Protecția datelor

Deoarece protecția datelor cu caracter personal este deosebit de importantă, dorim să vă informăm când și de ce noi, Societatea Electrica Furnizare SA cu sediul în București, Sos. Ștefan cel Mare nr. 1A, Sector 1, (Electrica Furnizare, noi), în calitate de operator, vă prelucrăm datele cu caracter personal, care sunt drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată, dar și modul în care vă puteți exercita aceste drepturi.

Atunci când vă prelucrăm datele cu caracter personal, acționăm responsabil și cu respectarea legislației europene și naționale în materia protecției datelor cu caracter personal, inclusiv a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR). Vom depune toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor măsuri rezonabile de securitate în vederea prevenirii, accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau ștergerii neautorizate, precum și a altor riscuri similare.

Vă rugăm să citiți în întregime acest document și să vă asigurați că îl înțelegeți. În situația în care aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați în scris Responsabilului cu Protecția Datelor, la sediul Electrica Furnizare SA din București, Șoseaua Ștefan cel Mare nr. 1A, Sector 1, cod poștal 011736 sau la adresa de poștă electronică: protectiadatelor@electricafurnizare.ro.

Informații suplimentare privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv despre drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată, găsiți pe pagina noastră de internet https://www.electricafurnizare.ro/cms/protectiadatelor. Pentru o mai bună înțelegere a termenilor specifici folosiți, la finalul acestui document găsiți explicațiile acestora.

Electrica Furnizare prelucrează datele cu caracter personal furnizate direct de dumneavoastră.

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de noi în scopuri specifice și numai dacă prelucrarea este necesară pentru executarea contractului de furnizare a energiei electrice și/sau a gazelor naturale, dacă avem acordul dumneavoastră, dacă există o obligație legală care ne impune prelucrarea sau dacă avem un interes legitim pentru realizarea activității de prelucrare, după cum detaliem în cele ce urmează.

a) Prelucrarea în temeiul necesității executării contractului

Scopurile urmărite prin activitatea de prelucrare întemeiată pe acest temei legal sunt executarea și administrarea contractului de furnizare a energiei electrice și/sau a gazelor naturale.

În aceste scopuri prelucrăm: datele din actul de identitate (cum sunt numele, prenumele, adresa de domiciliu, seria și numărul actului de identitate); datele din acte de proprietate; numărul de telefon; adresa de e-mail; adresa de corespondență; adresa locului de consum; codul de client; numărul și data încheierii contractului; numărul locului de consum; semnătura; datele privind consumul de energie electrică/gaze naturale (efectiv și prognozat); codul locului de consum; numărul și seria facturii; data emiterii, data scadenței facturii și perioada de facturare; numărul intern de factură, simbolul intern și codul de bare factură; produsele și serviciile facturate; cantitatea de produse și servicii facturate; consumul mediu zilnic; periodicitatea citire index; tipul contorului, nivelul tensiunii, seria contorului; constanta contorului; cantitatea consumată; situația soldului, total factură, sold curent; alte date incluse în factura de energie electrică/gaze naturale; numele utilizator în contul MyElectrica; datele privind vechimea în muncă pentru persoanele care beneficiază de anumite drepturi conform reglementărilor specifice.

b) Prelucrarea în temeiul consimțământului

Scopurile urmărite prin activitatea de prelucrare întemeiată pe acest temei legal sunt promovarea/publicitatea serviciilor noastre prin activități de marketing, efectuare de sondaje de piață și verificarea gradului de satisfacție cu privire la serviciile noastre de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale.

În aceste scopuri prelucrăm: numele, prenumele, localitatea de domiciliu/reședință, adresa de corespondență, numărul de telefon, adresa de e-mail, consumul mediu zilnice, cantitate consum; numele utilizator în contul MyElectrica.

c) Prelucrarea în temeiul necesității îndeplinirii obligațiilor legale.

Electrica Furnizare va prelucra strict datele necesare pentru îndeplinirea punctuală a obligațiilor legale stabilite în sarcina noastră în calitate de furnizor de energie electrică/gaze naturale, respectiv obligația de contractare, de rezolvare a solicitărilor și plângerilor, de transmitere de informații și/sau rapoarte către autorități publice și/sau de reglementare.

În aceste scopuri prelucrăm: datele din actul de identitate (cum sunt numele, prenumele, adresa de domiciliu, seria și numărul actului de identitate); datele din acte de proprietate; numărul de telefon; adresa de e-mail; adresa de corespondență; adresa locului de consum; codul de client; numărul și data încheierii contractului; numărul locului de consum; semnătura; datele privind consumul de energie electrică/gaze naturale (efectiv și prognozat); codul locului de consum; numărul și seria facturii; data emiterii, data scadenței facturii și perioada de facturare; numărul intern de factură, simbolul intern și codul de bare factură; produsele și serviciile facturate; cantitatea de produse și servicii facturate; consumul mediu zilnic; periodicitatea citire index; tipul contorului, nivelul tensiunii, seria contorului; constanta contorului; cantitatea consumată; situația soldului, total factură, sold curent; alte date incluse în factura de energie electrică/gaze naturale; numele utilizator în contul MyElectrica; datele privind vechimea în muncă pentru persoanele care beneficiază de anumite drepturi conform reglementărilor specifice.

d) Prelucrarea în temeiul interesului legitim

Scopurile urmărite prin activitatea de prelucrare întemeiată pe acest temei legal sunt prevenirea și investigarea fraudelor, apărarea drepturilor și a intereselor noastre legitime sau ale altor persoane (în instanță sau în fața relație cu alte autorități sau terți) sau dezvoltarea activității noastre prin promovarea de servicii similare prin intermediul poștei electronice în relație cu clienții existenți.

În aceste scopuri prelucrăm: datele din actul de identitate (cum sunt numele, prenumele, adresa de domiciliu, seria și numărul actului de identitate); datele din acte de proprietate; numărul de telefon; adresa de e-mail; adresa de corespondență; adresa locului de consum; codul de client; numărul și data încheierii contractului; numărul locului de consum; semnătura; datele privind consumul de energie electrică/gaze naturale (efectiv și prognozat); codul locului de consum; numărul și seria facturii; data emiterii, data scadenței facturii și perioada de facturare; numărul intern de factură, simbolul intern și codul de bare factură; produsele și serviciile facturate; cantitatea de produse și servicii facturate; consumul mediu zilnic; periodicitatea citire index; tipul contorului, nivelul tensiunii, seria contorului; constanta contorului; cantitatea consumată; situația soldului, total factură, sold curent; alte date incluse în factura de energie electrică/gaze naturale; numele utilizator în contul MyElectrica; datele privind vechimea în muncă pentru persoanele care beneficiază de anumite drepturi conform reglementărilor specifice. Versiune valabilă din data 23.10.2019 -2- Cod EF-F-6.1.1-34/rev. 2

De asemenea, în baza acestui temei legal vă putem prelucra datele cu caracter personal pentru a vă transmite prin adresa de poștă electronică oferte pentru servicii similare celor deja contractate de la noi, atunci când ne-ați furnizat adresa de poștă cu ocazia încheierii contractului de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale și nu v-ați opus acestei prelucrări.

În afară de situațiile de la capitolul 1 lit. c), pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare menționate anterior, Electrica Furnizare poate să dezvăluie o parte sau toate datele cu caracter personal colectate de la dumneavoastră către următorii destinatari: furnizorii de servicii IT, furnizorii de servicii în activitatea de marketing/promovare, furnizorii de servicii de recuperare creanțe, furnizorii de servicii de facturare, furnizorii de servicii poștale, entităților din Grupul Electrica; distribuitorilor de energie electrică și gaze naturale.

Electrica Furnizare va stoca datele cu caracter personal pe durata îndeplinirii relației contractuale, precum și ulterior în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv cu cele referitoare la arhivare. În cazurile în care nu este reglementată perioada de stocare, vom avea în vedere termenele de prescripție aplicabile, alături de practicile recomandate în domeniul protecției datelor (de exemplu, datele cu caracter personal cuprinse în documentele financiar contabile sunt păstrate pentru o perioadă de 5 sau 10 ani în funcție de natura documentului).

Ca regulă, nu vom transfera datele dumneavoastră cu caracter personal către un stat terț (din afara Spațiului Economic European). În situații de excepție și doar dacă este necesar, transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal în afara Spațiului Economic European se va face doar cu aplicarea unor măsuri de protecție adecvate conform prevederilor legale specifice în materia protecției datelor cu caracter personal și cu informarea dumneavoastră corespunzătoare.

Nu luăm decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri, care produc efecte juridice în privința dumneavoastră sau care vă afectează semnificativ.

Drepturile privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sunt următoarele:

Dreptul de acces la date

Aveți dreptul să accesați datele pe care le prelucrăm sau le controlăm sau copii ale acestora. De asemenea, aveți dreptul să obțineți de la noi informații privind natura, prelucrarea și divulgarea acestor date.

Dreptul la rectificarea datelor

Aveți dreptul să obțineți rectificarea datelor pe care le prelucrăm sau le controlăm, dacă acestea nu sunt exacte.

Dreptul la ștergerea datelor

Aveți dreptul să obțineți ștergerea datelor pe care le prelucrăm sau le controlăm, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

Dreptul la restricționarea prelucrării datelor

Aveți dreptul să restricționați prelucrarea datelor pe care le prelucrăm sau le controlăm, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

Dreptul de a obiecta

Aveți dreptul să obiectați cu privire la prelucrarea datelor de către noi sau în numele nostru.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul să transmiteți/transferați către un alt operator datele pe care le prelucrăm sau le controlăm.

Dreptul la retragerea consimțământului

În situațiile în care prelucrăm datele cu acordul dumneavoastră, aveți dreptul să vă retrageți consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării de dinainte de retragere.

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere

Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal (Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – ANSPDCP) cu privire la prelucrarea datelor de către noi sau în numele nostru.

Cum vă puteți exercita drepturile?

Cu excepția dreptului de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere (plângerea se va depune conform instrucțiunilor de pe pagina de internet a autorității – www.dataprotection.ro), vă puteți exercita aceste drepturi prin adresarea unei solicitări scrise Responsabilului cu Protecția Datelor, la sediul Electrica Furnizare SA din București, Șoseaua Ștefan cel Mare nr. 1A, Sector 1, cod poștal 011736, sau la adresa de poștă electronică: protectiadatelor@electricafurnizare.ro.

Având în vedere cele de mai sus, vă rugăm să vă exprimați consimțământul pentru prelucrările de date cu caracter personal întemeiate pe acest temei legal, după cum urmează:

Sunt de acord ca Electrica Furnizare să îmi trimită comunicări comerciale privind serviciile și produsele sale (materiale publicitare, oferte de servicii și produse)

□ DA prin □ servicii poștale

□ telefon

□ poștă electronică

□ NU

Sunt de acord să particip la sondajele de piață efectuate de Electrica Furnizare

□ DA prin □ servicii poștale

□ telefon

□ poștă electronică

□ NU

Sunt de acord să particip la campaniile de verificare a satisfacției clienților efectuate de Electrica Furnizare

□ DA prin □ servicii poștale

□ telefon

□ poștă electronică

□ NU

Conform acordului exprimat prin bifarea corespunzătoare a căsuțelor de mai sus, doresc să primesc comunicări comerciale privind serviciile Electrica Furnizare (materiale publicitare, oferte de servicii și produse), să particip la sondajele de piață și/sau campaniile de verificare a satisfacției clienților efectuate de Electrica Furnizare, cu utilizarea următoarelor coordonate:

□ servicii poștale la următoarea adresă: __________________________________________________________________________

□ telefon la următorul număr de telefon: _____________________________________________________

□ poștă electronică/e-mail la următoarea adresă: __________________________________________________________________

Vă puteți oricând retrage consimțământul prin transmiterea unei solicitări scrise adresate Responsabilului cu Protecția Datelor, la sediul Electrica Furnizare SA din București, Șoseaua Ștefan cel Mare nr. 1A, Sector 1, cod poștal 011736, sau la adresa de poștă electronică: protectiadatelor@electricafurnizare.ro.

Nu sunteți obligat(ă) să ne furnizați datele dumneavoastră la care facem referire în această notă de informare. Aveți libertatea de a decide ce date ne puneți la dispoziție. Totuși, dacă nu ne oferiți toate datele necesare încheierii sau executării contractului de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale, derularea și executarea acestuia nu va fi posibilă. De asemenea, nu vom putea să vă răspundem la solicitări, cereri, întrebări legate de încheierea sau executarea acestui contract.

În cazul în care nu ne acordați consimțământul conform punctului 7, nu vom putea să vă trimitem comunicări comerciale privind serviciile, produsele ori promoțiile noastre și nu vă vom include în sondajele noastre de piață sau în campaniile de verificare a satisfacției clienților.

Dacă ne transmiteți date cu caracter personal privitoare la alte persoane (de exemplu, prenumele părinților, date privind alți membri de familie ai dumneavoastră), vă recomandăm să îi informați despre aceasta și să îi îndrumați către pagina de internet https://www.electricafurnizare.ro/protectiadatelor/.

Această Notă de informare face referire doar la prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate care intră în contact cu Electrica Furnizare, nefiind aplicabilă altor servicii sau produse oferite de alte persoane fizice sau juridice.

Nu acceptăm nicio răspundere în nicio situație pentru modul în care alte persoane fizice sau juridice vă prelucrează datele personale, inclusiv atunci când am făcut referire la produsele sau serviciile acelor persoane în comunicările cu dumneavoastră, pe website-ul nostru sau altfel.

Date cu caracter personal: orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită „persoană vizată”). O persoană fizică este identificabilă dacă poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, de exemplu: nume, număr de identificare, date de localizare, identificator online, unul/mai multe elemente specifice, proprii identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a respectivei persoane.

Operator: persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopul și mijloacele prelucrării. În raporturile dintre Electrica Furnizare și dumneavoastră, noi suntem operatorul datelor, iar dumneavoastră aveți calitatea de persoană vizată.

Persoană împuternicită: O persoană fizică sau juridică ce prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului.

Persoană vizată: persoana fizică la care se referă (căreia îi „aparțin”) anumite date cu caracter personal. Dumneavoastră aveți calitatea de persoană vizată.

Prelucrare a datelor cu caracter personal: orice operațiune/set de operațiuni efectuată/efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea mijloacelor automatizate; de exemplu: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea respectivelor date cu caracter personal/seturi de date cu caracter personal.

Nota de informare