1. Home
  2. Contractul de furnizare
  3. Doresc să devin client Electrica Furnizare – Clienți casnici

Doresc să devin client Electrica Furnizare – Clienți casnici


Pentru alimentarea cu energie electrică a unui loc de consum nou, trebuie să parcurgeți următoarele etape:

  • să obțineți avizul tehnic de racordare de la operatorul de rețea cu licență în zona în care este amplasat locul de consum;
  • să realizați instalația electrică de racordare;
  • să obțineți certificatul de racordare de la operatorul de rețea;
  • să încheiați contractul de furnizare a energiei electrice.

Documentele pe care trebuie să le puneți la dispoziția furnizorului pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice sunt:

  • cererea de încheiere a contractului; în cazul alegeți o ofertă-tip, în cerere trebuie să precizați opțiunea privind oferta aleasă;
  • copia actului de identitate;
  • copia actului de proprietate sau a altui document care atestă dreptul de folosință asupra spațiului care face obiectul locului de consum respectiv, din care, la solicitarea și pentru protecția dumneavoastră, se pot șterge/anonimiza părți nerelevante pentru activitatea de furnizare a energiei electrice; în cazul în care documentul atestă un drept de folosință temporară asupra acestui spațiu printr-un act încheiat cu proprietarul, trebuie să prezentați acordul scris al proprietarului de drept pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice, dacă această mențiune nu se regăsește înscrisă în actul doveditor al dreptului de folosință;
  • certificatul de racordare sau avizul tehnic de racordare, dacă OR nu a emis certificatul de racordare, și convenția de exploatare, în situația în care OR consideră că este necesară. Acestea pot fi anexate contractului de furnizare după încheierea acestuia, dar înainte de data începerii furnizării energiei electrice.

Furnizorul poate renunța la solicitarea prezentării actelor în original, caz în care trebuie să dați o declarație pe propria răspundere că documentele prezentate sunt conforme cu originalele.

Article Attachments

Detalii contact

Adresa: București, Șos. Ștefan cel Mare nr. 1A, sector 1, cod poștal 011736 Tel: 0372 442 192 Fax: 0372 778 528 Email: office@electricafurnizare.ro Web: electricafurnizare.ro  

Detalii fiscale

Număr de ordine în Registrul Comerțului, București: J40/8974/22.07.2011 Cod de Înregistrare Fiscală: RO28909028