, de cel mult un an, cu posibilitate de prelungire;
 • Acordul scris al proprietarului de drept al spațiului, în cazul în care solicitantul are calitatea de chiriaș / concesionar sau o altă calitate similară care atestă dreptul de folosință temporară a locului de consum, dacă această mențiune nu se regăsește înscrisă în actul de deținere a spațiului;
 • Certificatul de racordare sau avizul tehnic de racordare – dacă OR nu a emis certificatul de racordare – se preia de la contractul de rețea;
 • Documentele justificative pentru a beneficia de serviciul universal, dacă clientul solicită acest tip de serviciu.
Odată cu deschiderea către concurență a piețelor de energie, indiferent de natura consumului (casnic sau noncasnic), aveți posibilitatea să uzați de dreptul de eligibilitate, adică să vă alegeți furnizorul și să încheiați cu acesta contract / contracte de furnizare a energiei electrice pentru locul sau locurile dumneavoastră de consum.

Dacă doriți să deveniți client ELECTRICA FURNIZARE,

 1. La solicitarea dumneavoastră, într-un interval de cel mult 15 zile lucrătoare, vă comunicăm informațiile preliminare privind prețul energiei electrice furnizate, condițiile de plată a facturilor, valabilitatea ofertei și disponibilitatea serviciilor noastre.
 2. După ce s-a convenit asupra clauzelor contractuale, este necesar să completați cererea de încheiere a contractului de furnizare a energiei electrice client casnic/ cererea de încheiere a contractului de furnizare a energiei electrice client noncasnic și, însoțită de documentele solicitate în formular, să o transmiteți la ELECTRICA FURNIZARE SA, prin canalul agreat în etapa de ofertare.
 3. Noul contract își va produce efectele de la data încetării contractului de furnizare încheiat cu furnizorul anterior.
 4. Pentru încetarea contractului de furnizare anterior, veți notifica în scris vechiul furnizor în legătură cu intenția dumneavoastră. Notificarea trebuie transmisă acestuia, distribuitorului zonal și Electrica Furnizare cu cel puțin 21 de zile înainte de data de la care doriți să înceteze contractul.
 5. Pe baza noului contract de furnizare încheiat, ELECTRICA FURNIZARE SA va întreprinde demersurile necesare încheierii contractelor necesare pentru asigurarea serviciului de distribuție și a tuturor celorlalte servicii necesare pentru derularea contractului de furnizare.
 6. În termen de maximum 42 de zile de la încetarea contractului, vechiul furnizor/ operatorul de rețea are obligația de a vă transmite factura cu decontul final de regularizare a tuturor obligațiilor de plată. Factura trebuie plătită până la termenul scadent.

Procesul de schimbare a furnizorului este gratuit și nu implică modificări de ordin tehnic. El este reglementat prin Ordinul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) nr. 105/ 2014.

Vă așteptăm pentru informații suplimentare la punctele noastre de relații cu clienții, prin Call Center sau e-mail .

Clientul eligibil este clientul care este liber să-și aleagă furnizorul de energie electrică de la care cumpără energie electrică.
Clientul casnic este clientul care cumpără energie electrică pentru propriul consum casnic, excluzând consumul pentru activități economice sau profesionale.
Clientul noncasnic este clientul care cumpără energie electrică pentru uzul propriu, altul decât cel casnic. În această categorie intră și producători, furnizori sau operatori de rețea care cumpără energie electrică pentru consumul propriu.
Clientul vulnerabil este clientul care aparține unei categorii de clienți casnici, care din motive de vârstă, sănătate sau venituri reduse, se află în risc de marginalizare socială și care, pentru prevenirea acestui risc, beneficiază de măsuri de protecție socială, inclusiv de natură financiară.
Vizualizare informații utile.
De corectitudinea indexului citit este responsabil operatorul de distribuție.
 • Periodicitatea de citire a contoarelor la clienții casnici este de 3 luni, cu excepția cazurilor în care contoarele sunt integrate în sisteme moderne, cu ”citire la distanță”. În această situație, citirea se face lunar.
 • Periodicitatea de citire a contoarelor montate la clienții noncasnici este cea prevăzută în contractul de furnizare a energiei electrice.
Orice informație privind factura de energie electrică poate fi solicitată furnizorului, telefonic, în scris, sau prin prezentare directă la ghișeele acestuia.
Dacă clientul a încheiat contract pentru serviciul de distribuție direct cu operatorul de distribuție, semnalarea problemelor legate de întreruperea în alimentare se face la operatorul de distribuție. Dacă contractul pentru serviciul de distribuție este încheiat cu furnizorul, clientul poate semnala problemele legate de întreruperea în alimentare atât la operatorul de distribuție, cât și la furnizorul de energie electrică.
Vizualizare instrucțiuni citire contor
Contractele de rețea se încheie de către clientul final cu operatorul rețelei (OR) în următoarele situații:

 • Locul de consum are simultan mai mulți furnizori;
 • La rețeaua de utilizare a locului de consum sunt racordate locuri de consum aparținând altor clienți finali;
 • Locul de consum este racordat la o rețea de medie tensiune sau înaltă tensiune, la solicitarea clientului final cu contract negociat. În acest caz, contractul de rețea poate include și locuri de consum racordate la o rețea de joasă tensiune ale acestui client final, aflate în zona de licență ale aceluiași OR;
 • Locul de consum alimentat prin contract de furnizare pe piața concurențială este racordat la o rețea de distribuție a unui distribuitor, altul decât cel concesionar.
Dacă utilizatorul sesizează operatorului de distribuție (OD), direct sau prin intermediul furnizorului, că grupul de măsurare (contorul) este suspect de înregistrări eronate, OD efectuează o verificare la locul funcționării, cu acceptul și în prezența utilizatorului și a furnizorului, iar constatările se înscriu într-un proces-verbal semnat de părți. Echipamentul de măsurare demontat se verifică în laborator metrologic autorizat, care stabilește eroarea de înregistrare. Costul lucrărilor de verificare, demontare și remontare a grupului de măsurare se suportă de către OD, inclusiv în cazul în care sesizarea se dovedește a fi neîntemeiată. În situația unei noi reclamații neîntemeiate a utilizatorului, efectuată în următoarele 12 luni de la reclamația neîntemeiată ale cărei costuri au fost suportate de către OD, costul se plătește de către utilizator, prin intermediul furnizorului.
Dacă citirea nu se poate efectua din cauza lipsei accesului la contor, aceasta se poate reprograma, de comun acord, între client și distribuitor, și prin intermediul furnizorului. Dacă un client a fost preavizat, întrucât delegatul operatorului de distribuție nu a avut acces la contor, este obligatorie respectarea termenului din preaviz în ceea ce privește contactarea furnizorului sau a distribuitorului. În caz contrar, se va proceda la întreruperea alimentării cu energie electrică a locului de consum.
Prețurile și tarifele reglementate pentru clienții casnici care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate sunt unice pe țară.
Opțional, la solicitarea clientului, se poate emite o factură pentru fiecare loc de consum, o factură zonală sau factură totalizatoare cu prezentarea în anexă a situației aferente fiecărui loc de consum.
Blocarea sau funcționarea incorectă a contorului poate fi anunțată la furnizor sau la operatorul de distribuție în scris (prin poștă, email sau fax, pe adresele de contact afișate în factură, sau prin prezentare directă la ghișeele de relații cu clienții) sau telefonic, prin apelarea serviciului Call Center.