1. Home
  2. Alte informații
  3. Întrebări frecvente

Întrebări frecvente


Care sunt recomandările ELECTRICA FURNIZARE în cazul în care doriți să vă schimbați furnizorul de energie electrică?
– Citiți cu mare atenție toate clauzele contractuale! Perioada de menținere a prețului din ofertă trebuie să fie cel puțin un an. Verificați dacă contractul conține clauze care permit furnizorului modificarea pe parcurs a prețului la energia electrică! Verificați dacă furnizorul are posibilitatea să denunțe unilateral contractul!

– Dacă termenele de plată sunt mai mici decât ale actualului furnizor, acordați atenție sporită termenului de scadență a facturii și penalităților aplicate de noul furnizor.

– Facturarea certificatelor verzi și a cogenerării de înaltă eficiență este obligatorie. Noul furnizor le va include în factura dumneavoastră de energie electrică.

– ELECTRICA FURNIZARE facturează energia electrică post consum. Solicitarea noului furnizor de a i se plăti în avans energia electrică poate fi un semnal în legătură cu problemele financiare cu care acesta se confruntă.

– Dacă sunteți client casnic și ați optat pentru schimbarea furnizorului, nu mai puteți reveni la tarife reglementate.

– Problemele de natură tehnică (întreruperile în alimentare, nivelul necorespunzător al energiei electrice furnizate) se vor menține, chiar dacă schimbați furnizorul. Operatorul de rețea este același.

Rețineți
În calitate de consumator, beneficiați de o perioadă de 14 zile pentru a vă putea retrage dintr-un contract încheiat în afara spațiilor comerciale, fără a fi nevoit să justificați decizia de retragere.
Care este termenul în care se poate contesta o factură?
În cazul în care clientul dorește să conteste valoarea unei facturi, trebuie să comunice furnizorului de energie acest lucru în termen de 30 zile calendaristice de la primirea facturii . Furnizorul este obligat să analizeze contestația în termen de 5 zile lucratoare de la data înregistrării sale. În cazul în care soluționarea contestației implică verificarea valorilor măsurate, termenul de 5 zile lucratoare se prelungește cu intervalul de timp dintre ziua în care furnizorul comunică operatorului de măsurare solicitarea de verificare a acestor valori contestate și ziua în care furnizorul primește răspunsul de la operatorul de distribuție, cu condiția înștiințării clientului în scris despre acest fapt, în termenul inițial de 5 zile lucratoare.
Care sunt documentele necesare pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice în cazul clientului final casnic?
– Cererea de încheiere a contractului cuprinzând datele de contact, declarația pe propria răspundere că în spațiul respectiv se desfășoară numai activități casnice, precum și opțiunea privind tariful aplicat (în cazul contractului reglementat), respectiv oferta-tip aleasă (în cazul în care se alege o ofertă-tip);

– Actul de identitate al solicitantului (se prezintă în original și se depune în copie);

– Actul de proprietate sau alt document care să ateste dreptul de folosință asupra spațiului care face obiectul locului de consum respectiv (documentul se prezintă în original și se depune în copie). În cazul în care clientul final nu deține un astfel de document, sau documentul respectiv nu are caracter definitiv, dar acesta declară pe propria răspundere că folosește legal imobilul ce reprezintă locul de consum, atâta timp cât locul de consum nu este revendicat de o altă persoană, furnizorul poate încheia contract de furnizare a energiei electrice pe durată limitată de timp, de cel mult un an, cu posibilitate de prelungire. În acest caz, la solicitarea furnizorului, solicitantul trebuie să constituie o garanție. Solicitantul trebuie să constituie garanție și în cazul în care este client temporar (durată de existență mai mică de 6 luni);

– Acordul scris al proprietarului de drept al spațiului, în cazul în care solicitantul are calitatea de chiriaș / concesionar sau o altă calitate similară care atestă dreptul de folosință temporară a locului de consum, dacă această mențiune nu se regăsește înscrisă în actul de deținere a spațiului.
Care sunt documentele necesare pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice în cazul clientului final noncasnic?
– Cererea de încheiere a contractului cuprinzând denumirea solicitantului, sediul acestuia, telefonul, faxul, adresa de email, numele reprezentanților legali, precum și opțiunea privind oferta aleasă, în cazul în care clientul alege o ofertă-tip;

– Certificatul de înregistrare de la Camera de Comerț și Industrie – Oficiul Național al Registrului Comerțului, codul fiscal, contul bancar de virament, denumirea băncii prin care se derulează plățile. În cazul în care solicitantul nu deține aceste documente, se prezintă documentele de identificare, conform legislației aplicabile. Documentele se prezintă în original și se depun în copie;

– Actul de proprietate sau alt document care să ateste dreptul de folosință asupra spațiului care face obiectul locului de consum respectiv (documentul se prezintă în original și se depune în copie). În cazul în care clientul final nu deține un astfel de document, sau documentul respectiv nu are caracter definitiv, furnizorul are dreptul de a solicita garantarea serviciului de furnizar e și de a încheia un contract de furnizare a energiei electrice pe durată limitată, de cel mult un an, cu posibilitate de prelungire;

– Acordul scris al proprietarului de drept al spațiului, în cazul în care solicitantul are calitatea de chiriaș / concesionar sau o altă calitate similară care atestă dreptul de folosință temporară a locului de consum, dacă această mențiune nu se regăsește înscrisă în actul de deținere a spațiului;

– Certificatul de racordare sau avizul tehnic de racordare – dacă OR nu a emis certificatul de racordare – se preia de la contractul de rețea;

– Documentele justificative pentru a beneficia de serviciul universal, dacă clientul solicită acest tip de serviciu.
Care sunt etapele procesului de schimbare a furnizorului de energie electrica?
Odată cu deschiderea către concurență a piețelor de energie, indiferent de natura consumului (casnic sau noncasnic), aveți posibilitatea să uzați de dreptul de eligibilitate, adică să vă alegeți furnizorul și să încheiați cu acesta contract / contracte de furnizare a energiei electrice pentru locul sau locurile dumneavoastră de consum.

Dacă doriți să deveniți client ELECTRICA FURNIZARE,

1. La solicitarea dumneavoastră, într-un interval de cel mult 15 zile lucrătoare, vă comunicăm informațiile preliminare privind prețul energiei electrice furnizate, condițiile de plată a facturilor, valabilitatea ofertei și disponibilitatea serviciilor noastre.
2. După ce s-a convenit asupra clauzelor contractuale, este necesar să completați cererea de încheiere a contractului de furnizare a energiei electrice client casnic/ cererea de încheiere a contractului de furnizare a energiei electrice client noncasnic și, însoțită de documentele solicitate în formular, să o transmiteți la ELECTRICA FURNIZARE SA, prin canalul agreat în etapa de ofertare.
3. Noul contract își va produce efectele de la data încetării contractului de furnizare încheiat cu furnizorul anterior.
4. Pentru încetarea contractului de furnizare anterior, veți notifica în scris vechiul furnizor în legătură cu intenția dumneavoastră. Notificarea trebuie transmisă acestuia, distribuitorului zonal și Electrica Furnizare cu cel puțin 21 de zile înainte de data de la care doriți să înceteze contractul.
5. Pe baza noului contract de furnizare încheiat, ELECTRICA FURNIZARE SA va întreprinde demersurile necesare încheierii contractelor necesare pentru asigurarea serviciului de distribuție și a tuturor celorlalte servicii necesare pentru derularea contractului de furnizare.
6. În termen de maximum 42 de zile de la încetarea contractului, vechiul furnizor/ operatorul de rețea are obligația de a vă transmite factura cu decontul final de regularizare a tuturor obligațiilor de plată. Factura trebuie plătită până la termenul scadent.

Procesul de schimbare a furnizorului este gratuit și nu implică modificări de ordin tehnic. El este reglementat prin Ordinul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) nr. 105/ 2014.

Vă așteptăm pentru informații suplimentare la punctele noastre de relații cu clienții, prin Call Center sau e-mail oferta@electricafurnizare.ro.
Ce este un client eligibil?
Clientul eligibil este clientul care este liber să-și aleagă furnizorul de energie electrică de la care cumpără energie electrică.
Ce inseamna client casnic?
Clientul casnic este clientul care cumpără energie electrică pentru propriul consum casnic, excluzând consumul pentru activități economice sau profesionale.
Ce inseamna client noncasnic?
Clientul noncasnic este clientul care cumpără energie electrică pentru uzul propriu, altul decât cel casnic. În această categorie intră și producători, furnizori sau operatori de rețea care cumpără energie electrică pentru consumul propriu.
Ce inseamna client vulnerabil?
Clientul vulnerabil este clientul care aparține unei categorii de clienți casnici, care din motive de vârstă, sănătate sau venituri reduse, se află în risc de marginalizare socială și care, pentru prevenirea acestui risc, beneficiază de măsuri de protecție socială, inclusiv de natură financiară.
Ce sunt accizele pentru energia electrică?
Vizualizare informații utile.
Cine este responsabil de corectitudinea indexului citit, furnizorul sau distribuitorul?
De corectitudinea indexului citit este responsabil operatorul de distribuție.
Cu ce periodicitate se efectuează citirea contoarelor de energie electrică la consumatori?
– Periodicitatea de citire a contoarelor la clienții casnici este de 3 luni, cu excepția cazurilor în care contoarele sunt integrate în sisteme moderne, cu ”citire la distanță”. În această situație, citirea se face lunar.
– Periodicitatea de citire a contoarelor montate la clienții noncasnici este cea prevăzută în contractul de furnizare a energiei electrice.
Cum pot fi obținute informații legate de facturile neachitate sau neprimite?
Orice informație privind factura de energie electrică poate fi solicitată furnizorului, telefonic, în scris, sau prin prezentare directă la ghișeele acestuia.
Cum pot fi semnalate problemele legate de întreruperea energiei electrice și de funcționarea rețelelor electrice de alimentare?
Dacă clientul a încheiat contract pentru serviciul de distribuție direct cu operatorul de distribuție, semnalarea problemelor legate de întreruperea în alimentare se face la operatorul de distribuție. Dacă contractul pentru serviciul de distribuție este încheiat cu furnizorul, clientul poate semnala problemele legate de întreruperea în alimentare atât la operatorul de distribuție, cât și la furnizorul de energie electrică.
Cum se citește indexul unui contor?
Cum se încheie contractul de distribuţie a energiei electrice?
Contractele de rețea se încheie de către clientul final cu operatorul rețelei (OR) în următoarele situații:
– Locul de consum are simultan mai mulți furnizori;
– La rețeaua de utilizare a locului de consum sunt racordate locuri de consum aparținând altor clienți finali;
– Locul de consum este racordat la o rețea de medie tensiune sau înaltă tensiune, la solicitarea clientului final cu contract negociat. În acest caz, contractul de rețea poate include și locuri de consum racordate la o rețea de joasă tensiune ale acestui client final, aflate în zona de licență ale aceluiași OR;
– Locul de consum alimentat prin contract de furnizare pe piața concurențială este racordat la o rețea de distribuție a unui distribuitor, altul decât cel concesionar.
Cum se procedează dacă clientul sesizează că grupul de măsurare (contorul) este suspect de înregistrări eronate?
Dacă utilizatorul sesizează operatorului de distribuție (OD), direct sau prin intermediul furnizorului, că grupul de măsurare (contorul) este suspect de înregistrări eronate, OD efectuează o verificare la locul funcționării, cu acceptul și în prezența utilizatorului și a furnizorului, iar constatările se înscriu într-un proces-verbal semnat de părți. Echipamentul de măsurare demontat se verifică în laborator metrologic autorizat, care stabilește eroarea de înregistrare. Costul lucrărilor de verificare, demontare și remontare a grupului de măsurare se suportă de către OD, inclusiv în cazul în care sesizarea se dovedește a fi neîntemeiată. În situația unei noi reclamații neîntemeiate a utilizatorului, efectuată în următoarele 12 luni de la reclamația neîntemeiată ale cărei costuri au fost suportate de către OD, costul se plătește de către utilizator, prin intermediul furnizorului.
Cum se procedează dacă nu se poate efectua citirea contorului, cu periodicitatea stabilită, din cauza lipsei accesului la contor?
Dacă citirea nu se poate efectua din cauza lipsei accesului la contor, aceasta se poate reprograma, de comun acord, între client și distribuitor, și prin intermediul furnizorului. Dacă un client a fost preavizat, întrucât delegatul operatorului de distribuție nu a avut acces la contor, este obligatorie respectarea termenului din preaviz în ceea ce privește contactarea furnizorului sau a distribuitorului. În caz contrar, se va proceda la întreruperea alimentării cu energie electrică a locului de consum.
Se poate emite o singură factură pentru mai multe locuri de consum?
Pentru clieții casnici, factura se emite pentru fiecare loc de consum, iar pentru clienții noncasnici se poate emite o singură factură pentru unul sau mai multe locuri de consum.
Unde și cum se anunță blocarea sau funcționarea incorectă a unui contor de energie electrică?
Blocarea sau funcționarea incorectă a contorului poate fi anunțată la furnizor sau la operatorul de distribuție în scris (prin poștă, email sau fax, pe adresele de contact afișate în factură, sau prin prezentare directă la ghișeele de relații cu clienții) sau telefonic, prin apelarea serviciului Call Center.
Care este temeiul legal în baza căruia furnizorul de ultimă instanță comunică clientului gestionat în piața reglementată noua formă a contractului de furnizare?
Temeiul legal în baza căruia furnizorul de ultimă instanță comunică clientului final noua formă a contractului este Ordinul ANRE nr. 88/2015.
Când se consideră încheiat contractul de furnizare emis în temeiul Ordinului ANRE nr. 88/2015, comunicat clientului de către furnizorul de ultimă instanță?
Contractul se consideră încheiat începând cu data de 1 a lunii care urmează după 30 de zile de la comunicare, cu excepția situației în care clientul comunică furnizorului în acest interval de timp o solicitare de modificare/completare a clauzelor contractuale sau refuzul semnării contractului.
Ce se întâmplă în situația în care clientul refuză să semneze contractul emis în temeiul Ordinului ANRE nr. 88/2015?
În cazul refuzului clientului de a semna acest contract, contractul de furnizare a energiei electrice în vigoare, încheiat în temeiul Deciziei ANRE nr. 57/1999, se reziliază cu o notificare de 30 de zile.
Care este deosebirea între adresa de domiciliu și adresa de corespondență?
Adresa de corespondență este adresa utilizată de furnizor pentru a comunica clientului facturile de energie electrică și eventualele notificări. Aceasta poate fi aceeași sau diferită de adresa de domiciliu.
Contractul încheiat în temeiul contractului-cadru aprobat prin Ordinul ANRE nr. 88/2015 modifică tariful aplicat consumului de energie electrică?
Nu, tariful se menține.
Clientul poate solicita furnizorului modificarea opțiunii prevăzute în contract în ceea ce priveste modalitatea de returnare a sumelor?
Da. În situația în care opțiunea este restituire în numerar la ghișeul furnizorului, clientul poate solicita restituirea prin virament bancar, cu condiția punerii la dispoziția furnizorului a datelor sale bancare.
Clientul este obligat să se prezinte la furnizor pentru restituirea în numerar a sumelor care, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, trebuie să-i fie returnate?
Clientul nu este obligat să se prezinte la furnizor în vederea restituirii sumei respective. În caz de neprezentare, suma va fi utilizată pentru compensarea următoarelor facturi emise.
Ce reprezintă Condițiile generale pentru furnizarea energiei electrice la clienții finali ai furnizorilor de ultimă instanță?
Condițiile generale pentru furnizarea energiei electrice la clienții finali ai furnizorilor de ultimă instanță completează prevederile contractului încheiat între părți, stabilind cadrul general aplicabil în relațiile dintre client, furnizorul de ultima instanță și operatorul de rețea.
Are furnizorul de ultimă instanță obligația de a anexa la contract Condițiile generale pentru furnizarea energiei electrice la clienții finali ai furnizorilor de ultimă instanță?
Nu. La solicitarea clientului, furnizorul pune la dispoziția acestuia Condițiile generale, prin una dintre modalitățile convenite (direct sau prin poștă pe suport hârtie, e-mail, fax).
În cazul în care clientul nu solicită primirea Condițiilor generale, acesta are posibilitatea de a le consulta pe site-ul furnizorului.
Poate fi modificată modalitatea de transmitere a facturilor ulterior încheierii contractului?
Da. Modificarea nu necesită încheierea unui act adițional la contract și se realizează în urma notificării furnizorului de către client.
Opțiunea pentru primirea facturii doar în format electronic poate fi gestionată direct de către client în contul din MyElectrica, prin activarea facturii electronice.
Clientul poate să revină la situația anterioară, respectiv primirea facturii pe suport de hârtie prin poștă, prin deselectarea în MyElectrica a opțiunii de transmitere a facturii în format electronic sau printr-o solicitare scrisă adresată furnizorului.
Clientul poate solicita furnizorului de ultimă instanță (FUI) sistarea temporară a furnizării energiei electrice?
Da. Clientul poate conveni cu FUI sistarea temporară a furnizării energiei electrice, fără încetarea contractului, pentru o perioadă determinată de minimum o lună și de maximum 12 luni, cu posibilitatea prelungirii acesteia. Pentru sistarea temporară a furnizării energiei electrice, clientul va comunica FUI o solicitare în scris, cu minimum 10 zile lucrătoare înainte de începutul perioadei de sistare solicitate.
Când și cui trebuie să se adreseze clientul în vederea reluării alimentării cu energie electrică în cazul în care a solicitat sistarea temporară a furnizării energiei electrice?
Pentru reluarea alimentării cu energie electrică, clientul trebuie să se adreseze furnizorului de ultimă instanță cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de sfârșitul perioadei de sistare solicitate.
Poate solicita clientul prelungire a sistării temporare pentru o nouă perioadă?
Da, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de sfârșitul perioadei de sistare solicitate.
Ce se întâmplă în cazul în care clientul nu comunică furnizorului de ultimă instanță (FUI) solicitarea de reluare a alimentării cu energie electrică sau de prelungire a sistării temporare pentru o nouă perioadă?
În lipsa solicitării de reluare a alimentării cu energie electrică sau de prelungire a sistării temporare pentru o nouă perioadă, perioada de sistare se prelungește automat până la primirea acesteia, dar nu mai mult de 3 luni, după care FUI poate rezilia contractul.
Sistarea temporară, la cerere, a furnizării energiei electrice implică costuri pentru client?
Da. Clientul care a solicitat sistarea temporară a furnizării energiei electrice plătește furnizorului de ultimă instanță contravaloarea lucrărilor de întrerupere a alimentării cu energie electrică efectuate în acest scop de către operatorul de rețea.
Ce este prosumatorul?
Prosumatorul este clientul final care deține instalații de producere a energiei electrice, inclusiv în cogenerare, a cărui activitate specifică nu este producerea energiei electrice, care consumă și care poate stoca și vinde energie electrică din surse regenerabile produsă în clădirea lui, inclusiv un bloc de apartamente, o zonă rezidențială, un amplasament de servicii partajat, comercial sau industrial sau în același sistem de distribuție închis, cu condiția ca, în cazul consumatorilor autonomi necasnici de energie din surse regenerabile, aceste activități să nu constituie activitatea lor comercială sau profesională primară
Cui poate vinde energia electrică prosumatorul care deține centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum? La ce preț?
Prosumatorul care deține centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum și care nu beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi poate vinde energia electrică produsă din acestea și livrată în rețeaua electrică furnizorului de energie electrică cu care acesta, în calitate de consumator final, are încheiat/încheie contract de furnizare a energiei electrice, la prețul prevăzut la art. 14 alin. (6^2) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru a beneficia de acest preț, indiferent de data punerii în funcțiune a centralei electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum, fiecare prosumator trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerințe:

a) activitatea principală a prosumatorului persoană juridică nu este producerea energiei electrice;

b) puterea electrică instalată a centralei electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile este de cel mult 27 kW pe loc de consum;

c) schema electrică a centralei electrice prevăzute la lit. b) este realizată astfel încât energia electrică produsă din surse regenerabile este utilizată pentru alimentarea consumului propriu de energie electrică al prosumatorului, iar surplusul de energie electrică este livrat în rețeaua electrică, astfel încât alimentarea cu energie electrică a prosumatorului din rețeaua electrică și livrarea în rețeaua electrică a energiei electrice produse în respectiva centrală să se realizeze prin același racord;

d) sistemul de măsurare a energiei electrice se realizează fie cu contoare inteligente, fie cu contoare care permit cel puțin citirea la distanță, integrabile în sisteme de măsurare inteligente, cu respectarea prevederilor Codului de măsurare a energiei electrice, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 103/2015, astfel încât să se asigure stabilirea, pe baza valorilor măsurate, a energiei electrice produse în centrala electrică din surse regenerabile de energie prevazută la lit. b) si livrată în rețeaua electrică, precum și a energiei electrice consumate din rețea.
Cui trebuie să se adreseze prosumatorul care deține o unitate de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum pentru certificarea calității de prosumator?
Operatorului de distribuție la rețeaua căruia este racordată unitatea de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie.
Furnizorul de energie electrică este obligat, la solicitarea prosumatorului cu care are încheiat contract de furnizare a energiei electrice, să achiziționeze energia electrică produsă şi livrată în reţeaua electrică?
Da. În acest scop, furnizorul este obligat să prezinte prosumatorului în termen de 10 zile de la solicitare un contract de vânzare-cumpărare a energiei electrice, conform contractului-cadru aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 227/2018.

Article Attachments

Detalii contact

Adresa: București, Șos. Ștefan cel Mare nr. 1A, sector 1, cod poștal 011736 Tel: 0372 442 192 Fax: 0372 778 528 Email: office@electricafurnizare.ro Web: electricafurnizare.ro  

Detalii fiscale

Număr de ordine în Registrul Comerțului, București: J40/8974/22.07.2011 Cod de Înregistrare Fiscală: RO28909028