Electrica Furnizare S.A. recrutează

Compania Electrica Furnizare SA demarează procesul de recrutare și selecție în vederea numirii unui Director Divizia Vânzări care va coordona activitatea de vânzări a companiei. În acest sens, a fost selectată compania AMROP România pentru a oferi asistență de specialitate în procesul de recrutare.

Procesul de recrutare se va desfăşura în respectul legislației aplicabile în vigoare, precum și în respectul principiilor competiției deschise, al profesionalismului, al transparenței, precum și cel al egalității de șanse și accesului liber pentru fiecare persoană care îndeplinește condițiile legale.

Criterii de recrutare şi selectare, necesar a fi îndeplinite cumulativ:

 1. Absolvent(ă) de studii superioare cu diplomă de licenţă;
 2. Minim 7 ani de experienţă profesională relevantă;
 3. Minim 3 ani de experienţă relevantă în funcţii de administrare / conducere / coordonare dintre care minim 2 ani în companii/societăţi cu cifră de afaceri de minim 50 milioane de euro sau minim 500 de angajaţi
 4. Lipsa antecedentelor penale; candidatul să nu fi fost condamnat pentru infracțiunile: gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, spălare de bani (și alte infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului), bancruta simplă, bancruta frauduloasă (și alte infracțiuni prevăzute în Legea nr. 85/2006, respectiv Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență)
 5. Bună reputație personală şi profesională, integritate si profesionalism;
 6. Cunoaşterea limbii române si a limbii engleze;
 7. Experienţă în gestionarea de procese de transformare comercială;
 8. Experienţă în întocmirea si implementarea de strategii comerciale;

Criterii specifice de selecție, care constituie avantaj:

 1. Absolvent(ă) a unor studii de tip MBA;
 2. Experienţă în zona de vânzare energie electrică și gaze naturale;
 3. Bună cunoaștere a legislației primare și secundare aplicabile piețelor de energie electrică și sau gaze naturale;
 4. Cunoştinţe relevante în vânzari de tip B2B;
 5. Cunoştinţe relevante în vânzari de tip B2C;
 6. Experienţă internaţională;
 7. Bună cunoaştere a mecanismelor piețelor de energie electrică și/sau gaze naturale;
 8. Experienţă în formarea, coordonarea şi dezvoltarea echipelor/colectivelor de personal şi planificarea succesiunii în cadrul acestora;
 9. Abilităţi de comunicare interpersonală si negociere, abilitaţi de stakeholder management.

Reguli cu privire la procesul de selecţie:

 • Candidaţii din cadrul companiei sau candidaţii din cadrul instituţiilor publice trebuie să îndeplinească aceleaşi criterii de selecţie.
 • În mod obligatoriu, în selecţia candidaţilor se va avea în vedere evitarea situaţiilor de conflict de interese sau incompatibilităţi.

Documente necesare pentru depunerea candidaturii persoanelor fizice:

 1. CV în limba română și engleză;
 2. Scrisoare de intenție în limba română și engleză;
 3. Copii scanate ale actelor de studii (diplome și/sau certificate);
 4. Formularele de recrutare completate, respectiv:
 5. Cererea de participare la procesul de selecţie (Anexa 1);
 6. Formularul de acceptare a procesării datelor personale (Anexa 2);
 7. Formularul de acceptare a verificării datelor personale (Anexa 3);
 8. Formular de declarație pe propria răspundere referitoare la conflictul de interese (Anexa 4).

Modul de transmitere a dosarului de aplicaţie:

Documentele solicitate prin prezentul anunţ vor fi transmise în format electronic la adresa recrutare.electricaf@amrop.ro  până cel târziu în data de 06.10.2019.

Depunerea tuturor documentelor pentru candidatură, solicitate prin prezentul Anunţ de selecţie, este obligatorie.

Nedepunerea, respectiv netransmiterea, în termenul indicat, a tuturor documentelor solicitate poate atrage după sine excluderea din procedura de recrutare şi selecţie.

Prin transmiterea aplicaţiei, candidaţii îşi dau acordul implicit ca datele lor personale să fie procesate în scopul procedurii de recrutare şi selecţie, conform dispozițiilor legale.

Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a intervieva numai candidaţii selectaţi şi de a renunţa la procesul de selecţie oricând pe parcursul derulării procedurii.

Candidaţilor selectaţi pentru interviu li se pot cere documente suplimentare de natură să probeze experienţa lor sau statutul profesional.

Dacă vrei să te alături echipei Electrica Furnizare aplică și hai să descoperim împreună!

Electrica Furnizare SA îți oferă oportunitatea de a cunoaște diferite arii de business unde te vei putea implica într-o mulțime de proiecte interesante.

Te așteptăm cu o echipă unită, într-o atmosferă placută în care te vei integra ușor.

Căutăm colegi în urmatoarele domenii:

Cerințe

 • studii superioare de lungă durată finalizate cu diplomă de licență;
 • cursuri de specialitate în domeniul managementul riscului;
 • cel puțin 3 ani experiență în analiză cantitativă aferentă riscului de credit în sectorul energetic sau financiar;
 • cunoștințe avansate în utilizarea MS Office (MS Excel, Power Point, MS Outlook, MS Word, MS Project);
 • constituie avantaj experiență în utilizarea unor pachete software precum: SPSS, Stata, R, Minitab sau a unui limbaj de programare;
 • nivel avasat de cunoaștere a limbii engleze.

Aptitudini

 • abilități avansate de colectare, extragere și manipulare de fișiere de date complexe având un volum considerabil;
 • experiență în analiza cantitativă/analitică aferentă managementului riscurilor utilizând metode statistice, analize probabilistice de risc, simulări Monte Carlo sau alte metode catitative;
 • abilitatea de a prioritiza, de a planifica, de a îndeplini sarcini concomitente și de a lucra în mod confortabil în echipă;
 • capabilități excelente de prezentare și comunicare în scris și verbal;
 • înțelegerea pieței și produselor de electricitate din România constituie un avantaj;
 • înțelegerea terminologiei aferente activității de trading, piețelor de energie și metodelor analitice necesare evaluării acestor piețe constituie un avantaj.

Principalele responsabilități

 • Colectează datele necesare pentru calcularea indicatorilor de risc;
 • Calculează indicatorii de risc conform metodologiei stabilite;
 • Pregătește rapoarte cu privire la evoluția indicatorilor și a eventualelor deviații față de limitele setate;
 • Colaborează cu celelalte departamente implicate în vedere dezvoltării planurilor de tratarea a riscurilor;
 • Urmărește implementarea eventualelor planuri de tratare definite;
 • Revizuiește metodologia de calcul a indicatorilor de risc și a limitelor setate – dacă este cazul propune modificări de îmbunătățire;
 • Evaluează periodic sau ad-hoc metodologia și nivelurile de aprobare a limitelor de credit;
 • Formulează recomandări către Managerul de Risc Electrica Furnizare cu privire la limitele de credit la nivel de companie.


Cerințe

 • studii superioare de lungă durată finalizate cu diplomă de licență;
 • experienta minimă de 5 ani în activitatea de marketing;
 • cunoștințe în domeniul marketingului (analiză, studii de piață, dezvoltare produse, cercetare, cataloage, bază de date);
 • cunoștințe temeinice în ceea ce privește utilizarea calculatorului (Microsoft Office);
 • cunoștinte de limbă engleză;
 • cunoștințe referitoare la piața de energie electrică;
 • bune abilități de comunicare și relaționare;
 • capacitate de analiză şi sinteză;
 • abilități organizatorice și de planificare;
 • adaptabilitate, initiativă și receptivitate la noi informații.

Responsabilitățile principale

 • Participă în mod activ la identificarea nevoilor de dezvoltare produse şi servicii noi, pornind de la nevoile clienţilor;
 • Participă la monitorizarea evoluțiilor din piață si activitățile principalilor competitori, precum și ale jucătorilor alternativi, privind diversificarea portofoliului de produse și servicii noi;
 • Participă în procesul de dezvoltare și de implementare produse noi (sub coordonarea echipei de dezvoltare de produse);
 • Participă la decizia de elaborare a prețurilor, analizează periodic competitivitatea ofertei actuale și emite propuneri de actualizare a prețurilor;
 • Răspunde de aspectele legate de implementarea proiectelor pilot (market trial), de monitorizarea rezultatelor pe parcursul derulării acestuia, și contribuie în mod activ la îmbunătăţirea conceptului. Împreună cu echipa de dezvoltare produse participă la definirea argumentelor de vânzare ale produsului, inclusiv viziune, obiective, indicatori de performanţă;
 • Participă la definirea strategiei de lansare a produsului (inclusiv la elaborarea planului de vânzări);
 • Dezvoltă și documentează procesele interne de identificare a clienților, ofertare, vânzare, livrare/ implementare produs și servicii post-vânzare (inclusiv facturare), inclusiv elaborează proceduri de lucru si ghiduri (spre exemplu de vânzare, relații clienți) pentru personalul implicat în activitățile de vânzare, implementare și relații clienți;
 • Împreună cu personalul implicat în activitățile de vânzare, implementare și relații clienți, monitorizează execuția proceselor si identifica îmbunătățiri;
 • Asigură dezvoltarea și actualizarea materialelor de comunicare puse la dispoziția clientului pe diferitele canale de vânzare;
 • Asigură transferul cunoştinţelor despre produsele /serviciile din aria de responsabilitate către Divizia de Vânzări (inclusiv dezvoltare de tooluri specifice si organizarea instruirii a agenţilor de vânzări);
 • Este responsabil de succesul pe piaţă al produselor /serviciilor din aria de responsabilitate, monitorizează și raportează rezultatele vânzărilor şi evaluează atingerea indicatorilor de performanţă definiţi (monitorizare comercială și financiară);
 • Împreună cu echipa IT, este responsabil de implementarea și managementul aspectelor legate de integrarile/adaptările în sistemele informatice necesare pentru implementarea produselor/serviciilor din aria de responsabilitate;
 • Împreună cu echipa de vânzări, este responsabil de organizarea procesului de generare de lead-uri și de ofertarea personalizată acolo unde este cazul;
 • Împreună cu echipa de vânzări, este responsabil de concepția si monitorizarea execuției campaniilor marketing/ de vânzare;
 • Asigură managementul partenerilor externi și din cadrul grupului, în vederea livrării serviciilor/produselor din aria de responsabilitate;
 • Propune şi implementează măsuri de corectare/ îmbunătăţire pentru atingerea obiectivelor de vânzări asumate;
 • Răspunde de optimizarea și dezvoltarea canalelor de promovare,vânzare și relații clienți (directe și indirecte) pentru produsele /serviciile din aria de responsabilitate;
 • Răspunde de colectarea şi transmiterea către echipa de dezvoltare de produse a propunerilor de îmbunătăţire a produsului, rezultate în urma analizelor de performanță și/sau din feedback-ului primit clienți și/sau manageri vânzări).


Cerințe

 • absolvent studii superioare de lungă durată;
 • experiență minimă în marketing – 3 ani.;
 • cunoștințe în domeniul marketingului (analiză, studii de piață, dezvoltare produse, cercetare, cataloage, bază de date);
 • bune abilități de comunicare și relaționare;
 • capacitate de analiză și sinteză;
 • abilități organizatorice și de planificare;
 • adaptabilitate, inițiativă și receptivitate la noi informații;
 • cunoștințe temeinice în ceea ce privește utilizarea calculatorului (Microsoft Office);
 • cunoștințe în ceea ce privește regulile de administrare și menținere a conturilor de social media (Facebook, Youtube);
 • cunoștințe de limba engleză;
 • cunoștințe referitoare la piața de energie electrică;
 • cunoaștere operare SAP modul MM/SD – avantaj.

Principalele responsabilități

 • analiza pieței de energie electrică;
 • identificarea cerințelor clienților;
 • elaborarea de metodologii privind aplicarea tipurilor de tarife și servicii;
 • dezvoltarea comunicării de marketing (web-site, format factură, campanii de promovare);
 • elaborarea de criterii de segmentare a clienților;
 • gestionarea campaniilor publicitare;
 • participarea la negocieri cu consumatorii eligibili importanți cărora nu li se aplică oferte tip;
 • participarea la elaborarea strategiilor de marketing;
 • evaluarea rezultatelor obținute prin aplicarea strategiilor aprobate;
 • promovarea imaginii firmei în zonele de interes pentru activitate specifică serviciului;
 • monitorizarea, centralizarea și sintetizarea raportărilor lunare, trimestriale, anuale și ocazionale în domeniul tarifării energiei electrice.