Descarcă aplicația MyElectrica și gestionează facturile și consumul oricând și de oriunde.
Autentifică-te sau creează un cont MyElectrica și gestionează facturile și consumul oricând și de oriunde.

Condiții generale pentru prestarea serviciului de distributie a energiei electrice

1. Dispoziții generale

1.1. Prezentele condiții generale completeazǎ prevederile contractului de distribuție încheiat între operatorul de distribuţie şi furnizor și sunt aplicabile locurilor de consum prevǎzute în anexa nr. 1A la contractul de distribuție încheiat între operatorul de distribuţie şi furnizor.

1.2. Condițiile generale pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice pentru situaţia în care contractul de distribuţie pentru locul de consum este încheiat între operatorul de distribuţie şi furnizor completeazǎ prevederile contractului de furnizare a energiei electrice la locul de consum, încheiat de furnizor cu clientul final care are și calitatea de utilizator al rețelei electrice de distribuție.

2. Obligaţiile operatorului de distribuție

Operatorul de distribuție are următoarele obligații:

a) să asigure indicatorii de performanță privind continuitatea alimentării cu energie electrică, calitatea tehnică a energiei electrice distribuite și calitatea comercială a serviciului de distribuție, conform prevederilor Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobat prin ordin al președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, denumit în continuare Standard de performanţă;

b) să asigure măsurarea energiei electrice, verificarea grupurilor de măsurare, citirea contoarelor şi transmiterea valorilor măsurate către entităţile autorizate să primească aceste date, conform reglementărilor în vigoare;

c) sǎ înlocuiascǎ grupul de măsurare existent ca urmare a solicitării utilizatorului de schimbare a tipului de tarif;

d) să comunice furnizorului orice modificare asupra grupurilor de măsurare care afectează modul de determinare a valorii facturii emise de furnizor, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data apariţiei modificării;

e) să reconsidere mărimile de reglaj ale protecţiilor din instalaţiile de distribuţie, la cererea justificată a utilizatorului, transmisă inclusiv prin intermediul furnizorului;

f) să asigure efectuarea lucrărilor de întreţinere, revizii şi reparaţii în instalaţiile proprii, astfel încât să rezulte o durată cât mai mică a întreruperilor în alimentarea cu energie electrică;

g) să depună toate eforturile pentru reducerea duratei întreruperilor şi pentru a le programa, pe cât posibil, la date şi ore care afectează cât mai puţin utilizatorul;

h) să anunţe utilizatorul şi furnizorul cu privire la întreruperile planificate pentru executarea lucrărilor de mentenanță sau de modernizare a rețelelor electrice de distribuție, comunicând durata estimată a acestora, conform prevederilor Standardului de performanţă;

i) să anunţe utilizatorul şi furnizorul, pe orice cale şi în cel mai scurt timp, cu privire la data, ora și durata întreruperilor necesare remedierii defecţiunilor instalaţiilor în urma unor evenimente accidentale, conform prevederilor Standardului de performanţă;

j) să informeze utilizatorul, la cererea acestuia, asupra duratei estimate a întreruperilor în alimentarea cu energie electrică;

k) să ia măsuri de întrerupere a energiei electrice şi de separare vizibilă a instalaţiei de utilizare faţă de reţeaua sa de distribuţie, în cazul unor defecţiuni în instalaţia utilizatorului, la cererea acestuia, transmisă inclusiv prin intermediul furnizorului;

l) să permită accesul delegatului utilizatorului la grupurile de măsurare, atunci când acestea sunt montate în incinte controlate de operatorul de distribuție;

m) să permită montarea grupurilor de măsurare martor de către utilizator, la solicitarea acestuia, transmisă inclusiv prin intermediul furnizorului;

n) să verifice în cel mai scurt timp sesizările utilizatorului şi să răspundă în termen legal tuturor solicitărilor, reclamaţiilor şi sesizărilor acestuia, inclusiv celor transmise prin intermediul furnizorului, conform reglementărilor în vigoare;

o) să asigure puterea minimă tehnologică în regim de limitare sau de restricţii;

p) să achite compensaţii sau despăgubiri utilizatorului prin intermediul furnizorului, conform reglementărilor în vigoare;

q) să inițieze întocmirea convenției de exploatare, acolo unde este cazul;

r) să informeze furnizorul, conform prevederilor reglementărilor în vigoare, referitor la acţiunile desfăşurate şi rezultatele/concluziile acestora, care au ca obiect solicitări/reclamaţii ale utilizatorilor;

s) sǎ adopte mǎsurile specifice, prevǎzute de reglementǎrile în vigoare, pentru clienții vulnerabili din motive de sănătate/vârstă;

t) să asigure accesul utilizatorului direct sau prin intermediul furnizorului la datele prevăzute la punctul lit. j), dacă acesta are montat un contor inteligent.

3. Drepturile operatorului de distribuție

Operatorul de distribuție are următoarele drepturi:

a) să stabilească împreună cu utilizatorul, conform prevederilor reglementărilor în vigoare, condiţiile privind deconectarea manuală şi limitarea consumului, aplicate în situaţii excepţionale apărute în funcţionarea Sistemului Electroenergetic Naţional (SEN); condiţiile convenite se precizează în convenţia de exploatare;

b) să aplice tranşele de limitare convenite cu utilizatorul, după caz şi cu notificare prealabilă, la cererea operatorului de transport şi de sistem, atunci când apar situaţii excepţionale în funcţionarea SEN care impun acest lucru;

c) să ia măsuri de deconectare a instalaţiilor utilizatorului, la dispoziţia operatorului de transport şi de sistem, în scopul prevenirii sau lichidării unor avarii în SEN;

d) să aibă acces în incinta unde este amplasat locul de consum al utilizatorului, pentru verificarea grupurilor de măsurare, pentru verificarea instalaţiei de racordare, precum şi pentru verificarea respectării prevederilor contractuale;

e) să aibă acces, conform programării stabilite de comun acord cu utilizatorul, în incinta unde este amplasat locul de consum al utilizatorului, pentru citirea grupului de măsurare și pentru efectuarea lucrărilor de operare, mentenanță, dezvoltare a propriilor instalații electrice în folosul utilizatorului;

f) să întrerupă alimentarea cu energie electrică a instalaţiilor utilizatorului în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare.

4. Obligatiile utilizatorului

Utilizatorul are următoarele obligații:

a) să nu depășească puterea aprobată prin certificatul de racordare/avizul tehnic de racordare;

b) să menţină starea tehnică corespunzătoare, în conformitate cu normele în vigoare, a instalaţiei electrice de utilizare;

c) să asigure integritatea grupurilor de măsurare, inclusiv a elementelor de securizare, atunci când acestea sunt montate în incinta sa;

d) să respecte normele tehnice în vigoare şi să nu intervină asupra instalaţiei de racordare;

e) să respecte dispoziţiile dispecerului energetic în conformitate cu reglementările în vigoare, dacă este cazul;

f) să nu modifice valorile parametrilor de protecţie şi de reglaj din instalațiile electrice de utilizare;

g) să anunțe operatorul de distribuție şi/sau furnizorul în cazul în care constată că grupul de măsurare a energiei electrice înregistrează eronat;

h) să nu întreprindă acţiuni menite să denatureze în orice fel indicaţiile echipamentelor de măsurare şi să nu sustragă energia electrică prin ocolirea echipamentelor de măsurare;

i) să stabilească împreună cu operatorul de distribuție, la solicitarea acestuia, o programare convenabilă pentru ambele părţi, pentru întreruperea planificată a energiei electrice în scopul efectuării lucrărilor de operare, mentenanță, dezvoltare a rețelelor acestuia;

j) să permită accesul operatorului de distribuție în incinta sa, dacă este cazul, pentru verificarea grupurilor de măsurare, pentru verificarea instalaţiei de racordare, precum şi pentru verificarea respectării prevederilor contractuale;

k) să stabilească împreună cu operatorul de distribuție o programare convenabilă pentru ambele părţi şi să permită, conform programării, accesul operatorului de distribuție în incinta sa, dacă este cazul, pentru citirea și pentru efectuarea lucrărilor de operare, mentenanță, dezvoltare a propriilor instalații electrice în folosul utilizatorului;

l) să se conformeze dispoziţiilor operatorului de distribuție privind reducerea la nivelul stabilit a consumului în situaţii de restricţii sau limitări, conform precizărilor din convenţia de exploatare;

m) să ia măsuri de evitare a supracompensării energiei reactive;

n) să achite operatorului de distribuție, prin intermediul furnizorului, contravaloarea serviciilor de deconectare/reconectare efectuate de operatorul de distribuție conform reglementărilor în vigoare, dacă acestea au fost executate la cererea sau din culpa utilizatorului;

o) în situația schimbǎrii furnizorului, sǎ transmitǎ acestuia şi operatorului de distribuție o notificare cu cel puţin 21 de zile anterior datei schimbării furnizorului, în condiţiile procedurii specifice privind schimbarea furnizorului de energie electrică aprobate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).

5. Drepturile utilizatorului

Utilizatorul are următoarele drepturi:

a) să anunțe operatorul de distribuție, direct sau prin intermediul furnizorului, cu privire la întreruperea alimentării cu energie electrică sau cu privire la defecţiunile din instalaţiile de distribuţie care afectează calitatea tehnică a energiei electrice;

b) să fie anunţat de către operatorul de distribuţie cu privire la întreruperile planificate, conform prevederilor Standardului de performanţă;

c) să fie anunţat de către operatorul de distribuţie, pe orice cale şi în cel mai scurt timp, cu privire la data, ora și durata întreruperilor necesare remedierii instalaţiilor în urma unor evenimente accidentale, conform prevederilor Standardului de performanţă;

d) să fie informat la cerere, de către operatorul de distribuţie, în cazul întreruperii în alimentarea cu energie electrică, asupra duratei estimate a acesteia;

e) să primească la cerere despăgubiri pentru daunele provocate din vina operatorului de distribuţie sau a furnizorului, inclusiv ca urmare a întreruperilor/nerespectării indicatorilor de calitate stabiliți în Standardul de performanță;

f) să îi fie plătite compensații bănești în condiţiile prevăzute de Standardul de performanță; în situaţia în care, pentru aceeaşi întrerupere, utilizatorul este îndreptăţit să primească şi o compensaţie conform Standardului de performanţă şi o despăgubire, el urmează să primească fie despăgubirea, fie compensaţia, respectiv pe cea care are valoarea cea mai mare;

g) să aibă acces pentru citire la grupurile de măsurare pentru decontare, atunci când acestea sunt montate în incinte controlate de operatorul de distribuţie;

h) să monteze grupuri de măsurare martor pentru măsurarea energiei electrice consumate;

i) să primească toate datele privind consumul de energie electrică în conformitate cu prevederile Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, denumit în continuare Regulament de furnizare;

j) în cazul în care are montat un contor inteligent, care permite stocarea și furnizarea de informații exacte privind consumurile utilizate la facturare, să aibă posibilitatea de a accesa cu ușurință următoarele tipuri de informații suplimentare privind consumurile anterioare de energie electrică:

(i) date cumulative utilizate la emiterea facturilor pentru ultimii 3 ani sau pentru perioada scursă de la începutul contractului de furnizare sau de la data montării contorului inteligent, dacă aceasta este mai mică de 3 ani;

(ii) date detaliate în funcție de perioada de utilizare pentru fiecare zi, săptămână, lună și an pentru o perioadă de cel puțin 24 de luni anterioare sau pentru perioada scursă de la începutul contractului de furnizare sau de la data montării contorului inteligent, dacă aceasta este mai mică de 24 de luni.

6. Despăgubiri şi compensaţii

6.1. Pentru nerespectarea de către operatorul de distribuţie a termenelor impuse de Standardul de performanță, operatorul de distribuție plătește utilizatorului, prin intermediul furnizorului, o compensație, conform prevederilor Standardului de performanță.

6.2. Utilizatorul are dreptul să primească despăgubiri pentru daune materiale produse ca urmare a nerespectării de către operatorul de distribuţie a indicatorilor de performanță privind continuitatea
alimentării cu energie electrică și calitatea tehnică a energiei electrice distribuite, stabiliți în Standardul de performanță, precum și ca urmare a întreruperilor datorate unor erori în operarea rețelelor electrice ale operatorului de distribuție. Despăgubirea se calculează la nivelul prejudiciului suferit.

6.3. În situaţia în care, pentru aceeaşi întrerupere, utilizatorul este îndreptăţit să primească şi o compensaţie conform Standardului de performanţă şi o despăgubire, el primeşte fie despăgubirea, fie compensaţia, respectiv pe cea care are valoarea cea mai mare.

6.4. Utilizatorul transmite cererea de despăgubire furnizorului, în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data producerii evenimentului care a generat prejudiciul, urmând ca furnizorul să comunice operatorului de distribuție cererea respectivă în termen de maximum două zile lucrătoare de la data primirii.

6.5. Despăgubirea prevăzută la punctul 6.2. este plătită utilizatorului dacă în urma investigaţiei efectuate de către operatorul de distribuție şi furnizor se constată existenţa prejudiciului şi culpa operatorului de distribuție. Termenul de finalizare a investigaţiei este de maximum 30 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii de despăgubire de către utilizator.

6.6. Compensaţia prevăzută la punctul 6.1. sau despăgubirea prevăzută la punctul 6.2. se achită utilizatorului de către furnizor conform dispoziţiilor contractului de furnizare referitoare la returnarea sumelor către utilizatorul client final. Valoarea compensaţiei sau despăgubirii se notifică de către furnizor clientului final printr-o adresă anexată primei facturi emise după data depăşirii termenului impus de Standardul de performanță sau după finalizarea investigaţiei prevăzute la punctul 6.5. Furnizorul recuperează suma achitată, de la operatorul de distribuţie, în luna următoare datei efectuării plăţii către utilizator.

6.7. În cazul în care între utilizator, operatorul de distribuţie şi furnizor există divergențe privind rezultatul investigaţiei prevăzute la punctul 6.5. referitoare la culpa operatorului de distribuție și/sau valoarea despăgubirii, părţile implicate se pot adresa instanţelor judecătorești pentru soluționare.

6.8. Utilizatorii clienţi finali au dreptul să primească despăgubiri de la furnizor în cazul întreruperilor efectuate de operatorul de distribuţie la solicitarea nejustificată a furnizorului, în condiţiile prevăzute de contractul de furnizare.

6.9. Operatorul de distribuţie solicită utilizatorului client final noncasnic, prin intermediul furnizorului, plata unei despăgubiri pentru daunele materiale produse, inclusiv pentru daunele produse altor utilizatori racordaţi la aceeaşi reţea, în cazul funcționării necorespunzătoare a echipamentelor sau a instalaţiilor proprii ori a manevrelor executate de personalul propriu al utilizatorului.

6.10. Despăgubirile prevăzute la punctul 6.9. se calculează până la nivelul prejudiciului suferit și se plătesc de către utilizator prin intermediul furnizorului, la cererea operatorului de distribuție, dacă în urma investigaţiei efectuate de către operatorul de distribuție, utilizator şi furnizor se constată existenţa prejudiciului şi culpa utilizatorului.

6.11. În cazul în care între părți există divergențe privind rezultatul investigaţiei prevăzute la punctul 6.10. referitoare la culpa utilizatorului și/sau valoarea despăgubirii, acestea se pot adresa instanţelor judecătorești pentru soluționare.

7. Condiţii de măsurare a energiei electrice

7.1. Operatorul de distribuţie stabileşte, pentru fiecare loc de consum, tipul echipamentului de măsurare în funcţie de categoria acestuia şi de tipul de tarif solicitat de utilizator.

7.2. Grupurile de măsurare se montează şi se sigilează de către operatorul de distribuție în condițiile prevǎzute de Regulamentul de furnizare.

7.3. În cazul în care contorul de decontare este unul electronic, operatorul de distribuție are obligaţia ca, odată cu încheierea procesului-verbal în care este consemnată operaţiunea, să pună la dispoziţia utilizatorului, în scris, semnificaţiile mărimilor/valorilor ce sunt afişate pe ecranul contorului.

7.4. În cazul înlocuirii grupului de măsurare existent ca urmare a solicitării utilizatorului de schimbare a tipului de tarif, costul lucrărilor de înlocuire a echipamentului de măsurare și contravaloarea noului grup de măsurare sunt suportate de operatorul de distribuție.

7.5. La constatarea oricărei defecţiuni în funcţionarea grupurilor de măsurare de către utilizator sau operatorul de reţea, acesta are obligaţia să anunţe imediat celelalte părţi implicate, iar operatorul de distribuţie asigură remedierea defecţiunilor la echipamentele pe care le deţine şi recalcularea consumului conform reglementărilor aprobate de ANRE.

7.6. Grupurile de măsurare sunt verificate/înlocuite de către operatorul de distribuţie, pe cheltuiala sa, la termenele stabilite prin normele metrologice în vigoare sau ori de câte ori este necesar, în caz de uzură ori ca urmare a aprobării unor noi reglementări în domeniul măsurării.

7.7. În cazul în care grupul de măsurare se află în incinta utilizatorului şi are loc deteriorarea acestuia din vina utilizatorului, utilizatorul suportă, prin intermediul furnizorului, costul reparaţiei echipamentului deteriorat şi al lucrărilor de demontare, verificare şi remontare.

7.8. În situaţia în care grupurile de măsurare sunt amplasate în spaţii comune, de exemplu la parterul sau pe palierul blocului, sau pe domeniul public, operatorul de distribuţie are obligaţia să ia măsuri pentru protejarea grupurilor de măsurare.

7.9. Se interzice utilizatorului să intervină sub orice formă asupra grupurilor de măsurare.

7.10. Operatorul de distribuție are obligaţia să monteze sau să înlocuiască grupul de măsurare/elemente ale grupului de măsurare identificat(e) de el sau sesizat(e) ca fiind dispărut(e), defect(e) ori suspect(e) de înregistrări eronate:

a) în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data identificării/sesizării dispariţiei sau defectării, în cazul unui loc de consum cu puterea aprobată mai mare de 100 kW,

b) în termen de maxim 10 zile lucrătoare în cazul unui loc de consum cu puterea aprobată mai mică sau egală cu 100 kW sau al unui client final casnic.

7.11. În cazul defectării unor elemente ale grupului de măsurare care sunt proprietatea utilizatorului, respectiv transformatoare de tensiune sau de curent, acesta are obligaţia înlocuirii lor în maxim 20 de zile calendaristice de la data constatării, cu informarea în prealabil a operatorului de distribuție.

7.12. Dacă utilizatorul sesizează direct sau prin intermediul furnizorului, în scris ori prin alte mijloace puse la dispoziţie de operatorul de distribuţie, că grupul de măsurare este defect sau suspect de înregistrări eronate, operatorul de distribuţie efectuează, în termenul prevăzut la punctul 7.10., o verificare la locul funcţionării, cu acceptul şi în prezenţa utilizatorului şi a furnizorului, iar constatările se înscriu într-un proces-verbal semnat de părţi. Echipamentul de măsurare demontat se verifică la un laborator metrologic autorizat, care stabileşte eroarea de înregistrare.

7.13. În situaţia prevăzută la punctul 7.12., costul lucrărilor de verificare, demontare şi remontare a grupului de măsurare se suportă de către operatorul de distribuţie, inclusiv în cazul în care sesizarea utilizatorului se dovedeşte a fi neîntemeiată. În situaţia unei noi reclamaţii neîntemeiate a utilizatorului, efectuată în următoarele 12 luni de la reclamaţia neîntemeiată ale cărei costuri au fost suportate de către operatorul de distribuţie, costul se plăteşte de către utilizator prin intermediul furnizorului.

7.14. Operatorul de distribuție are obligaţia să înlocuiască, pe cheltuiala sa, grupul de măsurare existent dacă înlocuirea este necesară ca urmare a apariţiei unor reglementări noi.

7.15. Pentru locurile de consum la care, conform reglementǎrilor în vigoare, nu există obligație legală de înregistrare orară a consumului de energie electrică, operatorul de distribuţie pune la dispoziția utilizatorului şi/sau furnizorului său, la cerere, curbele orare ale profilelor specifice de consum.

7.16. Pentru locurile de consum pentru care operatorul de distribuție nu asigură repartizarea orară a consumului prin măsurare orară sau prin utilizarea unui profil specific de consum, operatorul de distribuție are obligaţia să transmită utilizatorului şi/sau furnizorului, la cerere, profilul rezidual de consum.

7.17. Operatorul de distribuție pune la dispoziția utilizatorului sau a furnizorului, în condiţiile prevăzute la punctele 7.15. şi 7.16., profilul specific de consum și profilul rezidual de consum în formă editabilă, care permite descărcarea acestora în baza de date a furnizorului.

8. Întreruperea alimentării cu energie electrică

8.1. Operatorul de distribuție deconectează un loc de consum al utilizatorului după transmiterea de către furnizor a unui preaviz, în următoarele cazuri:

a) la solicitarea furnizorului, efectuată în condiţiile prevăzute de contractul de furnizare a energiei electrice;

b) depăşirea puterii aprobate prin certificatul de racordare/avizul tehnic de racordare;

c) împiedicarea accesului delegatului împuternicit al operatorului de distribuție de a verifica sau înlocui grupurile de măsurare ori de a citi înregistrările acestora, de a verifica şi efectua lucrări de mentenanță sau de modernizare asupra instalaţiilor proprii, atunci când acestea se află în incinta/pe proprietatea utilizatorului, sau de a culege datele necesare pentru recalcularea consumului, în cazul constatării unor situaţii care conduc la înregistrarea eronată a consumului de energie electrică;

d) nerespectarea de către utilizator a termenelor convenite cu operatorul de distribuție privind îndeplinirea măsurilor de limitare a perturbaţiilor până la valorile normate;

e) nerespectarea de către utilizator a zonelor de protecţie şi de siguranţă pentru reţelele şi instalaţiile electrice;

f) racordarea unui alt utilizator la rețelele de distribuție pe care le deține, fără acordul operatorului de distribuție;

g) neplata de către utilizator a prejudiciului stabilit prin hotărâre judecătorească definitivă, în cazul sustragerii de energie electrică.

8.2. În situaţiile prevăzute la punctul 8.1., preavizul se transmite de către furnizor utilizatorului cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de termenul de deconectare în situaţia în care utilizatorul este client final casnic şi cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de termenul de deconectare în situaţia în care utilizatorul este client final noncasnic.

8.3. În situațiile prevǎzute la punctul 8.1., atȃt furnizorul, cȃt și operatorul de distribuție au obligația sǎ asigure utilizatorului condiții pentru eliminarea cauzei ce a determinat transmiterea preavizului, astfel încȃt sǎ se evite deconectarea instalațiilor utilizatorului.

8.4. Operatorul de distribuție întrerupe fără preaviz alimentarea cu energie electrică la un loc de consum al utilizatorului, în următoarele cazuri:

a) neaplicarea reducerii puterii absorbite conform solicitării operatorului de transport şi de sistem în regim de restricţii, conform contractelor si normativelor, în termenii prevăzuţi în acestea;

b) modificarea reglajelor protecţiilor din instalațiile utilizatorului, stabilite cu operatorul de distribuție și prevǎzute în convenția de exploatare anexatǎ prezentului contract;

c) pentru executarea unor manevre şi a unor lucrări impuse de situaţii de urgenţă, inclusiv pentru evitarea periclitării vieţii şi a sănătăţii oamenilor;

d) pentru prevenirea sau limitarea extinderii avariilor echipamentelor electroenergetice în zone de reţea electrică sau la nivelul întregului SEN.

8.5. Cheltuielile operatorului de distribuție pentru deconectarea şi reconectarea la reţea vor fi suportate de utilizator, cu excepţia cazurilor de la punctul 8.4. lit c) şi d), în aceste situaţii costurile fiind suportate de operatorul de distribuţie.

8.6. Întreruperile de la punctul 8.4. lit. c) şi d) vor fi ulterior justificate utilizatorului cu documente, care se transmit utilizatorului prin intermediul furnizorului, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la producerea evenimentului.

8.7. În cazul în care utilizatorul nu efectuează, în termen de 12 luni de la data încetării contractului de furnizare pentru un loc de consum, plata integrală a sumelor datorate către furnizor, inclusiv a celor pe care furnizorul trebuie să le plătească operatorului de distribuţie corespunzătoare respectivului loc de consum, operatorul de distribuție are dreptul să demonteze elemente ale instalaţiei de racordare.

8.8. În condiţiile prevăzute la punctul 8.7., operatorul de distribuţie realimentează cu energie electrică locul de consum după ce utilizatorul plăteşte toate datoriile restante şi se asigură refacerea, dacă este cazul, a instalaţiei de racordare conform reglementărilor în vigoare privind racordarea, operatorul de distribuţie având obligaţia să remonteze elementele instalaţiei de racordare pe care le-a demontat anterior.

8.9. Reluarea alimentării cu energie electrică se efectuează în cel mai scurt timp după eliminarea cauzei care a determinat întreruperea, dar nu în mai mult de două zile lucrătoare de la data eliminării cauzei.

Article Attachments