1. Home
 2. Alte informații
 3. Ce drepturi și ce obligații am în calitate de consumator de energie electrică?

Ce drepturi și ce obligații am în calitate de consumator de energie electrică?


Drepturile consumatorului de energie electrică

 • dreptul de a avea acces la rețelele electrice de interes public și să consume energie electrică în conformitate cu prevederile contractului de furnizare;
 • dreptul de a fi informat în legătură cu condițiile generale de contractare, prețurile și tarifele aplicabile;
 • dreptul de a solicita furnizorului modificarea și completarea contractului de furnizare și a anexelor la acesta sau să inițieze acte adiționale la contracte, atunci când apar elemente noi, când consideră necesară detalierea sau completarea unor clauze contractuale;
 • dreptul de a avea acces pentru citire la grupurile de măsurare și decontare;
 • dreptul de a solicita furnizorului să ia măsuri pentru remedierea defecțiunilor și a deranjamentelor survenite în rețeaua electrică;
 • dreptul de a primi despăgubiri de la furnizor / operator de rețea / alt client final, conform prevederilor contractuale, când i se produc daune din vina acestora ori în cazul nerespectării indicatorilor de calitate a energiei;
 • dreptul de a solicita furnizorului reduceri tarifare sau, după caz, plata daunelor rezultate din furnizarea energiei electrice la un nivel de calitate în afara limitelor prevăzute de normele tehnice aplicabile sau de contracte;
 • dreptul de a schimba furnizorul, conform procedurii Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), fără plata vreunei taxe;
 • de a primi un decont final de regularizare a tuturor obligațiilor de plată în termen de 42 de zile de la schimbarea furnizorului;
 • de a beneficia de proceduri transparente, simple și ieftine de soluționare a plângerilor;
 • dreptul de a supune soluționării ANRE divergențele rezultate din derularea contractului, în baza procedurii elaborate de autoritate;
 • dreptul de a opta pentru oricare modalitate de plată pe care furnizorul o pune la dispoziție;
 • dreptul de a i se notifica orice intenție de modificare a condițiilor / clauzelor contractuale și de a fi informat, în momentul notificării, cu privire la dreptul de a rezilia contractul;
 • de a primi informații transparente și utile privind prețurile și tarifele aplicate;
 • de a fi informat în legătură cu orice majorare a tarifelor;
 • de a primi toate datele pertinente privind consumul;
 • de a fi informat cu drepturile de care dispun în materie de servicii universale, atunci când au acces la aceste servicii, în temeiul dispozițiilor legii;
 • de a fi informat cu privire la consumul real și costurile reale suficient de frecvent astfel încât să aibă posibilitatea să-și regularizeze propriul consum de energie electrică.

Obligațiile consumatorului de energie electrică

 • obligația de a achita contravaloarea energiei electrice consumate;
 • obligația de a achita penalitățile de întârziere, în cazul nerespectării prevederilor contractuale;
 • obligația de a sesiza imediat furnizorul în legătură cu orice defecțiune pe care o constată în funcționarea grupului de măsurare;
 • obligația de a menține starea tehnică corespunzătoare a instalațiilor electrice proprii în conformitate cu normele în vigoare;
 • obligația de a comunica în scris furnizorului orice modificare a elementelor care au stat la baza încheierii contractului de furnizare;
 • obligația de a răspunde pentru daunele cauzate furnizorului / operatorului de rețea;
 • obligația de a respecta dispozițiile dispecerului energetic în conformitate cu reglementările în vigoare, în cazul marilor consumatori;
 • obligația de a nu modifica valorile parametrilor de protecție și dereglaj stabilite cu operatorul de rețea;
 • obligația de a lua măsuri de evitare a supracompensării energiei reactive, în cazul în care în contractul de furnizare nu există prevederi contrare;
 • obligația de a prezenta furnizorului prognoze orare de consum, conform reglementărilor emise de ANRE, în cazul consumatorilor cu o putere aprobată prin avizul tehnic de racordare de cel puțin 1000 kVA;
 • obligația de a asigura menținerea factorului de putere între limitele prevăzute prin reglementări emise de ANRE, cu excepția consumatorilor casnici și a celor asimilați consumatorilor casnici;
 • obligația de a efectua plata energiei electrice consumate până la momentul sistării energiei electrice și, după caz, a penalităților și majorărilor de întârziere la plată, în cazul în care consumatorul care a convenit cu furnizorul sistarea temporară a furnizării energiei electrice;
 • oricare alte obligații prevăzute de reglementări.

Detalii contact

Adresa: București, Șos. Ștefan cel Mare nr. 1A, sector 1, cod poștal 011736 Tel: 0372 442 192 Fax: 0372 778 528 Email: office@electricafurnizare.ro Web: electricafurnizare.ro  

Detalii fiscale

Număr de ordine în Registrul Comerțului, București: J40/8974/22.07.2011 Cod de Înregistrare Fiscală: RO28909028