Descarcă aplicația MyElectrica și gestionează facturile și consumul oricând și de oriunde.
Autentifică-te sau creează un cont MyElectrica și gestionează facturile și consumul oricând și de oriunde.

Acordare despăgubiri

Pentru acordarea despăgubirilor se parcurg următoarele etape:

  • transmiterea de către clientul casnic în termen de maximum 10 zile lucrătoare(*) de la data apariției supratensiunii accidentale, a unei cereri scrise pentru acordarea despăgubirilor;
  • verificarea de către furnizor în termen de maximum 3 zile lucrătoare a îndeplinirii de către solicitant a condițiilor de acordare a despăgubirilor, respectiv dacă locul de consum este alimentat cu energie electrică în baza unui contract de furnizare a energiei electrice și dacă cererea a fost depusă în termen. Dacă cererea este validată, aceasta este transmisă de furnizor la OR.
  • programarea în termen de 10 zile lucrătoare de către OR, de comun acord cu clientul casnic a datei la care urmează să se verifice locul de consum;
  • întocmirea de către OR a procesului-verbal de constatare, după analizarea la fața locului a incidentului reclamat;
  • înștiintarea furnizorului de către OR în termen de 3 zile lucrătoare de la verificare, cu privire la acordarea/ neacordarea despăgubirilor;
  • transmiterea de către furnizor la clientul casnic în termen de 3 zile lucrătoare a înștiințării primite de la OR;
  • depunerea la furnizor de către clientul casnic în termen de 60 de zile lucrătoare(**) de la primirea înștiințării a documentelelor justificative(***) în vederea calculării despăgubirilor, în cazul în care acesta este îndreptățit să primească despăgubiri;
  • transmiterea de către furnizor la OR în termen de 3 zile lucrătoare de la primire a documentelelor primite de la clientul casnic;
  • stabilirea de către OR în termen de 5 zile lucrătoare a cuantumului despăgubirilor și transmiterea la furnizor a procesului-verbal pentru acordarea despăgubirilor;
  • achitarea la client de către furnizor a despăgubirile cuvenite.

(*) În situația în care din motive obiective clientul nu poate transmite cererea în termen, aceasta poate fi transmisă la data luării la cunoștință a producerii supratensiunii accidentale, caz în care trebuie însoțită de documentele care să justifice depășirea termenului inițial

(**) Termenul poate fi prelungit cu maximum 30 de zile în cazul în care clientul dovedește cu documente justificative motivul întemeiat al depășirii termenului.

(***) Documente de achiziție a receptorului electrocasnic deteriorat (factură/chitanță/bon fiscal sau o declarație pe propria răspundere cu privire la data achiziției receptorului electrocasnic) și documente aferente contravalorii reparației receptorului electrocasnic deteriorat (factură/ chitanță/bon fiscal etc. sau, în cazul în care reparația nu este posibilă, confirmarea scrisă din partea operatorului economic specializat că reparația nu se poate efectua).

IMPORTANT

În cazul în care sunteți nemulțumit de rezultatul investigației referitoare la culpa OR și/sau la valoarea despăgubirilor, vă puteți adresa instanțelor judecătorești pentru soluționare.

Article Attachments