Furnizor de Ultimă Instanță

Gaze Naturale

 • DECIZIA nr. 1990 din 29 octombrie 2020 de desemnare a Societăţii ELECTRICA FURNIZARE – S.A. în calitate de furnizor de ultimă instanţă de gaze naturale – descarcă
 • Cerere de preluare în regim de ultimă instanţă a locului de consum – descarcă
 • Contractul-cadru de furnizare a gazelor naturale în regim de UI – descarcă
 • Preț final furnizare gaze naturale în regim UI – 01.01.2022-31.01.2022 – descarcă
 • Preț final furnizare gaze naturale în regim UI – 01.02.2022-28.02.2022 – descarcă
 • Preț final furnizare gaze naturale în regim UI – 01.03.2022-31.03.2022 – descarcă
 • Preț final furnizare gaze naturale în regim UI – 01.04.2022-30.04.2022 – descarcă
 • Preț final furnizare gaze naturale în regim UI – 01.05.2022-31.05.2022 – descarcă

Energie Electrică

 • DECIZIA nr. 2123 din 18.11.2020 pentru desemnarea societăţii Electrica Furnizare S.A. în calitate de furnizor de ultimă instanţă de energie electrică – descarcă
 • Cerere de preluare în regim de ultimă instanţă a locului de consum – descarcă
 • Contract-cadru de furnizare a energiei electrice la clienții casnici ai furnizorilor de ultimă instanță, valabil începând cu 01.01.2021 – descarcă
 • Contract-cadru de furnizare a energiei electrice la clienții noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanță, valabil începând cu 01.01.2021 – descarcă
 • Convenție de consum energie electrică – descarcă
 • Ordin ANRE nr. 88/2015 pentru aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice la clienții casnici și noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanță – descarcă
 • ORDIN nr. 224 din 09.12.2020 privind modificarea ORDIN nr. 88/2015 – descarcă
 • Preț final pentru clienții casnici și noncasnici în regim de Ultimă Instanță – perioada 01.01.2022 – 31.01.2022 – descarcă
 • Preț final pentru clienții casnici și noncasnici în regim de Ultimă Instanță – perioada 01.02.2022 – 28.02.2022 – descarcă
 • Preț final pentru clienții casnici și noncasnici în regim de Ultimă Instanță – perioada 01.03.2022 – 31.03.2022 – descarcă
 • Preț final pentru clienții casnici și noncasnici în regim de Ultimă Instanță – perioada 01.04.2022 – 30.04.2022 – descarcă
 • Pret final pentru clientii casnici si noncasnici in Regim de Ultima Instanța – perioada 01.05.2022 – 31.05.2022 – descarcă
 • Anexa 1 – Formular de retragere din contract – descarcă
 • Anexa 2 – Adresa de înaintare contracte cu declarație pe proprie răspundere – descarcă
 • Condiții generale pentru furnizarea energiei electrice la clienții finali ai furnizorilor de ultimă instanță, valabile începând cu 01.01.2021 – E-Distribuție Muntenia – vizualizare PDF
 • Condiții generale pentru furnizarea energiei electrice la clienții finali ai furnizorilor de ultimă instanță, valabile începând cu 01.01.2021 – Delgaz Grid – vizualizare PDF
 • Condiții generale pentru furnizarea energiei electrice la clienții finali ai furnizorilor de ultimă instanță, valabile începând cu 01.01.2021 – Distribuție Energie Oltenia – vizualizare PDF
 • Condiții generale pentru furnizarea energiei electrice la clienții finali ai furnizorilor de ultimă instanță, valabile începând cu 01.01.2021 – E-Distribuție Dobrogea – vizualizare PDF
 • Condiții generale pentru furnizarea energiei electrice la clienții finali ai furnizorilor de ultimă instanță, valabile începând cu 01.01.2021 – E-Distribuție Banat – vizualizare PDF
 • Condiții generale pentru furnizarea energiei electrice la clienții finali ai furnizorilor de ultimă instanță, valabile începând cu 01.01.2021 – SFEE TRANSILVANIA NORD CLUJ-NAPOCA – vizualizare PDF
 • Condiții generale pentru furnizarea energiei electrice la clienții finali ai furnizorilor de ultima instanță, valabile începând cu 01.01.2021 – SFEE TRANSILVANIA SUD BRAȘOV – vizualizare PDF
 • Condiții generale pentru furnizarea energiei electrice la clienții finali ai furnizorilor de ultima instanța, valabile începând cu 01.01.2021 – SFEE MUNTENIA NORD PLOIEȘTI – vizualizare PDF

Condiții generale privind contractarea serviciului de furnizare a energiei electrice

Potrivit Legii nr. 123/ 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale și a Ordinului ANRE nr. 235/ 2019 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienții finali:

Art. 52 din Legea nr. 123/ 2012
(1) Pentru furnizarea energiei electrice la clienţi se încheie un contract, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(2) Furnizorii sunt liberi să stabilească preţul la care furnizează energia electrică clienţilor, cu excepţia situaţiilor expres reglementate de prezenta lege.
(3) Energia electrică furnizată clientului se facturează de către furnizor, conform reglementărilor emise de ANRE şi prevederilor legale în vigoare.
(4) Sunt interzise consumul şi furnizarea de energie electrică fără încheierea contractului de furnizare, cu excepţia situaţiilor reglementate în acest sens de către ANRE.
Art. 53
(1) Furnizorii de ultimă instanţă se desemnează de către ANRE dintre furnizorii existenţi pe piaţa de energie, prin mecanisme concurenţiale, pe baza unui regulament care stabileşte modalităţile şi criteriile de selecţie a acestora.
(2) Furnizorul de ultimă instanţă asigură conform reglementărilor emise de ANRE furnizarea energiei electrice clienţilor finali care nu mai au asigurată furnizarea de energie electrică din nicio altă sursă ca urmare a faptului că furnizorul se află în situaţia de a i se retrage licenţa de furnizare în cursul desfăşurării activităţii sau în orice altă situaţie identificată de ANRE în care clienţii finali nu au asigurată furnizarea de energie electrică din nicio altă sursă, cu excepţia clienţilor deconectaţi pentru sustragere de energie electrică ori neplată, conform reglementărilor emise de ANRE.
(3) Furnizarea energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanţă se realizează pe bază de contracte elaborate şi aprobate de ANRE.
(4).Trecerea unui client aflat în una din situaţiile prevăzute la alin. (2) la furnizorul de ultimă instanţă se face conform reglementărilor emise de ANRE, fără a fi necesară semnarea unui contract de furnizare.
(5) În cazul schimbării furnizorului ca urmare a trecerii la furnizorul de ultimă instanţă în condiţiile prevăzute la alin. (2), operatorul reţelei la care este racordat locul de consum va asigura continuitatea în alimentarea cu energie electrică a acestuia, iar energia electrică şi serviciile aferente furnizării în aceste condiţii vor fi suportate prin intermediul furnizorului de ultimă instanţă.
Art. 54
(1) Serviciul universal se asigură de către furnizorii de energie electrică pe bază de contract-cadru elaborat şi aprobat de către ANRE.
(2) Furnizorii de energie electrică care au încheiate contracte în piaţa concurenţială cu clienţi casnici au obligaţia de a publica, conform reglementărilor ANRE, oferte de serviciu universal şi de a încheia contracte de furnizare a energiei electrice în cazul în care primesc o solicitare în acest sens de la un client care are dreptul la serviciul universal.
Art. 58 alin. (1), (11) din Legea nr. 123/ 2012
(1) Furnizorul are obligaţia să răspundă în scris la o solicitare de transmitere a unei oferte de furnizare la termenele prevăzute în standardul de performanţă pentru activitatea de furnizare aprobat de ANRE. În cazul transmiterii unei oferte, aceasta va conţine, într-o manieră vizibilă şi într-un limbaj simplu şi concis, un rezumat al condiţiilor contractuale cheie, inclusiv, dar fără a se limita la informaţii cu privire la preţul de furnizare, termenii de plată şi datalimită de încheiere a contractului de furnizare.
(11) Furnizorul nu are dreptul de a denunţa unilateral contractele de furnizare de energie electrică încheiate cu clienţii finali.
(12) În cazul în care contractele de furnizare sunt încheiate prin intermediari, informaţiile referitoare la aspectele prevăzute la alin. (2) vor fi furnizate clienţilor finali înainte de încheierea contractului.
Art. 58 alin. (2) din Legea nr. 123/ 2012
Fără a aduce atingere Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, contractul de furnizare negociat şi încheiat în baza prevederilor alin. (1) este valabil o perioadă nedeterminată sau pe o perioadă convenită de părţi şi trebuie să conţină cel puţin următoarele elemente:
a) identitatea şi adresa furnizorului;
b) preţurile/tarifele şi serviciile oferite, nivelul de calitate a serviciilor oferite, precum şi termenul prevăzut pentru racordarea iniţială, după caz;
c) tipurile de servicii de mentenanţă oferite, dacă este cazul;
d) mijloacele prin care se pot obţine informaţii actualizate privind toate preţurile/tarifele aplicabile, inclusiv cele pentru mentenanţă, după caz;
e)durata contractului, condiţiile de reînnoire şi de întrerupere a serviciilor şi a contractului şi dacă există dreptul de reziliere fără costuri a contractului;
f) eventualele compensaţii şi modalitatea de rambursare aplicabilă în cazul în care nu sunt îndeplinite nivelurile de calitate a serviciilor prevăzute în contract, inclusiv în cazul facturării inexacte şi realizate cu întârziere;
g) modalităţile de iniţiere a procedurilor de soluţionare a litigiilor, îh conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1) şi art. 62 alin. (1) lit. h6);
h) informaţii privind drepturile clienţilor, inclusiv privind soluţionarea plângerilor şi toate informaţiile prevăzute la lit. a)-g), comunicate în mod clar în facturi sau pe paginile de internet ale operatorilor din sectorul energiei electrice.
Art. 58 alin. (4) din Legea nr. 123/ 2012
Furnizorul este îndreptățit să rezilieze contractul în următoarele cazuri:

a) sustragerea de energie electrică constatată prin hotărâre judecătorească definitivă;
b) neplata facturilor;
c) alte situații prevăzute de legislația în vigoare.
 
Art. 5 din Ordinul ANRE nr. 235/2019
(1) În funcție de domeniul de utilizare a energiei electrice consumate, clienții finali se împart în două categorii:
a) clienți casnici;
b) clienți finali noncasnici.
(2) În funcție de numărul locurilor de consum, un client final poate avea:
a) un singur contract de furnizare a energiei electrice cu unul sau mai multe locuri de consum;
b) mai multe contracte de furnizare a energiei electrice.
(3) În funcție de puterea aprobată prin avizul tehnic de racordare sau, acolo unde există, prin certificatul de racordare, locurile de consum ale clienților finali noncasnici pot fi:
a) locuri de consum cu consum mic, în cazul în care puterea aprobată este mai mică sau egală cu 100 kW. Corespunzător, clientul final care încheie contract de furnizare și/sau rețea pentru un loc de consum cu consum mic se numește client noncasnic mic;
b) locuri de consum cu consum mare, în cazul în care puterea aprobată depășește 100 kW. Corespunzător, clientul final care încheie contract de furnizare și/sau rețea pentru un loc de consum cu consum mare se numește client noncasnic mare.
Art. 10 din Ordinul ANRE nr. 235/ 2019
În vederea furnizării energiei electrice, clientul final parcurge următoarele etape:
a) în cazul unui loc de consum nou, clientul final obține avizul tehnic de racordare sau, după caz, certificatul de racordare al locului de consum la rețeaua electrică de interes public, conform prevederilor reglementarilor în vigoare, după care se adresează unui furnizor de energie electrică și procedează conform prevederilor lit. b) și c);
b) în cazul unui loc de consum existent, clientul final poate alege una dintre ofertele-tip publicate de furnizor sau poate solicita acestuia o ofertă personalizată, negociabilă, privind condițiile comerciale și prețul de furnizare sau poate recurge la selectarea ofertei furnizorului prin proceduri specifice de licitație/achiziție publică;
c) după ce clientul final acceptă condițiile de furnizare propuse de furnizor în maximum 5 zile de la data transmiterii de către clientul final a documentelor prevăzute la art. 15, părțile încheie contractul de furnizare a energiei electrice.
Art. 11 din Ordinul ANRE nr. 235/ 2019
În cel mult 5 zile lucrătoare de la încheierea contractului de furnizare a energiei electrice cu clientul final, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 13 alin. (2), furnizorul comunică OR datele locului de consum şi caracteristicile locului de consum din contractul de furnizare a energiei electrice, iar OR actualizează datele respective în contractul de reţea sau, după caz, încheie contract de reţea, în termen de maximum 5 zile de la înregistrarea unei cereri, însoţită de documentaţia completă.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în cazul schimbării furnizorului de energie electrică termenele de comunicare a datelor între furnizori şi OR, precum şi termenele de actualizare/încheiere a contractelor de reţea sunt cele prevăzute în procedura de schimbare a furnizorului de energie, aprobată prin ordin al preşedintelui ANRE.
(3) Furnizorul comunică OR modificarea caracteristicilor unui loc de consum din contractul de furnizare a energiei electrice încheiat cu clientul final pentru acel loc de consum, în cel mult 5 zile lucrătoare de la data modificării sau, după caz, de la data de la care are cunoştinţă de modificare, iar OR actualizează datele locului de consum în termen de maximum 5 zile de la comunicare.
(4) Alimentarea cu energie electrică a unui loc de consum este asigurată de către OR pentru perioada coexistenţei contractului de furnizare încheiat de furnizor cu clientul final cu cel de reţea încheiat de furnizor cu OR.
(5) Contractul de furnizare se încheie, de regulă, pentru un loc de consum. În cazul în care clientul final are mai multe locuri de consum pentru care furnizorul este acelaşi se poate încheia un singur contract de furnizare pentru toate sau o parte dintre locurile de consum, conform înţelegerii părţilor contractante. Contractul de furnizare conţine în anexe datele specifice fiecărui loc de consum, iar includerea/excluderea unui loc de consum din contract se face prin act adiţional.
Art. 12 din Ordinul ANRE nr. 235/ 2019
(1) La imobilele având destinaţia de locuinţă cu mai mulţi locatari, dar cu o singură instalaţie de racordare şi cu un singur contor de decontare, contractul de furnizare a energiei electrice se încheie, după caz, cu:
a)locatarul în spaţiul căruia este montat contorul de decontare;
b)persoana împuternicită în acest sens de către ceilalţi locatari, în cazul în care contorul de decontare este montat în spaţiul comun.
(2) La imobilele având destinaţia de locuinţă, cu mai mulţi locatari, unde există consum de energie electrică în încăperi sau instalaţii de folosinţă comună şi există contor de decontare dedicat acestui consum, contractul de furnizare a energiei electrice aferent consumului părţilor comune se încheie cu proprietarul încăperilor sau instalaţiilor în folosinţă comună sau, după caz, cu asociaţia de proprietari sau cu o persoană împuternicită în acest sens. În acest caz clientul final se încadrează în categoria clienţilor casnici, cu excepţia situaţiei în care în aceste spaţii se desfăşoară activităţi comerciale/profesionale, caz în care clientul final se încadrează în categoria clienţilor noncasnici.
(3) În cazul în care, într-un loc de consum, energia electrică este utilizată atât pentru activităţi economice, cât şi pentru consum casnic şi nu este posibilă sau nu se justifică economic separarea instalaţiilor de utilizare, se încheie un singur contract de furnizare. Tipul de contract utilizat va corespunde tipului de consum preponderent, iar tariful/preţul utilizat este cel corespunzător tipului de contract.
Art. 13 din Ordinul ANRE nr. 235/ 2019
(1) Furnizarea energiei electrice către clientul final se realizează în temeiul contractului de furnizare și dacă pentru locul de consum respectiv există contract/contracte de rețea încheiat/încheiate de către furnizor sau de către clientul final, conform reglementărilor în vigoare, cu excepția situațiilor reglementate în mod distinct de către ANRE. Contractul de rețea se încheie pentru o perioadă nedeterminată, cu excepția cazurilor în care clientul solicită o durată limitată, și încetează doar în condițiile prevăzute în contract. Contractul de rețea încheiat de către clientul final cu OR se poate încheia și în lipsa contractului de furnizare și rămâne valabil și la schimbarea furnizorului.
(2) Contractul de rețea se încheie de către clientul final cu OR, în următoarele situații:
a) locul de consum are simultan mai mulți furnizori sau face obiectul participării la agregarea de către un agregator independent;
b) la rețeaua de utilizare a locului de consum sunt racordate locuri de consum aparținând altor clienți finali;
c) locul de consum este racordat la o rețea de medie tensiune sau înaltă tensiune, la solicitarea clientului final cu contract de furnizare încheiat pe piața concurențială. În acest caz, contractul de rețea poate include și locuri de consum racordate la o rețea de joasă tensiune ale acestui client final, aflate în zona de licență a aceluiași OR.
Art. 15 din Ordinul ANRE nr. 235/ 2019
Încheierea contractului de furnizare a energiei electrice se realizează pe baza:
a) acordului solicitantului exprimat în scris, aferent cererii de încheiere a contractului, sau telefonic, conform dispoziţiilor legale în vigoare;
b) copiei actului de identitate/certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului al solicitantului;
c) declaraţiei pe propria răspundere a solicitantului:
(i) privind deţinerea unui drept locativ, cu precizarea calităţii sale (proprietar/coproprietar, unic moştenitor, comoştenitor, soţ, chiriaş, beneficiar rentă viageră etc.);
(ii) privind faptul că nu există litigii locative cu privire la spaţiul pentru care se solicită încheierea contractului, iar în cazul în care se dovedeşte contrariul, exprimarea acordului pentru rezilierea contractului, cu posibilitatea actualizării declaraţiei, dacă este cazul, atât prin mijloace de comunicare la distanţă, cât şi prin acord tacit.
Art. 18 din Ordinul ANRE nr. 235/ 2019
FUI încheie contracte de furnizare a energiei electrice cu clienții finali beneficiari ai serviciului universal în baza contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice în vigoare.
Art. 19 din Ordinul ANRE nr. 235/ 2019
(1) Contractul de furnizare încheiat pe piaţa concurenţială, valabil pentru o perioadă nedeterminată sau pe o perioadă determinată convenită de părţi, trebuie să respecte prevederile legislaţiei în vigoare şi să cuprindă, pe lângă elementele prevăzute în mod expres de aceasta, cel puţin următoarele:
a) părţilor contractante şi datele de contact;
b) obiectul, data intrării în vigoare şi durata contractului, precum şi condiţiile de reînnoire/prelungire şi de încetare a prestării serviciilor şi a contractului, cu precizarea termenelor şi a condiţiilor de denunţare unilaterală/reziliere a acestuia;
c) perioada de facturare, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. (3);
d) intervalul de timp pentru emiterea facturilor, modalităţile şi condiţiile de plată a facturilor de energie electrică;
e) intervalul de timp pentru citirea indexului contorului de către reprezentantul OR, în conformitate cu prevederile art. 44;
f) preţul energiei electrice, care include componenta de achiziţie a energiei electrice (inclusiv tariful de transport – componenta de introducere a energiei electrice în reţea) şi componenta de furnizare;
f1) tarifele reglementate pentru serviciile de reţea, în vigoare la data încheierii contractului, respectiv tariful pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, tariful pentru serviciul de transport – componenta de extragere a energiei electrice din reţea şi tariful pentru serviciul de sistem;
f2) preţul de furnizare a energiei electrice, compus din preţul energiei electrice, prevăzut la lit. f), şi tarifele reglementate pentru serviciile de reţea, prevăzute la lit. f1);
f3) după caz, valoarea componentei fixe, stabilită în lei/lună sau lei/zi, şi tarifele altor servicii oferite;
f4) valoarea eventualelor impozite, comisioane, taxe şi
g) mijloacele prin care se pot obţine informaţii actualizate privind toate preţurile/tarifele aplicabile;
h) compensaţii acordate şi modalitatea de rambursare a acestora, în cazul în care nu sunt îndeplinite nivelurile de calitate a serviciilor prevăzute în contract, inclusiv în cazul facturării inexacte şi realizate cu întârziere din culpa furnizorului;
i) modalităţile de iniţiere a procedurilor de soluţionare a litigiilor, în conformitate cu prevederile art. 23;
j) modalităţile de soluţionare extrajudiciară a litigiilor privind drepturile şi obligaţiile stabilite prin contract;
k) drepturile şi obligaţiile părţilor contractante, inclusiv cele rezultate din contractul de reţea, în cazul în care contractul de reţea este încheiat de furnizor, astfel încât clientului final să îi fie transmise drepturile şi obligaţiile care îi revin din contractul de reţea;
l) dreptul de denunţare unilaterală a contractului de furnizare de către clientul final în condiţiile precizate de actele normative în vigoare;
m)condiţiile în care clientul final are dreptul să primească despăgubiri pentru daune materiale cauzate de OR/furnizor.
(2) Prevederile contractuale întemeiate pe dispoziţii ale actelor normative se modifică de drept la data intrării în vigoare a modificării actelor normative respective; în acest caz, furnizorul/OR are obligaţia să notifice beneficiarului modificările intervenite. În cazul modificării tarifelor reglementate, notificarea se consideră efectuată prin înscrierea acestor modificări pe factura de energie electrică.
Art. 22 din Ordinul ANRE nr. 235/ 2019
(1) Clienţii finali care au calitatea de prosumatori pot solicita furnizorilor de energie electrică cu care încheie/au încheiat contractul de furnizare a energiei electrice încheierea contractului de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse în centralele electrice din surse regenerabile de energie cu puteri electrice instalate de cel mult 100 kW pe loc de consum şi care nu beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi şi livrate în reţeaua electrică, cu respectarea Regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 100 kW aparţinând prosumatorilor şi a Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse de prosumatorii care deţin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum, aprobate prin ordine ale preşedintelui ANRE.
Art. 23 din Ordinul ANRE nr. 235/ 2019
(1) În cazul neînțelegerilor apărute la încheierea contractelor în domeniul energiei electrice, având la bază contracte reglementate de ANRE sau actele adiționale aferente contractelor respective, dacă părțile nu ajung la o înțelegere, acestea se pot adresa ANRE în vederea declanșării procesului de soluționare la nivelul acesteia, conform prevederilor Procedurii privind soluționarea neînțelegerilor apărute la încheierea contractelor în domeniul energiei electrice și termice produse în cogenerare de înaltă eficiență în vigoare.
(2) În cazul disputelor pe piața cu amănuntul apărute în derularea contractului de furnizare a energiei electrice, dacă părțile nu ajung la o înțelegere, acestea se pot adresa ANRE în vederea declanșării procesului de soluționare la nivelul acesteia, conform prevederilor Regulamentului privind organizarea și funcționarea comisiei pentru soluționarea disputelor pe piața angro și cu amănuntul apărute între participanții la piața de energie electrică și gaze naturale în vigoare.
Art. 24 din Ordinul ANRE nr. 235/ 2019
(1) Contractul de furnizare a energiei electrice încetează în oricare dintre următoarele situații:
a) la încetarea perioadei de valabilitate a contractului;
b) prin acordul de voință al ambelor părți contractante;
c) prin denunțarea unilaterală de către clientul final;
d) prin reziliere.
(2) În situația prevăzută la alin. (1) lit. a) furnizorul notifică clientul final cu privire la încetarea contractului de furnizare, cu cel puțin 30 de zile înainte de data efectivă de la care contractul de furnizare încetează. Notificarea poate fi comunicată clientului final în anexa la factură.
(3) Furnizorul sau, după caz, clientul final are obligația să notifice OR cu privire la încetarea contractului de furnizare, cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de data efectivă de la care contractul de furnizare încetează.
Art. 25 din Ordinul ANRE nr. 235/ 2019
Furnizorul de energie electrică nu are dreptul de a denunța unilateral contractele de furnizare de energie electrică încheiate cu clienții finali.
Art. 26 din Ordinul ANRE nr. 235/ 2019
(1) Contractul de furnizare a energiei electrice poate fi reziliat de către furnizor, în următoarele situaţii:
a) sustragerea de energie electrică de către clientul final, constatată prin hotărâre judecătorească definitivă;
b) neplata de către clientul final a facturilor emise conform contractului, la termenele şi în condiţiile prevăzute în contract, urmată de întreruperea alimentării cu energie la locul/locurile de consum în condiţiile art. 35 alin. (2) şi (3);
c) încetarea dreptului de folosinţă al clientului final asupra locului/locurilor de consum care face/fac obiectul contractului de furnizare a energiei electrice;
d)alte situaţii prevăzute de actele normative în vigoare.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a) rezilierea are loc de drept la data constatării faptei prin hotărâre judecătorească definitivă.
(3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b), c) şi d) rezilierea contractului se face cu notificarea clientului final cu minimum 15 zile înainte şi doar dacă, în această perioadă, clientul final nu a remediat cauzele care au stat la baza notificării de reziliere. Notificarea trebuie să cuprindă data la care se reziliază contractul de furnizare a energiei electrice.
(4) Prin derogare de la prevederile alin. (3), în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c), dacă noul deţinător de drept de folosinţă aferent locului/locurilor de consum încheie contract de furnizare a energiei electrice cu alt furnizor de energie electrică, vechiul furnizor reziliază contractul de furnizare la data primirii notificării de la OR de încetare a contractului de reţea.