1. Home
  2. Alte informații
  3. Întrebări frecvente

Întrebări frecvente


Care sunt recomandările ELECTRICA FURNIZARE în cazul în care doriți să vă schimbați furnizorul de energie electrică?
– Citiți cu mare atenție toate clauzele contractuale! Perioada de menținere a prețului din ofertă trebuie să fie cel puțin un an. Verificați dacă contractul conține clauze care permit furnizorului modificarea pe parcurs a prețului la energia electrică! Verificați dacă furnizorul are posibilitatea să denunțe unilateral contractul!

– Dacă termenele de plată sunt mai mici decât ale actualului furnizor, acordați atenție sporită termenului de scadență a facturii și penalităților aplicate de noul furnizor.

– Facturarea certificatelor verzi și a cogenerării de înaltă eficiență este obligatorie. Noul furnizor le va include în factura dumneavoastră de energie electrică.

– ELECTRICA FURNIZARE facturează energia electrică post consum. Solicitarea noului furnizor de a i se plăti în avans energia electrică poate fi un semnal în legătură cu problemele financiare cu care acesta se confruntă.

– Dacă sunteți client casnic și ați optat pentru schimbarea furnizorului, nu mai puteți reveni la tarife reglementate.

– Problemele de natură tehnică (întreruperile în alimentare, nivelul necorespunzător al energiei electrice furnizate) se vor menține, chiar dacă schimbați furnizorul. Operatorul de rețea este același.

Rețineți
În calitate de consumator, beneficiați de o perioadă de 14 zile pentru a vă putea retrage dintr-un contract încheiat în afara spațiilor comerciale, fără a fi nevoit să justificați decizia de retragere.
Care este termenul în care se poate contesta o factură?
În cazul în care clientul dorește să conteste valoarea unei facturi, trebuie să comunice furnizorului de energie acest lucru în termen de 30 zile calendaristice de la primirea facturii . Furnizorul este obligat să analizeze contestația în termen de 5 zile lucratoare de la data înregistrării sale. În cazul în care soluționarea contestației implică verificarea valorilor măsurate, termenul de 5 zile lucratoare se prelungește cu intervalul de timp dintre ziua în care furnizorul comunică operatorului de măsurare solicitarea de verificare a acestor valori contestate și ziua în care furnizorul primește răspunsul de la operatorul de distribuție, cu condiția înștiințării clientului în scris despre acest fapt, în termenul inițial de 5 zile lucratoare.
Care sunt documentele necesare pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice în cazul clientului final casnic?
a) cererea de încheiere a contractului; în cazul în care solicitatului care allege o ofertă-tip, în cerere trebuie să precizați opțiunea acestuia privind oferta aleasă;

b) copia actului de identitate;

c) copia actului de proprietate sau a altui document care atestă dreptul de folosință asupra spațiului care face obiectul locului de consum respectiv, din care, la solicitarea și pentru protecția dumneavoastră, se pot șterge/anonimiza părți nerelevante pentru activitatea de furnizare a energiei electrice; în cazul în care documentul atestă un drept de folosință temporară asupra acestui spațiu printr-un act încheiat cu proprietarul, trebuie să prezintați acordul scris al proprietarului de drept pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice, dacă această mențiune nu se regăsește înscrisă în actul doveditor al dreptului de folosință;

d) certificatul de racordare sau avizul tehnic de racordare, dacă OR nu a emis certificatul de racordare, și convenția de exploatare, în situația în care OR consideră că este necesară. Acestea pot fi anexate contractului de furnizare după încheierea acestuia, dar înainte de data începerii furnizării energiei electrice.

Furnizorul poate renunța la solicitarea prezentării actelor în original, caz în care trebuie să dați o declarație pe propria răspundere că documentele prezentate sunt conforme cu originalele.
Care sunt documentele necesare pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice în cazul clientului final noncasnic?
a) cererea de încheiere a contractului; în cazul în care solicitatului care allege o ofertă-tip, în cerere trebuie să precizați opțiunea acestuia privind oferta aleasă;

b) copia actului de identitate/ certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului al solicitantului, codul fiscal, contul bancar de virament, denumirea băncii prin care se derulează plățile. În cazul în care solicitantul nu deține aceste documente, se prezintă documentele de identificare, conform legislației aplicabile.

c) copia actului de proprietate sau a altui document care atestă dreptul de folosință asupra spațiului care face obiectul locului de consum respectiv, din care, la solicitarea și pentru protecția dumneavoastră, se pot șterge/anonimiza părți nerelevante pentru activitatea de furnizare a energiei electrice; în cazul în care documentul atestă un drept de folosință temporară asupra acestui spațiu printr-un act încheiat cu proprietarul, trebuie să prezintați acordul scris al proprietarului de drept pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice, dacă această mențiune nu se regăsește înscrisă în actul doveditor al dreptului de folosință;

d) certificatul de racordare sau avizul tehnic de racordare, dacă OR nu a emis certificatul de racordare, și convenția de exploatare, în situația în care OR consideră că este necesară. Acestea pot fi anexate contractului de furnizare după încheierea acestuia, dar înainte de data începerii furnizării energiei electrice.

e) documentele justificative pentru a beneficia de serviciul universal, dacă clientul solicită acest tip de serviciu.

Furnizorul poate renunța la solicitarea prezentării actelor în original, caz în care trebuie să dați o declarație pe propria răspundere că documentele prezentate sunt conforme cu originalele.
Care sunt etapele procesului de schimbare a furnizorului de energie electrica?
Odată cu deschiderea către concurență a piețelor de energie, indiferent de natura consumului (casnic sau noncasnic), aveți posibilitatea să uzați de dreptul de eligibilitate, adică să vă alegeți furnizorul și să încheiați cu acesta contract / contracte de furnizare a energiei electrice pentru locul sau locurile dumneavoastră de consum.

Dacă doriți să deveniți client ELECTRICA FURNIZARE,

1. La solicitarea dumneavoastră, într-un interval de cel mult 15 zile lucrătoare, vă comunicăm informațiile preliminare privind prețul energiei electrice furnizate, condițiile de plată a facturilor, valabilitatea ofertei și disponibilitatea serviciilor noastre.
2. După ce s-a convenit asupra clauzelor contractuale, este necesar să completați cererea de încheiere a contractului de furnizare a energiei electrice client casnic/ cererea de încheiere a contractului de furnizare a energiei electrice client noncasnic și, însoțită de documentele solicitate în formular, să o transmiteți la ELECTRICA FURNIZARE SA, prin canalul agreat în etapa de ofertare.
3. Noul contract își va produce efectele de la data încetării contractului de furnizare încheiat cu furnizorul anterior.
4. Pentru încetarea contractului de furnizare anterior, veți notifica în scris vechiul furnizor în legătură cu intenția dumneavoastră. Notificarea trebuie transmisă acestuia, distribuitorului zonal și Electrica Furnizare cu cel puțin 21 de zile înainte de data de la care doriți să înceteze contractul.
5. Pe baza noului contract de furnizare încheiat, ELECTRICA FURNIZARE SA va întreprinde demersurile necesare încheierii contractelor necesare pentru asigurarea serviciului de distribuție și a tuturor celorlalte servicii necesare pentru derularea contractului de furnizare.
6. În termen de maximum 42 de zile de la încetarea contractului, vechiul furnizor/ operatorul de rețea are obligația de a vă transmite factura cu decontul final de regularizare a tuturor obligațiilor de plată. Factura trebuie plătită până la termenul scadent.

Procesul de schimbare a furnizorului este gratuit și nu implică modificări de ordin tehnic. El este reglementat prin Ordinul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) nr. 105/ 2014.

Vă așteptăm pentru informații suplimentare la punctele noastre de relații cu clienții, prin Call Center sau e-mail oferta@electricafurnizare.ro.
Ce este un client eligibil?
Clientul eligibil este clientul care este liber să-și aleagă furnizorul de energie electrică de la care cumpără energie electrică.
Ce inseamna client casnic?
Clientul casnic este clientul care cumpără energie electrică pentru propriul consum casnic, excluzând consumul pentru activități economice sau profesionale.
Ce inseamna client noncasnic?
Clientul noncasnic este clientul care cumpără energie electrică pentru uzul propriu, altul decât cel casnic. În această categorie intră și producători, furnizori sau operatori de rețea care cumpără energie electrică pentru consumul propriu.
Ce inseamna client vulnerabil?
Clientul vulnerabil este clientul care aparține unei categorii de clienți casnici, care din motive de vârstă, sănătate sau venituri reduse, se află în risc de marginalizare socială și care, pentru prevenirea acestui risc, beneficiază de măsuri de protecție socială, inclusiv de natură financiară.
Cine este responsabil de corectitudinea indexului citit, furnizorul sau distribuitorul?
De corectitudinea indexului citit este responsabil operatorul de distribuție.
Cu ce periodicitate se efectuează citirea contoarelor de energie electrică la consumatori?
– Intervalul de citire a indexului grupului de măsurare de către OR, în vederea emiterii facturii pe baza consumului de energie electrică efectiv realizat, poate fi mai mare de o lună, dar nu trebuie să depășească 6 luni.
– În cazul prosumatorilor, periodicitatea de citire a indexului contorului în vederea facturării pe baza consumului de energie electrică măsurat este o lună calendaristică.
Cum pot fi obținute informații legate de facturile neachitate sau neprimite?
Orice informație privind factura de energie electrică/gaze naturale poate fi solicitată prin apelarea serviciului Call Center (la numărul afișat pe factură), în scris (la adresa de e-mail afișată pe factură, prin MyElectrica, prin poștă/fax), sau prin prezentare la ghișeul de relații cu clienții.
Cum pot fi semnalate problemele legate de întreruperea energiei electrice și de funcționarea rețelelor electrice de alimentare?
Dacă clientul a încheiat contract pentru serviciul de distribuție direct cu operatorul de distribuție, semnalarea problemelor legate de întreruperea în alimentare se face la operatorul de distribuție. Dacă contractul pentru serviciul de distribuție este încheiat cu furnizorul, clientul poate semnala problemele legate de întreruperea în alimentare atât la operatorul de distribuție, cât și la furnizorul de energie electrică.
Cum se citește indexul unui contor?
Care sunt situațiile în care contractul de rețea se încheie de către clientul final?
Contractul de rețea se încheie de către clientul final cu OR, în următoarele situații:

a) locul de consum are simultan mai mulți furnizori sau face obiectul participării la agregarea de către un agregator independent;

b) la rețeaua de utilizare a locului de consum sunt racordate locuri de consum aparținând altor clienți finali;

c) locul de consum este racordat la o rețea de medie tensiune sau înaltă tensiune, la solicitarea clientului final cu contract de furnizare încheiat pe piața concurențială. În acest caz, contractul de rețea poate include și locuri de consum racordate la o rețea de joasă tensiune ale acestui client final, aflate în zona de licență a aceluiași OR.
Cum se procedează dacă clientul sesizează că grupul de măsurare (contorul) este suspect de înregistrări eronate?
Dacă utilizatorul sesizează operatorului de distribuție (OD), direct sau prin intermediul furnizorului, că grupul de măsurare (contorul) este suspect de înregistrări eronate, OD efectuează o verificare la locul funcționării, cu acceptul și în prezența utilizatorului și a furnizorului, iar constatările se înscriu într-un proces-verbal semnat de părți. Echipamentul de măsurare demontat se verifică în laborator metrologic autorizat, care stabilește eroarea de înregistrare. Costul lucrărilor de verificare, demontare și remontare a grupului de măsurare se suportă de către OD, inclusiv în cazul în care sesizarea se dovedește a fi neîntemeiată. În situația unei noi reclamații neîntemeiate a utilizatorului, efectuată în următoarele 12 luni de la reclamația neîntemeiată ale cărei costuri au fost suportate de către OD, costul se plătește de către utilizator, prin intermediul furnizorului.
Cum se procedează dacă nu se poate efectua citirea contorului, cu periodicitatea stabilită, din cauza lipsei accesului la contor?
Dacă citirea nu se poate efectua din cauza lipsei accesului la contor, aceasta se poate reprograma, de comun acord, între client și distribuitor, și prin intermediul furnizorului. Dacă un client a fost preavizat, întrucât delegatul operatorului de distribuție nu a avut acces la contor, este obligatorie respectarea termenului din preaviz în ceea ce privește contactarea furnizorului sau a distribuitorului. În caz contrar, se va proceda la întreruperea alimentării cu energie electrică a locului de consum.
Se poate emite o singură factură pentru mai multe locuri de consum?
Pentru clieții casnici, factura se emite pentru fiecare loc de consum, iar pentru clienții noncasnici se poate emite o singură factură pentru unul sau mai multe locuri de consum.
Unde și cum se anunță blocarea sau funcționarea incorectă a unui contor de energie electrică?
Blocarea sau funcționarea incorectă a contorului poate fi anunțată la furnizor sau la operatorul de distribuție în scris (prin poștă, email sau fax, pe adresele de contact afișate în factură, sau prin prezentare directă la ghișeele de relații cu clienții) sau telefonic, prin apelarea serviciului Call Center.
Care este temeiul legal în baza căruia furnizorul de ultimă instanță comunică clientului gestionat în piața reglementată noua formă a contractului de furnizare?
Temeiul legal în baza căruia furnizorul de ultimă instanță comunică clientului final noua formă a contractului este Ordinul ANRE nr. 88/2015.
Când se consideră încheiat contractul de furnizare emis în temeiul Ordinului ANRE nr. 88/2015, comunicat clientului de către furnizorul de ultimă instanță?
Contractul se consideră încheiat începând cu data de 1 a lunii care urmează după 30 de zile de la comunicare, cu excepția situației în care clientul comunică furnizorului în acest interval de timp o solicitare de modificare/completare a clauzelor contractuale sau refuzul semnării contractului.
Care este deosebirea între adresa de domiciliu și adresa de corespondență?
Adresa de corespondență este adresa utilizată de furnizor pentru a comunica clientului facturile de energie electrică și eventualele notificări. Aceasta poate fi aceeași sau diferită de adresa de domiciliu.
Contractul încheiat în temeiul contractului-cadru aprobat prin Ordinul ANRE nr. 88/2015 modifică tariful aplicat consumului de energie electrică?
Nu, tariful se menține.
Clientul poate solicita furnizorului modificarea opțiunii prevăzute în contract în ceea ce priveste modalitatea de returnare a sumelor?
Da. În situația în care opțiunea este restituire în numerar la ghișeul furnizorului, clientul poate solicita restituirea prin virament bancar, cu condiția punerii la dispoziția furnizorului a datelor sale bancare.
Clientul este obligat să se prezinte la furnizor pentru restituirea în numerar a sumelor care, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, trebuie să-i fie returnate?
Clientul nu este obligat să se prezinte la furnizor în vederea restituirii sumei respective. În caz de neprezentare, suma va fi utilizată pentru compensarea următoarelor facturi emise.
Ce reprezintă Condițiile generale pentru furnizarea energiei electrice la clienții finali ai furnizorilor de ultimă instanță?
Condițiile generale pentru furnizarea energiei electrice la clienții finali ai furnizorilor de ultimă instanță completează prevederile contractului încheiat între părți, stabilind cadrul general aplicabil în relațiile dintre client, furnizorul de ultima instanță și operatorul de rețea.
Are furnizorul de ultimă instanță obligația de a anexa la contract Condițiile generale pentru furnizarea energiei electrice la clienții finali ai furnizorilor de ultimă instanță?
Nu. La solicitarea clientului, furnizorul pune la dispoziția acestuia Condițiile generale, prin una dintre modalitățile convenite (direct sau prin poștă pe suport hârtie, e-mail, fax).
În cazul în care clientul nu solicită primirea Condițiilor generale, acesta are posibilitatea de a le consulta pe site-ul furnizorului.
Poate fi modificată modalitatea de transmitere a facturilor ulterior încheierii contractului?
Da. Modificarea nu necesită încheierea unui act adițional la contract și se realizează în urma notificării furnizorului de către client.
Opțiunea pentru primirea facturii doar în format electronic poate fi gestionată direct de către client în contul din MyElectrica, prin activarea facturii electronice.
Clientul poate să revină la situația anterioară, respectiv primirea facturii pe suport de hârtie prin poștă, prin deselectarea în MyElectrica a opțiunii de transmitere a facturii în format electronic sau printr-o solicitare scrisă adresată furnizorului.
Ce este prosumatorul?
Prosumatorul este clientul final care deține instalații de producere a energiei electrice, inclusiv în cogenerare, a cărui activitate specifică nu este producerea energiei electrice, care consumă și care poate stoca și vinde energie electrică din surse regenerabile produsă în clădirea lui, inclusiv un bloc de apartamente, o zonă rezidențială, un amplasament de servicii partajat, comercial sau industrial sau în același sistem de distribuție închis, cu condiția ca, în cazul consumatorilor autonomi necasnici de energie din surse regenerabile, aceste activități să nu constituie activitatea lor comercială sau profesională primară
Cui poate vinde energia electrică prosumatorul care deține centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum? La ce preț?
Prosumatorul care deține centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum și care nu beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi poate vinde energia electrică produsă din acestea și livrată în rețeaua electrică furnizorului de energie electrică cu care acesta, în calitate de consumator final, are încheiat/încheie contract de furnizare a energiei electrice, la prețul prevăzut la art. 14 alin. (6^2) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru a beneficia de acest preț, indiferent de data punerii în funcțiune a centralei electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum, fiecare prosumator trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerințe:

a) activitatea principală a prosumatorului persoană juridică nu este producerea energiei electrice;

b) puterea electrică instalată a centralei electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile este de cel mult 27 kW pe loc de consum;

c) schema electrică a centralei electrice prevăzute la lit. b) este realizată astfel încât energia electrică produsă din surse regenerabile este utilizată pentru alimentarea consumului propriu de energie electrică al prosumatorului, iar surplusul de energie electrică este livrat în rețeaua electrică, astfel încât alimentarea cu energie electrică a prosumatorului din rețeaua electrică și livrarea în rețeaua electrică a energiei electrice produse în respectiva centrală să se realizeze prin același racord;

d) sistemul de măsurare a energiei electrice se realizează fie cu contoare inteligente, fie cu contoare care permit cel puțin citirea la distanță, integrabile în sisteme de măsurare inteligente, cu respectarea prevederilor Codului de măsurare a energiei electrice, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 103/2015, astfel încât să se asigure stabilirea, pe baza valorilor măsurate, a energiei electrice produse în centrala electrică din surse regenerabile de energie prevazută la lit. b) si livrată în rețeaua electrică, precum și a energiei electrice consumate din rețea.
Cui trebuie să se adreseze prosumatorul care deține o unitate de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum pentru certificarea calității de prosumator?
Operatorului de distribuție la rețeaua căruia este racordată unitatea de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie.
Furnizorul de energie electrică este obligat, la solicitarea prosumatorului cu care are încheiat contract de furnizare a energiei electrice, să achiziționeze energia electrică produsă şi livrată în reţeaua electrică?
Da. În acest scop, furnizorul este obligat să prezinte prosumatorului în termen de 10 zile de la solicitare un contract de vânzare-cumpărare a energiei electrice, conform contractului-cadru aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 227/2018.
Factura de energie electrică conține numai contravaloarea consumului?
În factura emisă clientului final de către furnizor conform contractului, suplimentar față de contravaloarea consumului de energie electrică se adaugă și contravaloarea certificatelor verzi, a contribuției pentru cogenerare de înaltă eficiență, a accizei, a TVA, precum și a altor taxe și impozite prezente sau viitoare, stabilite în conformitate cu prevederile actelor normative aplicabile.
Cum se realizează facturarea în perioada cuprinsă între două citiri consecutive ale OR în cazul în care intervalul de citire de către OR a indexului grupului de măsurare este mai mare decât perioada de facturare prevăzută în contractul de furnizare a energiei electrice?
În cazul în care intervalul de citire de către OR a indexului grupului de măsurare este mai mare decât perioada de facturare prevăzută în contractul de furnizare a energiei electrice, facturarea în perioada cuprinsă între două citiri consecutive ale OR se realizează, succesiv:
pe baza consumului de energie electrică determinat prin autocitirea indexului grupului de măsurare de către clientul final și transmiterea acestuia în intervalul de timp și în condițiile comunicate de furnizor; atunci când consideră eronată autocitirea, furnizorul solicită clientului final refacerea autocitirii;
în situația în care clientul final nu transmite indexul autocitit în intervalul de timp și în condițiile comunicate de furnizor:
a) pe baza unui consum estimat de energie electrică, prevăzut într-o convenție de consum stabilită de comun acord de clientul final cu furnizorul;
b) pe baza unui consum estimat de către furnizor, având în vedere consumul determinat pe baza celor mai recente citiri;
c) pe baza unui consum estimat de către furnizor, având în vedere consumul din perioada similară a anului precedent.
Regularizarea consumului de energie electrică corespunzător valorilor citite se efectuează în prima factură emisă după citirea indexului grupului de măsurare de către OR.
În ce situații furnizorul/OR nu răspunde pentru daunele materiale?
Furnizorul/OR nu răspunde pentru daune materiale dacă întreruperea furnizării energiei electrice sau calitatea necorespunzătoare a energiei electrice se datorează următoarelor cauze:
a) forța majoră/condițiile meteorologice deosebite, pentru care furnizorul/OR poate dovedi că aceasta l-au împiedicat să își respecte obligațiile contractuale;
b) daunele materiale sunt cauzate de întreruperi planificate notificate conform Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și, după caz, Standardului de performanță pentru serviciul de transport al energiei electrice și pentru serviciul de sistem, în vigoare;
c) daunele materiale sunt cauzate de întreruperi în situații excepționale, dacă OR și furnizorul au acționat în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare pentru astfel de situații.
Prin ce mijloace se anunță de către OR întreruperile programate?
OR informează clienții finali și furnizorii acestora cu privire la data, ora, precum și durata întreruperilor planificate în alimentarea cu energie electrică, prevăzute în standardele de performanță, prin următoarele mijloace:
a) în scris sau telefonic, clienților finali noncasnici mari, precum și clienților vulnerabili care necesită continuitatea alimentării cu energie electrică; se poate folosi și calea electronică de transmitere, respectiv e-mail, SMS, cu confirmarea primirii;
b) prin mass-media, pagina proprie de internet și/sau afișaj la locurile de consum ale clienților finali noncasnici mici și ale clienților casnici.

Article Attachments

Detalii contact

Adresa: București, Șos. Ștefan cel Mare nr. 1A, sector 1, cod poștal 011736 Tel: 0372 442 192 Fax: 0372 778 528 Email: office@electricafurnizare.ro Web: electricafurnizare.ro  

Detalii fiscale

Număr de ordine în Registrul Comerțului, București: J40/8974/22.07.2011 Cod de Înregistrare Fiscală: RO28909028