În ce situație se constituie garanția financiară?

Ordinul ANRE nr. 181/ 2018
Ordinul ANRE nr. 181/ 2018 reglementează procedura privind regimul garanțiilor financiare constituite de clienții finali la dispoziția furnizorilor de energie electrică.

1. Furnizorul de ultimă instanță solicită clientului final, titular al contractului de furnizare a energiei electrice încheiat în piață serviciu universal, constituirea garanției financiare în următoarele cazuri:

a) constatarea, conform prevederilor legale în vigoare, a unor acțiuni ale clientului final menite să denatureze în orice fel indicațiile echipamentelor de măsurare sau să sustragă energie electrică prin ocolirea echipamentelor de măsurare din partea acestuia;

b) clientul final, care are încheiat contract pe o perioadă de maximum 1 an, se află în situația de a-i fi întreruptă alimentarea cu ee pentru neplata contravalorii facturilor de energie electrică, de cel puțin două ori pe parcursul derulării relației contractuale;

c) clientul final, care are încheiat contract pe o perioadă mai lungă de 1 an sau pe perioadă nedeterminată, se află în situația de a-i fi întreruptă alimentarea cu energie electrică pentru neplata contravalorii facturilor de ee, de cel puțin două ori în 12 luni consecutive.

2. Furnizorul solicită clientului final, titular al contractului de furnizare a energie electrice încheiat în piața concurențială, constituirea garanţiei financiare în următoarele cazuri:

a) constatarea, conform prevederilor legale în vigoare, a unor acțiuni ale CF menite să denatureze în orice fel indicațiile echipamentelor de măsurare sau să sustragă ee prin ocolirea echipamentelor de măsurare din partea acestuia;

b) locul de consum a fost deconectat pentru neplata serviciului de furnizare a energiei electrice în ultimele 12 luni.

Potrivit procedurii, principalele tipuri de garanții financiare care se pot utiliza în vederea garantării obligațiilor comerciale asumate de clientul final în contractul de furnizare a energiei electrice încheiat cu furnizorul de ultimă instanță sunt:

 • depozit bancar de tip escrow, deschis în favoarea furnizorului;
 • scrisoare de garanţie de plată emisă de o bancă în favoarea furnizorului;
 • asigurare de pierdere financiară pentru acoperirea riscului de neplată, emisă în favoarea furnizorului;
 • alte forme legale de garanţie propuse de furnizor şi acceptate de clientul final: numerar, ordin de plată, foaie vărsământ;
 • alte forme legale de garanţie propuse de clientul final şi acceptate de furnizor: contract de ipotecă/gaj.

Valoarea garanției se stabiliește astfel încât să acopere:

 • În cazul prevăzut la pct.1 lit. a) și pct.2. lit. a), se stabilește astfel încât să acopere o perioadă de consum echivalent pentru 12 luni, la prețul de contract.
 • În cazul prevăzut la pct.1 lit. b) și c) și pct. 2 lit.b) se stabilește astfel încât să acopere contravaloarea consumului de energie electrică estimat a se realiza de către clientul final pe o perioadă de maximum 90 de zile, la prețul de contract.
  Garanția se stabilește pe baza consumului realizat de clientul final în ultimele 6 luni, în cazul în care contractul este încheiat în piață serviciu universal, sau pe baza consumului realizat de clientul final în ultimele 12 luni, în cazul în care contractul este încheiat în piața concurențială. Dacă acest lucru nu este posibil, la calculul garanției se ia în considerare consumul convenit la încheierea contractului de furnizare a energiei electrice.

Furnizorul de ultimă instanță actualizează valoarea garanției în cazul în care constată modificarea profilului de consum sau dacă au loc modificări ale prețului energiei furnizate față de cel valabil la data constituirii garanției.

În cazul clienților cu contracte încheiate pe piața concurențială, actualizarea garanției se va face numai în situația în care există o clauză expresă prevăzută în contract.

Obligația de a actualiza garanția se aduce la cunoștința clientului final prin intermediul unei notificări. Notificarea conține valoarea și, acolo unde este cazul, termenul de plată (10 zile de la scadența primei facturi emise după actualizării garanției).
Furnizorul este îndreptățit să execute garanția financiară în limita valorii facturilor emise şi neîncasate, cu respectarea prevederilor contractuale.

Furnizorul comunică clientului final intenția de executare a garanției. În cazul clienților cu contracte încheiate în piață serviciu universal, comunicarea se face prin intermediul preavizului de deconectare pentru neplata facturilor de energie electrică, iar în cazul clienților cu contracte de furnizare încheiate în piața concurențială notificarea privind intenția de executare a garanției se transmite cu respectarea prevederilor contractuale.

În cazul clienților cu contracte încheiate în piață serviciu universal, dacă factura care a făcut obiectul preavizului nu este achitată, în prima zi imediat următoare după expirarea termenului din preaviz, valoarea acesteia se va compensa din valoarea garanției constituite. Dacă valoarea facturii este mai mică sau egală cu valoarea garanției, procesul de deconectare se întrerupe. Dacă valoarea facturii este mai mare decât valoarea garanției, garanția se execută și procesul de deconectare continuă. În situația în care garanția a fost executată integral sau parțial, furnizorul are dreptul să solicite clientului final reconstituirea garanției.

În cazul clienților cu contracte încheiate în piață concurențială, executarea garanției se face conform clauzelor contractuale.
În situația în care garanția a fost executată integral sau parțial, furnizorul are dreptul să solicite clientului final cu contracte încheiate în piață serviciu universal reconstituirea garanției. Obligația de a constitui garanția se notifică clientului. Notificarea conține valoarea și termenul de plată (10 zile de la scadența primei facturi emise după executarea garanției).

Refuzul clientului final de a constitui/actualiza/reconstitui garanția financiară dă dreptul furnizorului de a întrerupe furnizarea energiei electrice. Întreruperea furnizării energiei electrice într-o astfel de situație se face cu respectarea prevederilor Ordinului ANRE nr. 218/2018 în cazul clienților cu contract încheiat în piață serviciu universal/ a clauzelor contractuale în cazul clienților cu contract încheiat în piață concurențială.

Garanţia financiară se restituie clientului final astfel:

 • în termen de 42 zile de la încetarea contractului de furnizare a energiei electrice în urma schimbării furnizorului, în măsura în care aceasta nu a fost executată;
 • în termen de 10 zile de la data încetării contractului de furnizare energie electrică, în măsura în care aceasta nu a fost executată;
 • în termen de 10 zile, din inițiativa furnizorului, dacă timp de 12 de luni consecutive de la constituirea garanției, CF nu s-a aflat în situațiile prevăzute la pct.1 și 2.

La determinarea sumei care se restituie clientului final, se iau în considerare debitele la zi ale acestuia.