Dacă vrei să te alături echipei Electrica Furnizare, aplică la un post vacant și hai să descoperi alături de noi domeniul energiei!

Electrica Furnizare SA îți oferă oportunitatea de să cunoști diverse arii de business și să te implici într-o mulțime de proiecte interesante.

Te așteptăm cu o echipă unită, într-o atmosferă placută, în care te vei integra ușor.

Ce căutăm?

Compania Electrica Furnizare SA demarează procesul de recrutare și selecție in vederea numirii unui Director Divizia de Marketing care va coordona activitățile de marketing ale companiei. În acest sens, a fost selectată compania AMROP Romania pentru a oferi asistență de specialitate în procesul de recrutare.

Procesul de recrutare se va desfășura în respectul legislației aplicabile în vigoare, precum și în respectul principiilor competiției deschise, al profesionalismului, al transparenței, precum și cel al egalității de șanse și accesului liber pentru fiecare persoană care îndeplinește condițiile legale.

Criterii de recrutare şi selectare, necesar a fi îndeplinite cumulativ:

 1. Absolvent(ă) de studii superioare cu diplomă de licenţă;
 2. Minimum 10 ani de experienţă profesională relevanta;
 3. Minimum 5 ani de experienţă relevanta în funcţii de administrare / conducere / coordonare dintre care minimum 3 ani în companii/societăţi cu cifră de afaceri de minim 50 milioane de euro sau minim 500 de angajaţi;
 4. Cunoştinţe relevante şi experienţă în domeniul marketing în cadrul unor organizaţii cu clienţi persoane fizice dar şi clienţi business;
 5. Lipsa antecedentelor penale; candidatul să nu fi fost condamnat pentru vreuna dintre infracțiunile: gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, spălare de bani (și alte infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, înlocuită în prezent de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, bancruta simplă, bancruta frauduloasă (și alte infracțiuni prevăzute în Legea nr. 85/2006, privind procedura insolvenței, înlocuită de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență cu modificările și completările ulterioare);
 6. Bună reputație personală şi profesională integritate si profesionalism;
 7. Cunoaşterea limbii române si a limbii engleze;

Criterii specifice de selecție, care constituie avantaj:

 1. Absolvent(ă) a unor studii de tip MBA;
 2. Experienţă relevantă pe plan internaţional;
 3. Experienta relevanta in strategii si actiuni de marketing in segmentul B2C
 4. Experiență în management de brand si de produs;
 5. Experienţă în stabilirea strategiilor de pricing;
 6. Experienţă relevantă de channel management;
 7. Experienţă în crearea strategiilor de segmentare;
 8. Experienţă în formarea, coordonarea şi dezvoltarea echipelor/colectivelor de personal şi planificarea succesiunii în cadrul acestora;
 9. Abilităţi de comunicare interpersonală si negociere, abilitati de stakeholder management.

 Reguli cu privire la procesul de selecţie:

 • Candidaţii din cadrul companiei sau candidații din cadrul instituţiilor publice trebuie să îndeplinească aceleaşi criterii de selecţie.
 • În mod obligatoriu, în selecţia candidaţilor se va avea în vedere evitarea situaţiilor de conflict de interese sau incompatibilităţi.

Documente necesare pentru depunerea candidaturii persoanelor fizice:

 1. CV în limba română și engleză;
 2. Scrisoare de intenție în limba română și engleză;
 3. Copii scanate ale actelor de studii (diplome și/sau certificate);
 4. Formularele de recrutare completate, respectiv:
 5. Cererea de participare la procesul de selecție;
 6. Formularul de acceptare a procesării datelor personale (Anexa 2);
 7. Formularul de acceptare a verificării datelor personale (Anexa 3);
 8. Formular de declarație pe propria răspundere referitoare la conflictul de interese (Anexa 1).

Modul de transmitere a dosarului de aplicaţie:

Documentele solicitate prin prezentul anunţ vor fi transmise în format electronic la adresa recrutare.electricaf@amrop.ro  până cel târziu în data de 29.01.2021.

Depunerea tuturor documentelor pentru candidatură, solicitate prin prezentul Anunţ de selecţie, este obligatorie.

Nedepunerea, respectiv netransmiterea, în termenul indicat, a tuturor documentelor solicitate poate atrage după sine excluderea din procedura de recrutare şi selecţie.

Prin transmiterea dosarului de aplicaţie, candidaţii îşi dau acordul explicit că datele lor personale să fie procesate în scopul procedurii de recrutare şi selecţie, conform dispozițiilor legale.

Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a intervieva numai candidaţii selectaţi şi de a renunţa la procesul de selecţie oricând pe parcursul derulării procedurii.

Candidaţilor selectaţi pentru interviu li se pot cere documente suplimentare de natură să probeze experienţa lor sau statutul profesional.

Condiţii de participare la concurs:

 • Absolvent licențiat al învățământului superior;
 • Experiență similară de minim 3-5 ani;
 • O foarte bună cunoaștere a mediului de business și mai ales a pieței de energie.
 • Abilități excelente de negociere și prezentare;
 • Orientare constantă către clienți, dezvoltare de relații comerciale și parteneriate;
 • Orientare pentru dezvoltarea afacerii, spirit întreprinzător;
 • Spirit antreprenorial și motivare puternică;
 • Abilități analitice și conceptuale bune;
 • Disponibilitate de a călători în majoritatea timpului de lucru;
 • Nivel ridicat al angajamentului și orientarea către lucrul în echipă;
 • Capacitate de lucru in condiții de stres;
 • Limba engleză mediu/avansat;
 • Permis de conducere categoria B;

 Principalele atribuții ale postului:

 • Dezvoltă și susține parteneriate comerciale durabile cu clienții cheie;
 • Activează ca punct principal de contact între clienții cheie și echipa EFSA;
 • Comunică și colaborează cu toate departamentele EFSA în vederea îmbunătățirii produselor și serviciilor oferite clienților cheie;
 • Relaționare și negociere cu clienții cheie(ofertare, dezvoltare proiecte noi);
 • Analizează competiția și identifică zonele cu potential de dezvoltare precum si riscurile care pot apărea;
 • Prospectează piața și propune oportunități de dezvoltare;
 • Promovează și vinde serviciile oferite de EFSA către clienții cheie, energie și soluții energetice;
 • Identifică nevoile clienților și propune servicii noi sau/și îmbunătățirea celor existente, pe baza analizei de piață și a zonelor cu potential de dezvoltare;
 • Gestionează relațiile cu clienții cheie din portofoliu;
 • Prezintă oferta și detaliile tehnice cu privire la serviciile oferite către clienții cheie;
 • Negociază condițiile contractuale și semnează contractele cu clienții cheie;
 • Evaluează și propune îmbunătățirea aplicațiilor informatice folosite de canalele de vânzare (ex. CRM) și contribuie activ la implementarea cu succes a propunerilor de îmbunătățire aprobate;
 • Se asigură că serviciile EFSA sunt furnizate corect și la timp către clienții cheie din portofoliu;
 • Urmărește conturile clienților din portofoliu în vederea facturării și încasării banilor/recuperări creanțe.

Condiţii de participare la concurs:

 • absolvent licențiat al învățământului superior;
 • constituie avantaj experiența în domeniul de activitate (de ex. piața energiei electrice/gaze naturale pe segmente de clienți);
 • capacitate de analiză și sinteză;
 • abilități organizatorice și de planificare;
 • bune abilități de comunicare și relaționare;
 • cunoștințe temeinice în ceea ce privește utilizarea calculatorului (Microsoft Office);
 • disponibilitate pentru relocare;
 • cunoștinte de limba engleză;

Principalele responsabilități:

 • Este responsabil de elaborarea planului de acțiuni și de îndeplinirea obiectivelor segmentului de clienți alocat;
 • Analizează competiția și identifică zonele cu potențial de dezvoltare precum și riscurile care pot apărea;
 • Segmentează clienții (casnici si non-casnici) pe baza unor criterii de segmentare multiple și contribuie la implementarea rezultatelor procesului de segmentare în sistemele informatice ale companiei;
 • Propune servicii noi sau/și îmbunătățirea celor existente, pe baza analizei de piață, a profilelor de segment și a zonelor cu potential de dezvoltare;
 • Relaționează in permanență cu echipe diferite din departmentele cu impact în activitatea curentă (ex. Vanzari, Marketing, IT, Financiar), participă la proiecte comune cu aceste echipe și își aduce aportul necesar îndeplinirii cu succes a obiectivelor comune;
 • Monitorizează în permanență rezultatele segmentului de clienți alocat, prin alcătuirea de analize și rapoarte recurente și ad-hoc;
 • Evaluează capabilitățile canalelor de vânzare și întocmește planurilor de dezvoltare pentru acestea (ex. Plan de training);
 • Evaluează și propune îmbunătățirea aplicațiilor informatice folosite de canalele de vânzare (ex. CRM) și contribuie activ la implementarea cu succes a propunerilor de îmbunătățire aprobate;
 • Elaborarează și implementează țintele de vânzari (ex. pe segmente, pe regiuni, pe canale, pe produse, etc) și a planului de comisionare aferent;
 • Dezvoltă planul de acțiuni cu privire la segmentul de clienți, acțiuni cu impact în zonele de achiziție, retenție, creșterea valorii bazei existente, creșterea gradului de satisfacție al clienților, creșterea loialității clienților, conforme cu obiectivele companiei.

Condiţii de participare la concurs:

 • absolvent licențiat al învățământului superior;
 • experiență în activitatea de achiziție energie de minim 5 ani;
 • bune abilități de comunicare și relaționare;
 • capacitate de analiză și sinteză;
 • abilități organizatorice și de planificare;
 • cunoștințe temeinice în ceea ce privește utilizarea calculatorului (Microsoft Office);
 • cunoștinte de limba engleză;

Principalele responsabilități:

 • Gestionează relația cu furnizorii și operatorul de transport;
 • Centralizează și raportează către Dispeceratul Național Transgaz cantitățile furnizate lunar (după luna de consum);
 • Participă la tranzacționarea pe bursa (BRM și/sau OPCOM) a achiziției/vânzării de gaze naturale angro;
 • Gestionează și urmărește solicitările primite pe site-ul societății, solicitări ce privesc serviciul de achiziții gaze naturale;
 • Răspunde de facturile rezultate din derularea contractelor cu prestatorii și furnizorii.

Principalele cerințe ale postului:

 • absolvent licențiat al unei instituții de învățământ superior domeniu tehnic cu profil electric;
 • constituie avantaj deținerea unei diplome/certificări de manager de proiect/administrarea afacerilor;
 • experiență în domeniul exploatării unităților de producție din surse regenerabile (eolian/solar) de minim 3 ani;
 • experiență în gestionarea contractelor;
 • cunoașterea legislației în domeniul energetic;
 • spirit de echipă, asumarea responsabilității, abilități de comunicare;
 • spirit inovativ, obiectivitate, profesionalism, gândire analitică, capacitate de sinteză; orientare spre rezultate;
 • capacitatea de a facilita și coordona simultan mai multe termene limită și de a răspunde rapid solicitărilor; capacitate de organizare și decizie;
 • cunoștințe avansate ale pachetului Microsoft Office: Word, Excel, Power Point, Outlook;
 • cunoștințe avansate de limbă engleză;

Responsabilitățile postului:

 1. În cadrul proiectelor la care participă/le coordonează
 • coordonează activitățile prestatorilor de servicii si furnizorilor pentru capacitățile de producție gestionate;
 • realizează analiza proceselor implicate;
 • participa la proiecte noi de evaluare a unor potențiale ținte de achiziție de capacități de producție din surse regenerabile si proiecte de dezvoltare a unor capacități de producție;
 • organizează și planifică activitățile specifice proiectelor derulate (redactarea documentației necesare și obținerea aprobărilor corporative necesare);
 • elaborează rapoartele specifice activității de management al proiectelor solicitate de managementul societății;
 • derulează proiectele alocate în toate etapele planificate, ținând cont de aceste etape și de resursele disponibile alocate fiecărui proiect în parte;
 • implementează metodologiile de optimizare a proceselor menite să crească eficiența proceselor derulate;
 • selectează, implementează și monitorizează aplicarea metodelor, tehnicilor și instrumentelor specifice adecvate derulării managementului de proiect;
 • respectă planificarea aferentă proiectelor și comunică termenele și evoluția proiectelor;
 • derulează și monitorizează activitățile, evoluția și stadiul de implementare a proiectelor;
 • respectă procedurile specifice și utilizează aplicațiile asociate;
 1. Particularitățile postului ocupat:
 • participarea în procesul de analiză și derulare cu privire la strategia de dezvoltare a societății în domeniul producției din SRE;
 • urmărirea respectării legalităţii în desfăşurarea tuturor activităţilor pe care le desfășoară;
 • acordarea de consultanţă necesară în vederea desfăşurării activităţii departamantului;
 • colaborarea la întocmirea proiectelor de contracte ce urmează a fi perfectate cu partenerii contractuali;
 • centralizează situaţii solicitate de către conducere;
 • urmăreşte respectarea dispoziţiilor legale cu privire la conservarea, apărarea și gestionarea patrimoniului societăţii, în colaborare cu compartimentele competente;
 • urmăreşte aplicarea corectă a legislaţiei în activitatea departamentului din care face parte și propune măsuri corective în cazul în care se constată abateri;
 • asigură corectitudinea din punct de vedere tehnic al lucrărilor efectuate;
 • asigură confidenţialitatea și, după caz, secretul de serviciu;
 • participă la negocierea contractelor si a precontractelor;
 • participă la structurarea şi conducerea tranzacţiilor;
 • participă la întocmirea şi negocierea contractelor necesare pentru tranzacţii şi a documentelor însoţitoare;
 • acordă servicii de consultanță ulterioare încheierii contractelor.

Principalele cerințe ale postului:

 • absolvent licențiat al unei instituții de învățământ superior în domeniul juridic;
 • constituie avantaj deținerea unei diplome/certificări de manager de proiect/administrarea afacerilor;
 • experiență în domeniul juridic de minim 5 ani;
 • experiență în domeniul M&A minim 2 ani;
 • cunoașterea legislației în domeniul energetic;
 • cunoștințe solide în domeniul dreptului civil, societar și comercial;
 • spirit de echipă, asumarea responsabilității, abilități de comunicare;
 • spirit inovativ, obiectivitate, profesionalism, gândire analitică, capacitate de sinteză; orientare spre rezultate;
 • capacitatea de a facilita și coordona simultan mai multe termene limită și de a răspunde rapid solicitărilor; capacitate de organizare și decizie;
 • cunoștințe avansate ale pachetului Microsoft Office: Word, Excel, Power Point, Outlook;
 • cunoștințe avansate de limbă engleză;

Responsabilitățile postului:

 1. În cadrul proiectelor la care participă/le coordonează:
 • realizează analiza proceselor implicate;
 • selectează, implementează și monitorizează aplicarea metodelor, tehnicilor și instrumentelor specifice adecvate derulării managementului de proiect;
 • organizează și planifică activitățile specifice proiectelor derulate (redactarea documentației necesare și obținerea aprobărilor corporative necesare);
 • derulează proiectele alocate în toate etapele planificate, ținând cont de aceste etape și de resursele disponibile alocate fiecărui proiect în parte;
 • respectă planificarea aferentă proiectelor și comunică termenele și evoluția proiectelor;
 • derulează și monitorizează activitățile, evoluția și stadiul de implementare a proiectelor;
 • respectă procedurile specifice și utilizează aplicațiile asociate;
 • implementează metodologiile de optimizare a proceselor menite să crească eficiența proceselor derulate;
 • elaborează rapoartele specifice activității de management al proiectelor solicitate de managementul societății;
 1. Particularitățile postului ocupat:
 • participarea în procesul de analiză și derulare cu privire la strategia de dezvoltare a societății;
 • urmărirea respectării legalităţii în desfăşurarea tuturor activităţilor societăţii;
 • acordarea de consultanţă-asistenţă juridică necesară în vederea desfăşurării activităţii;
 • colaborarea la întocmirea proiectelor de contracte ce urmează a fi perfectate cu partenerii contractuali;
 • centralizează la nivelul societăţii datele şi situaţiile solicitate de către conducere;
 • urmăreşte respectarea dispoziţiilor legale cu privire la conservarea, apărarea și gestionarea patrimoniului societăţii, în colaborare cu compartimentele competente;
 • urmăreşte aplicarea corectă a legislaţiei în activitatea departamentui şi propune măsuri corective în cazul în care se constată abateri;
 • asigură corectitudinea din punct de vedere juridic al lucrărilor efectuate;
 • asigură confidenţialitatea şi, după caz, secretul de serviciu;
 • avizează şi contrasemnează actele cu caracter juridic ;
 • participă la negocierea şi avizarea contactelor;
 • întocmeşte şi negociază precontracte;
 • structurarea şi conducerea tranzacţiilor;
 • întocmirea şi negocierea contractelor necesare pentru tranzacţii şi a documentelor însoţitoare;
 • servicii de consultanță ulterioare încheierii contractelor;
 • consultanţă cu privire la finanţarea achiziţiilor.

   Condiţii de participare la concurs:

 • absolvent al unei instituții de învățământ superior, cu profil tehnic sau economic, cu diplomă de licență;
 • alte cursuri de specializare profesională reprezintă un avantaj semnificativ;
 • certificare auditor intern emis de Institutul de control intern din Romania sau de altă instituție internațional recunoscută;
 • experiență de minim 3 ani în audit intern în domeniul de activitate;
 • constituie avantaje certificarea ACCA și alte cursuri sau certificari în domeniul financiar (expert contabil, consultant fiscal etc.), inclusiv certificare în curs;
 • cunoștințe excelente și experiență dovedită în aplicarea normelor, standardelor și tehnicilor de audit;
 • excelente cunostinte si experiență vastă în relația cu autoritățile de reglementare;
 • cunoștințe solide în domenii precum: drept, IT, guvernanță corporativă, finanțe, managementul riscului;
 • excelente cunoștințe ale pieței de energie și ale cadrului legal național și european specific;
 • personalitate bine conturată, capabilă să reprezinte compania în relațiile externe; bun comunicator si negociator;
 • capacitate de a comunica eficient; calități de management relațional; înalte standarde etice;
 • cunoștințe foarte bune ale pachetului Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint);
 • fluență în limba engleză.

Principalele responsabilități:

 • contribuie la elaborarea procedurilor specifice de audit intern;
 • contribuie la dezvoltarea programelor de audit și a testelor, pe parcursul misiunilor de audit, în urma reclamaţiilor şi/sau inopinat, în baza planului de audit intern aprobat;
 • evaluează şi clasifică riscurile activităţilor din societate în vederea întocmirii planului de audit intern;
 • auditează modul în care sunt respectate strategia, politicile, planurile, metodologiile, reglementările legale şi procedurile interne în concordanţă cu legislația în vigoare, cu licenţele, autorizaţiile şi alte reglementări de specialitate în cadrul societății;
 • auditează sistemul de control intern managerial a Electrica Furnizare S.A.;
 • contribuie la procesul de elaborare şi implementare a Programului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit intern;
 • urmărește implementarea recomandărilor misiunilor de audit efectuate de către Departamentul Audit Intern, centralizarea raportărilor de audit intern și raportarea către Directorul Departamentului de Audit Intern;
 • coordonează investigaţiile preliminare ale aspectelor sesizate în avertizările de integitate, elaborând rapoarte cu concluziile referitoare la toate aspectele vizate în avertizări, pe care le transmite Directorului Departamentului de Audit Intern.

Cerințele postului:

 • Absolvent licențiat al învățământului superior;
 • Cunoasterea reglementarilor aplicabile pietelor de energie;
 • Experiență de minim 3 ani în piața de energie electrică;
 • Cunoasterea activitatii de furnizare a energiei electrice;
 • Capacitate de analiză si initiative;
 • Bune abilități de comunicare și relationare;
 • Cunostinte foarte bune ale pachetului Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint);
 • Cunostinte de limba engleză;

Principalele atribuții pe care angajatul urmează să le îndeplinească, sunt:

 • informarea Beneficiarului despre situațiile neconforme generate de alți prestatori de servicii care nu au fost soluționate și au generat costuri suplimentare în piață (ex: nu au fost anunțate indisponibilități, probleme de comunicații etc);
 • realizează obligațiile contractuale/legale privind notificările în piața de energie electrică şi către autoritățile de supraveghere și reglementare;
 • derulează corespondența cu partenerii contractuali din piața de energie electrică și a certificatelor verzi;
 • acordă suport producătorilor în derularea corespondenței și întocmirea raportărilor cu toate autoritățile (de ex. ANRE, OPCOM, Consiliul Concurenței, INS, etc);
 • gestionează relația contractuală cu terțe părți;
 • elaborează rapoarte de activitate lunare și informări adresate producătorilor la cerere sau când se consideră necesar;
 • tranzacționarea energiei electrice si a certificatelor verzi pe toate piețele de profil din România;
 • adaptarea strategiei de tranzactionare a energiei si certificatelor verzi la condițiile de piață și la reglementările în vigoare;
 • pregătirea de rapoarte/propuneri pentru management ca suport în luarea deciziilor;
 • operarea pe platformele informatice specifice pieței de energie electrică din România;
 • identificarea oportunităților de dezvoltare a activității;
 • participă la negocierea, încheierea și urmărirea contractelor de energie electrică și certificate verzi.
 • participă la elaborarea propunerilor de strategii privind tranzactionarea energiei și a certificatelor verzi;
 • analizează prognozele de productțe și stabilește strategii de tranzacționare în vederea optimizării rezultatelor financiare;
 • întocmește materiale pentru întâlniri și raportări către management.

Cerințele postului:

 • Absolvent licențiat al învățământului superior;
 • Minim 3 ani de experiență într-o funcție de conducere;
 • Minim 3 ani experiență de lucru în piața de energie electrică, în cadrul unui furnizor/producător/trader;
 • Cunoașterea activității de furnizare a energiei electrice;
 • Capacitate de sinteză și prelucrare a informațiilor de volum mare;
 • Cunoștințe avansate de operare PC (Word, Excel, PowerPoint);
 • Cunoștințe de limba engleză;
 • Abilități de lucru în echipă, atenție la detalii, flexibilitate și creativitate;

Principalele atribuții pe care angajatul urmează să le îndeplinească, sunt:

 • acordă consultanță în baza contractelor cu companiile acționare EFSA, pentru valorificarea optimă a producției;
 • întocmește raportări specifice activităţii de tranzacţionare, către companiile pentru care prestează serviciile de tranzacţionare, în vederea transmiterii către autorităţi;
 • derulează contractele încheiate pe piaţa angro;
 • menține, actualizează, după caz pregătește documentațiile și obține avizele, autorizările și/sau înregistrările necesare derulării activității comerciale pe piața angro, conform reglementărilor aplicabile;
 • elaborează strategii comerciale pentru valorificarea energiei electrice şi a certificatelor verzi şi le prezintă către Beneficiar;
 • realizează operatiuni comerciale, derulează contracte și coordonează activități generatoare de venit provenind din energie electrică şi certificate verzi;
 • intermediază înscrierea pe piețele de tranzacționare pentru energie electrică și certificate verz,i corelat cu necesitățile specifice pentru valorificarea optimă a producției, pe baza analizei cost-beneficiu și stabilește preturile de tranzacționare;
 • tranzacționează pe piețele pentru care s-a considerat oportună înscrierea, cu scopul de a maximiza venitul per MWh, produs în baza prognozelor de producție puse la dispoziție de producători;
 • participă la dezbaterea documentelor de discuție propuse de ANRE și OPCOM.

Principalele cerințe ale postului:

 • Absolvent licențiat al învățământului superior;
 • Cunoașterea limbii engleză – nivel avansat. Limba germană reprezintă un avantaj;
 • Experiență similară de 5 ani;
 • Experiență în management de 5 ani;
 • Cunoașterea reglementarilor aplicabile piețelor de energie electrica si gaze naturale;
 • Experiența in negocierea contractelor de tip EFET;
 • Experiența in negocierea cu producătorii din surse regenerabile si de gaze naturale;
 • Cunoașterea activității de trading energie electrica si gaze naturale;
 • Cunoașterea piețelor angro de energie electrică și gaze naturale din regiune și a modalității de tranzacționare pe granițe.

Responsabilitățile postului:

 • Contribuie la actualizarea și implementarea strategiei de achiziție energie electrică și certificate verzi;
 • Dezvoltă și coordonează activitatea de achiziție energie electrică și certificate verzi pentru asigurarea necesarului clienților finali ai Societatii Electrica Furnizare SA.;
 • Dezvoltă și coordonează activitatea de trading energie electrică (import-export, piețe forward, piețe spot, contracte financiare, contractare energie regenerabilă prin contracte bilaterale negociate direct și PPA);
 • Contribuie la actualizarea și implementarea strategiei de achiziție gaze naturale;
 • Dezvoltă și coordonează activitatea de achiziție gaze naturale pentru asigurarea necesarului clienților finali ai Societatii Electrica Furnizare SA (achizitie internă, trading, inclusiv import-export, transport, înmagazinare).

Cerințele postului:

 • absolvent al unei instituții de învățământ superior, cu diplomă de licență;
 • experiență similară de minim 5 ani în piața de energie și gaze naturale;
 • experiență minimă de 5 ani în funcții de conducere, în entități din domeniile menționate anterior;
 • cunoașterea reglementărilor aplicabile piețelor de energie electrică și gaze naturale;
 • experiență în elaborarea prognozelor de consum, tranzacționarea pe piețele de energie și gaze naturale, contractare, reglementări specifice activității de furnizare;
 • cunoașterea detaliată a activității de furnizare, bazată pe experiență relevantă;
 • capacitatea de a identifica, analiza și rezolva probleme variate și complexe;
 • experiență relevantă în conducerea activității de furnizare a energiei electrice, cunoașterea legăturilor și influențelor între piața angro și piața en detail;
 • aptitudini sistemice: capacitatea de înțelegere a proceselor din organizație, de analiză și evaluare a sistemelor, de analiză și luarea deciziilor;
 • persoană proactivă, cu bune abilități de comunicare și de a lucra în echipă; înalte standarde etice;
 • cunoștințe de limba engleză;
 • cunoștințe IT: Word, Excel, PowerPoint, Outlook.

Principalele responsabilități:

 • dezvoltă și coordonează activitatea de prognoză de consum de energie electrică și gaze naturale a clienților finali ai Societății Electrica Furnizare SA și pentru unități de producție din surse regenerabile;
 • dezvoltă și coordonează activitatea de analiză piețe energie electrică și gaze naturale, precum și estimări de evoluție a prețurilor pe piețele de tranzacționare a gazelor naturale și energiei electrice.
 • analizeaza impactul modificarilor legislative asupra pietelor de energie si participa la elaborarea/ actualizarea strategiilor de achizitie de energie electrica si gaze naturale.
 • analizeaza politicile energetice si evalueaza influenta acestora asupra pietei angro si companiei;
 • organizează, coordonează și controlează activitatea Societății din zona de responsabilitate, conform organigramei în vigoare în scopul maximizării valorii Societății;
 • coordonează activitatea de prognoză a consumului de energie electrică, în conformitate cu condițiile impuse în licenţa de furnizare şi cu legislația în vigoare;
 • asigură monitorizarea periodică a performanței față de ținte și obiective și implementarea unui plan de acțiuni strategice în legătură cu domeniul de activitate, identificarea periodică a deviațiilor de la ținte și propunerea de acțiuni corective;
 • gestionează resurselor financiare, umane, materiale și informaționale aferente departamentului pe care il coordonează, în limitele de buget alocate;
 • participă la dezbaterea documentelor de discuție propuse de ANRE şi OPCOM în scopul
 • îmbunătățirii reglementărilor din piața de energie electrică.

Cerințele postului:

 • absolvent licențiat al învățământului superior;
 • cel puțin 2 ani experiență în activitaţile de relaţii cu clienţii si de vânzare în domeniul furnizării de energiei electrice și a gazelor naturale;
 • permis de conducere categoria B.

Principalele responsabilități:   

 • prezintă clienților B2C și SOHO care se prezintă în OC, ofertele de furnizare energie electrică și gaze naturale precum și celelalte produse și servicii din portofoliu;
 • informează clienții cu privire la documentele necesare și etapele de parcurs pentru contractarea serviciului de furnizare a energiei electrice și a gazelor naturale;
 • preia cereri de renunțare la procesul de schimbare furnizor ale clienților și le transmite către entitatea responsabilă;
 • informează clienții cu privire la modalitățile de transmitere a indexului autocitit și de posibilitatea facturării la cerere și cu privire la valoarea creanțelor restante, la solicitarea Departamentului de Recuperare Creanțe;
 • consiliază clienții pentru utilizarea aplicației My Electrica și a canalelor de comunicare online;
 • preia de la clienții care se prezintă în punctul de prezență solicitările/reclamațiile acestora.

 Cerințele postului:

 • absolvent licențiat al învățământului superior;
 • experiență de minim 3 ani în companii cu profil de transport, distribuție sau furnizare a energiei electrice;
 • experiență de minim 3 ani în monitorizarea pieței de energie electrică și gaze naturale (analize, elaborare rapoarte);
 • studii de master, doctorat constituie un avantaj;
 • foarte bune cunoștințe a legislației referitoare la piaţa de energie electrică şi a mecanismelor pieței de energie electrică;
 • capacitate de analiză și sinteză a bazelor de date de mari dimensiuni;
 • cunostinte de statistică și econometrie;
 • bune abilități de comunicare și relaționare;
 • cunoștințe avansate în utilizarea calculatorului (Microsoft Office);
 • cunoștinte de limba engleză;

       Principalele responsabilități:

 • elaborează analize referitoare la tranzacțiile cu energie electrică realizate pe piețele interne (ex: cantități tranzacționate, tipuri de produse, preţuri, tipuri de surse, parteneri);
 • participă la realizarea analizelor privind impactul reglementărilor și a politicilor energetice asupra activității desfășurate în divizia managementul portofoliului;
 • participă la elaborarea analizelor privind evoluţia preţului de tranzacţionare pe diverse pieţe şi produse, monitorizarea pieţelor externe cu care ţara noastră este interconectată;
 • contribuie la întocmirea analizelor solicitate de către management, referitoare la activitatea serviciului;
 • contribuie la monitorizarea principalilor participanți la piața de energie electrică, furnizori şi producători, din punct de vedere al cantităților achiziționate/vândute în vederea optimizării strategiei de achiziție;
 • participă la elaborarea analizelor pe toate categoriile de clienți, cu privire la volumele achiziționate, preț mediu şi grad de contractare realizat, impactul dezechilibrelor, etc;
 • răspunde de întocmirea raportărilor către alte entităţi operaţionale din cadrul Societății Electrica Furnizare S.A. privind activitatea serviciului;
 • participă la elaborarea și actualizarea instrucțiunilor și procedurilor de lucru specifice necesare proceselor derulate;
 • participă la dezvoltarea sistemelor informatice destinate activităţii de analiză şi monitorizare evoluţie pieţe;
 • răspunde de aplicarea instrucțiunilor și ordinelor ANRE și a legilor aplicabile în activitatea desfașurată;
 • îşi însuşeşte şi respectă prevederile normelor de securitate şi sănătate a muncii, a celor pentru situaţii de urgenţă, tehnologiile, procedurile, instrucţiunile ori alte documente care privesc postul ocupat şi locurile de muncă în care îşi desfăşoară activitatea;
 • participă la cursurile de perfecţionare, seminarii şi conferinţe în domeniul propriu de activitate;
 • participă la dezbaterea documentelor de discuţie propuse de ANRE şi OPCOM în scopul îmbunătăţirii reglementărilor din piaţa de energie electrică.

      Cerințele postului:

 • absolvent licențiat al învățământului superior;
 • experiență de minim 3 ani în companii cu profil de transport, distribuție sau furnizare a energiei electrice;
 • experiență de minim 3 ani în activitatea de elaborare a prognozelor de consum și de preț pentru energie electrică și gaze naturale;
 • studii de master, doctorat constituie un avantaj;
 • capacitate de analiză și sinteză a bazelor de date de mari dimensiuni;
 • cunostinte de statistică și econometrie;
 • bune abilități de comunicare și relaționare;
 • cunoștințe avansate în utilizarea calculatorului (Microsoft Office);
 • cunoștinte de limba engleză;

       Principalele responsabilități:

 • gestionează baze de date de mari dimensiuni;
 • extrage din aplicații rapoarte privind consumurile de energie electrică/gaze naturale;
 • gestionează modificările portofoliului de clienți;
 • corectează istoricul de consum, conform modificărilor portofoliului de clienți, în vederea stabilirii prognozelor de consum;
 • estimează consumuri de energie electrică și gaze naturale;
 • evidențiază tendințe și tipare, prin aplicarea diverselor modele statistice;
 • întocmește materiale pentru întâlniri și raportări către management;
 • sintetizează și prezintă rezultatele analizelor.

     Cerințele postului:

 • absolvent licențiat al învățământului superior;
 • permis de conducere categoria B;
 • experiență similară minimă de 1-3 ani;
 • puternică orientare către client și dezvoltarea de relații comerciale;
 • orientare spre rezultate;
 • capacitate de motivare si persuasiune;
 • abilități de negociere și prezentare;
 • capacitate de organizare, lucru în echipă.

      Principalele responsabilități:

 • atrage clienti noi de energie electrica, gaze naturale și VAS;
 • promovează și vinde serviciile EFSA către clienții Centrului de Relații cu Clienții Cluj;
 • identifică nevoile clienților și propune servicii noi și îmbunătățirea celor existente, pe baza analizei de piață și a zonelor cu potențial de dezvoltare;
 • prezintă oferta și detaliile tehnice cu privire la serviciile oferite;
 • negociază condițiile contractuale și semnează contractele.

Cerințele postului:

 • studii medii/superioare;
 • permis de conducere categoria B;
 • experiență similară minimă de 1-3 ani;
 • puternică orientare către client și dezvoltarea de relații comerciale;
 • orientare spre rezultate;
 • abilități de negociere și prezentare;

      Principalele responsabilități:

 • promovează și vinde serviciile EFSA către clienții Centrului de Relații cu Clienții;
 • identifică nevoile clienților și propune servicii noi și îmbunătățirea celor existente, pe baza analizei de piață și a zonelor cu potențial de dezvoltare;
 • prezintă oferta și detaliile tehnice cu privire la serviciile oferite;
 • negociază condițiile contractuale și semnează contractele.

Cerințele postului:

 • studii medii/superioare;
 • permis de conducere categoria B;
 • experiență similară minimă de 1-3 ani;
 • puternică orientare către client și dezvoltarea de relații comerciale;
 • orientare spre rezultate;
 • abilități de negociere și prezentare;

      Principalele responsabilități:

 • promovează și vinde serviciile EFSA către clienții Centrului de Relații cu Clienții;
 • identifică nevoile clienților și propune servicii noi și îmbunătățirea celor existente, pe baza analizei de piață și a zonelor cu potențial de dezvoltare;
 • prezintă oferta și detaliile tehnice cu privire la serviciile oferite;
 • negociază condițiile contractuale și semnează contractele.

      Cerințele postului:

 • studii medii/superioare;
 • permis de conducere categoria B;
 • experiență similară minimă de 1-3 ani;
 • puternică orientare către client și dezvoltarea de relații comerciale;
 • orientare spre rezultate;
 • abilități de negociere și prezentare;

      Principalele responsabilități:

 • promovează și vinde serviciile EFSA către clienții Centrului de Relații cu Clienții;
 • identifică nevoile clienților și propune servicii noi și îmbunătățirea celor existente, pe baza analizei de piață și a zonelor cu potențial de dezvoltare;
 • prezintă oferta și detaliile tehnice cu privire la serviciile oferite;
 • negociază condițiile contractuale și semnează contractele.