Cariere

Dacă vrei să te alături echipei Electrica Furnizare, aplică la un post vacant și hai să descoperi alături de noi domeniul energiei!

Electrica Furnizare SA îți oferă oportunitatea  să cunoști diverse arii de business și să te implici într-o mulțime de proiecte interesante.

Te așteptăm cu o echipă unită, într-o atmosferă placută, în care te vei integra ușor.

Ce căutăm?

 Condiții de participare:

 • Absolvent licențiat al învățământului superior – studii economice;
 • Absolvent de MBA – constituie avantaj;
 • Certificări ACCA/CFA/CIMA finalizate sau în curs de finalizare – constituie avantaj;
 • Minim 5 ani de experiență relevantă în activități ca: bugetare, raportare manageriala, analiză financiară și controlling, precum și în funcții de conducere/coordonare;
 • Foarte bună cunoaştere a pieţei de energie (gaze și electricitate) din România;
 • Bună cunoaștere a cadrului de reglementare relevant pentru piața de energie din România;
 • Capacități dezvoltate de planificare, organizare, coordonare și lucru în echipă, pentru a atinge obiectivele în termenul stabilit și la standardul de calitate solicitat;
 • Abilități dezvoltate de relaționare cu toate nivelurile ierarhice ale companiei;
 • Abilități de comunicare concisă, clară și eficientă;
 • Utilizator avansat MS Office (Word, Excel, Power Point, MS Outlook);
 • Limba engleză – nivel avansat.

 Principalele cerințe ale postului:

 • Coordonează demararea și finalizarea proceselor de bugetare și reforcast-are, precum și dezvoltarea planului de acțiuni asociat;
 • Se implică activ în analiza și îmbunătățirea proceselor de bugetare și reforecast-are;
 • Coordonează și răspunde de raportările manageriale (lunare, trimestriale, semestriale și anuale);
 • Se implică activ în analiza și îmbunătățirea proceselor de raportare managerială și contribuie la conținutul și relevanța acestor raportări;
 • Supervizează colectarea, agregarea și consolidarea datelor pentru prezentarea rapoartelor manageriale;
 • Oferă suport tuturor entităților organizatorice în vederea respectării valorilor bugetate;
 • Analizează variațiile între realizări vs buget și explică variațiile semnificative;
 • Analizează variațiile între realizările curente și cele aferente perioadei similare anului anterior și explică variațiile semnificative;
 • Propune măsuri de optimizare a costurilor și monitorizează implementarea acestora;
 • Colectează informațiile din zona operațională și monitorizează alocarea costurilor pe linii de business, în funcție de informațiile primite;
 • Realizează analize solicitate de management referitoare la factorii de influență asupra liniilor de business;
 • Realizează rapoarte manageriale pentru CA, investitori și Grup, conform calendarului agreat;
 • Coordonează elaborarea Raportului Administratorilor și contribuie la realizarea Raportului Anual al Grupului;
 • Elaborează notele de fundamentare către CA și Grup pentru bugetul anual și forecast-uri;
 • Elaborează, la solicitarea Grupului, proiecția financiară pe 3 ani a companiei;
 • Contribuie la implementarea soluțiilor de automatizare și eficientizare a activității;
 • Asigură efectuarea analizei comparative față de competitorii din industrie și posibilele decalaje față de aceștia, propunând măsuri și acțiuni care să îmbunătățească poziționarea strategică a EFSA pe piața de energie din România;
 • Contribuie și supervizează definirea și implementarea unei noi metode de alocare a veniturilor și cheltuielilor, conform noilor cerințe de business.

Condiții de participare:

 • Absolvent licențiat al învățământului superior – studii economice;
 • Experiență de minim 3 ani în activitatea financiar-contabilă;
 • Cunoștințe avansate ale programului SAP (modulele FI, AA);
 • Cursuri și/sau certificări CECAR/CCF în curs sau finalizate constituie avantaj;
 • Abilități de comunicare și capacitate de analiză și sinteză;
 • Capacitate de a lucra eficient în echipă; încredere în forțele proprii și stabilitate emoțională;
 • Disponibilitate pentru program prelungit;
 • Utilizator al pachetului MS Office (Word, Excel, Power Point, MS Outlook);
 • Cunoștințe de limba engleză – nivel mediu.

Principalele cerințe ale postului:

 • Verifică documentele justificative primite: existența semnăturilor prevăzute, corecta completare a documentelor cu datele solicitate (cod companie, domeniu de activitate, predător, primitor, comanda, centrul de cost)/zilnic;
 • Aprobă, înregistrează și verifică documentele justificative pentru furnizori (A/P)/zilnic; înregistrarea în Cartea Mare (GL)/ lunar; înregistrări privind mijloacele fixe (AA)/zilnic;
 • Colaborează la înregistrarea cronologică, sistematică și la zi a tuturor operațiilor economice ce fac obiectul evidenței financiare și contabile din cadrul Electrica Furnizare SA, conform prevederilor Legii Contabilității;
 • Asigură evidența, îndosarierea și păstrarea documentelor justificative, precum și de înregistrarea mișcării valorilor materiale/zilnic;
 • Oferă suport în procesul de auditare/trimestrial și în procesul de inventariere/anual.

Condiţii de participare la concurs:

 • absolvent al unei instituții de învățământ superior, cu profil economic sau tehnic, cu diplomă de licență;
 • experiență de minim 3 ani în audit intern/audit financiar în domeniul de activitate;
 • constituie avantaje certificarea CIA, ACCA și alte cursuri sau certificări în domeniul financiar (ex. expert contabil, consultant fiscal etc.), inclusiv certificare în curs;
 • cunoștințe excelente și experiență dovedită în aplicarea normelor, standardelor și tehnicilor de audit;
 • cunoștințe ale pieței de energie;
 • personalitate bine conturată, bun comunicator si negociator;
 • capacitate de a comunica eficient; calități de management relațional; înalte standarde etice;
 • cunoștințe foarte bune ale pachetului Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint);
 • fluență în limba engleză.

Principalele responsabilități:

 • contribuie la elaborarea procedurilor specifice de audit intern;
 • contribuie la dezvoltarea programelor de audit și a testelor, pe parcursul misiunilor de audit, în urma reclamaţiilor şi/sau inopinat, în baza planului de audit intern aprobat;
 • evaluează şi clasifică riscurile activităţilor din societate în vederea întocmirii planului de audit intern;
 • auditează modul în care sunt respectate strategia, politicile, planurile, metodologiile, reglementările legale şi procedurile interne în concordanţă cu legislația în vigoare, cu licenţele, autorizaţiile şi alte reglementări de specialitate în cadrul societății;
 • auditează sistemul de control intern managerial al Electrica Furnizare S.A.;
 • contribuie la procesul de elaborare şi implementare a Programului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit intern;
 • urmărește implementarea recomandărilor misiunilor de audit efectuate de către Departamentul Audit Intern, centralizarea raportărilor de audit intern și raportarea către Directorul Departamentului de Audit Intern;
 • efectuează investigaţiile preliminare ale aspectelor sesizate în avertizările de integritate, elaborând rapoarte cu concluziile referitoare la toate aspectele vizate în avertizări pe care le transmite Directorului Departamentului de Audit Intern.

Bibliografie recomandată:

 • Legea societăților 31/1990 actualizată;
 • Standardele Internaționale pentru Practică Profesională a Auditorilor Interni;
 • Normele obligatorii din cadrul internațional de practici profesionale (IPPF), emise de Institutul Globalal Auditorilor Interni (IIA Global);
 • Ghid privind implementarea Standardelor Internaționale de Audit Intern, emise de CAFR împreună cu Asociația Auditorilor Interni din România;

Condiții de participare:

 • absolvent licențiat al învățământului superior economic;
 • experiență de lucru necesară de minim 3 ani într-o poziție cu sarcini similare/asimilabile;
 • aptitudini analitice și conceptuale;
 • abilități numerice, abordare pragmatică;
 • abilități de planificare și organizare pentru a atinge obiectivele în termenul stabilit și la standardul de calitate solicitat;
 • abilități de comunicare, managementul timpului și rezistență la stres;
 • adaptabilitate, inițiativă și receptivitate la noi informații;
 • abilități de gestionare a sarcinilor multiple și munca în echipă;
 • utilizator avansat MS Office (Word, Excel, Power Point, MS Outlook);
 • cunoștințe privind utilizarea sistemului SAP -FI – nivel avansat
 • MS Office (Word, Excel, MS Outlook) – avansat;
 • fluent in limba engleză (scris si vorbit).

Principalele cerințe ale postului:

 • elaborează proiecția de cash-flow săptămânală, lunară, anuală și moderare pentru a recomanda cel mai bun curs de acțiune posibil;
 • elaborează și înaintează propuneri pentru finanțarea activității în condiții cât mai avantajoase;
 • solicită și analizează cotațiile de la bănci și face propuneri pentru plasamente în condiții de eficiență;
 • face propuneri de constituire/reînnoire/prelungire sau lichidare depozite în funcție de necesitățile de finanțare;
 • gestionează contractele de împrumut încheiate și asigură sursele de finanțare necesare restituirii;
 • face demersuri în vederea obținerii scrisorilor de garanție bancară cu costuri minime;
 • contribuie la gestionarea polițelor de asigurare;
 • monitorizează fluxul pe termen scurt mediu și lung a cash-pooling-ului;
 • derulează procesul de plată a dividendelor;
 • contribuie la implementarea soluțiilor de automatizare și eficientizare a activității.

Condiţii de participare la concurs:

 • Absolvent licențiat al învățământului superior de profil tehnic;
 • Experiență minimă de 5 ani în activitatea de management de produs/management de proiect/vânzări tehnice;
 • Cunoștințe foarte bune din domeniului marketingului (analiză studii de piață, dezvoltare produse, cercetare, cataloage, baze de date);
 • Cunoștințe referitoare la piața de energie, în mod special în ceea ce privește soluțiile de energie regenerabilă și eficiență energetică;
 • Aptitudini foarte bune în evaluarea condiţiilor de pe piaţă şi a nevoilor consumatorilor şi clienţilor;
 • Dorință de perfecţionare continuă;
 • Bune abilități de comunicare și capacitate de analiză și sinteză;
 • Capacitate de organizare, de lucru independent și în echipă;
 • Cunoștințe de limba engleză – nivel avansat;
 • Cunoștințe bune de operare a pachetului Microsoft Office (Word și Excel), reprezintă avantaj cunoștințe de bază AutoCAD.

Principalele responsabilități:

 • Analize de piață, evaluare competitori, identificare potențiali furnizori și soluții tehnice, solicitare oferte și negocieri preliminare cu furnizorii;
 • Realizarea de instrumente de calcul pentru optimizarea prezentării ofertelor;
 • Optimizare analize tehnice, energetice și financiare, modele de business pentru implementarea soluțiilor energetice la clienți;
 • Realizarea de dimensionări și soluții tehnice preliminare, simulări preliminare utilizând diverse soft-uri, optimizare oferte;
 • Realizarea de evaluări preliminare, oferte neangajante și oferte angajante personalizate de soluții energetice către clienții EFSA;
 • Participarea la procesul de bugetare, planificare financiară, proiecții pe termen mediu și lung;
 • Suport tehnic privind soluțiile energetice pentru Divizia Vânzări;
 • Redactare și revizuire contracte, participarea la negocierea contractelor cu clienții, împreună cu Divizia Vânzări;
 • Vizite tehnice la clienți – prezentare soluții, identificare oportunități, culegere date tehnice;
 • Vizite tehnice la clienți – prezentare evaluări preliminare și oferte angajante;
 • Prezentarea evaluărilor preliminare și ofertelor neangajante și angajante către clienți;
 • Realizare de instruiri tehnice pentru echipele de vânzări;
 • Monitorizare încasări produse non-energie B2B facturate;
 • Managementul documentelor interne (referate, note de fundamentare, comenzi, note CA, aprobări interne, evaluări de risc, revizuiri ale documentelor etc.), înregistrare documente în SAP.