Furnizor de Ultimă Instanță

Gaze Naturale

 • DECIZIA nr. 1990 din 29 octombrie 2020 de desemnare a Societăţii ELECTRICA FURNIZARE – S.A. în calitate de furnizor de ultimă instanţă de gaze naturale – descarcă
 • Cerere de preluare în regim de ultimă instanţă a locului de consum – descarcă
 • Contractul-cadru de furnizare a gazelor naturale în regim de UI – descarcă
 • Preț final furnizare gaze naturale în regim UI – descarcă

Energie Electrică

 • DECIZIA nr. 2123 din 18.11.2020 pentru desemnarea societăţii Electrica Furnizare S.A. în calitate de furnizor de ultimă instanţă de energie electrică – descarcă
 • Cerere de preluare în regim de ultimă instanţă a locului de consum – descarcă
 • Contract-cadru de furnizare a energiei electrice la clienții casnici ai furnizorilor de ultimă instanță, valabil începând cu 01.01.2021 – descarcă
 • Contract-cadru de furnizare a energiei electrice la clienții noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanță, valabil începând cu 01.01.2021 – descarcă
 • Convenție de consum energie electrică – descarcă
 • Ordin ANRE nr. 88/2015 pentru aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice la clienții casnici și noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanță – descarcă
 • ORDIN nr. 224 din 09.12.2020 privind modificarea ORDIN nr. 88/2015 – descarcă
 • Ofertă de furnizare a energiei electrice pentru serviciul universal – clienți casnici – perioada 01.01.2021 – 30.06.2021 – descarcă
 • Ofertă de furnizare a energiei electrice pentru serviciul universal – clienți noncasnici – perioada 01.01.2021 – 30.06.2021 – descarcă
 • Ofertă de furnizare a energiei electrice pentru clienții noncasnici inactivi – perioada 01.01.2021-30.06.2021 – descarcă
 • Preț final pentru clienții casnici și noncasnici în regim de Ultimă Instanță – perioada 01.03.2021 – 31.03.2021 – descarcă
 • Preț final pentru clienții casnici și noncasnici în regim de Ultimă Instanță – perioada 01.04.2021 – 30.04.2021 – descarcă
 • Preț final pentru clienții casnici și noncasnici în regim de Ultimă Instanță – perioada 01.05.2021 – 31.05.2021 – descarcă
 • Preț final pentru clienții casnici și noncasnici în regim de Ultimă Instanță – perioada 01.06.2021 – 30.06.2021 – descarcă
 • Preț final pentru clienții casnici și noncasnici în regim de Ultimă Instanță – perioada 01.07.2021 – 31.07.2021 – descarcă
 • Anexa 1 – Formular de retragere din contract – descarcă
 • Anexa 2 – Adresa de înaintare contracte cu declarație pe proprie răspundere – descarcă
 • Condiții generale pentru furnizarea energiei electrice la clienții finali ai furnizorilor de ultimă instanță, valabile începând cu 01.01.2021 – E-Distribuție Muntenia – vizualizare PDF
 • Condiții generale pentru furnizarea energiei electrice la clienții finali ai furnizorilor de ultimă instanță, valabile începând cu 01.01.2021 – Delgaz Grid – vizualizare PDF
 • Condiții generale pentru furnizarea energiei electrice la clienții finali ai furnizorilor de ultimă instanță, valabile începând cu 01.01.2021 – Distribuție Energie Oltenia – vizualizare PDF
 • Condiții generale pentru furnizarea energiei electrice la clienții finali ai furnizorilor de ultimă instanță, valabile începând cu 01.01.2021 – E-Distribuție Dobrogea – vizualizare PDF
 • Condiții generale pentru furnizarea energiei electrice la clienții finali ai furnizorilor de ultimă instanță, valabile începând cu 01.01.2021 – E-Distribuție Banat – vizualizare PDF
 • Condiții generale pentru furnizarea energiei electrice la clienții finali ai furnizorilor de ultimă instanță, valabile începând cu 01.01.2021 – SFEE TRANSILVANIA NORD CLUJ-NAPOCA – vizualizare PDF
 • Condiții generale pentru furnizarea energiei electrice la clienții finali ai furnizorilor de ultima instanță, valabile începând cu 01.01.2021 – SFEE TRANSILVANIA SUD BRAȘOV – vizualizare PDF
 • Condiții generale pentru furnizarea energiei electrice la clienții finali ai furnizorilor de ultima instanța, valabile începând cu 01.01.2021 – SFEE MUNTENIA NORD PLOIEȘTI – vizualizare PDF

Condiții generale privind contractarea serviciului de furnizare a energiei electrice

Potrivit Legii nr. 123/ 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale și a Ordinului ANRE nr. 235/ 2019 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienții finali:

Art. 52 alin. (1) din Legea nr. 123/ 2012
Furnizarea energiei electrice este activitatea prin care persoana juridică titulară de licență comercializeaă energie electrică clienților. Pentru furnizarea energiei electrice la clienți se încheie un contract, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Art. 52 alin. (3) din Legea nr. 123/ 2012
Sunt interzise consumul și furnizarea de energie electrică fără încheierea contractului de furnizare, cu excepția situațiilor reglementate în mod distinct de către autoritatea competentă.
Art. 58 alin. (1) din Legea nr. 123/ 2012
La cererea scrisă a unui client final, furnizorul este obligat să comunice, în scris, într-un interval de cel mult 15 zile lucrătoare, o ofertă privind condițiile de furnizare a energiei electrice, care conține, obligatoriu, prețul de furnizare, termenii de plată și data-limită de încheiere a contractului de furnizare, elaborat în conformitate cu reglementările emise de autoritatea competentă.
Art. 58 alin. (2) din Legea nr. 123/ 2012
Contractul de furnizare […] este valabil o perioada nedeterminată sau pe o perioada convenită de părți.
Art. 58 alin. (3) din Legea nr. 123/ 2012
Clientul final are dreptul de a denunța unilateral contractul de furnizare, cu notificare transmisă furnizorului de energie electrică cu cel puțin 21 de zile înainte, cu respectarea condițiilor contractuale.
Art. 58 alin. (4) din Legea nr. 123/ 2012
Furnizorul este îndreptățit să rezilieze contractul în următoarele cazuri:

a) sustragerea de energie electrică constatată prin hotărâre judecătorească definitivă;
b) neplata facturilor;
c) alte situații prevăzute de legislația în vigoare.
Art. 5 din Ordinul ANRE nr. 235/ 2019
(1) În funcție de domeniul de utilizare a energiei electrice consumate, clienții finali se împart în două categorii:
a) clienți casnici;
b) clienți finali noncasnici.
(2) În funcție de numărul locurilor de consum, un client final poate avea:
a) un singur contract de furnizare a energiei electrice cu unul sau mai multe locuri de consum;
b) mai multe contracte de furnizare a energiei electrice.
(3) În funcție de puterea aprobată prin avizul tehnic de racordare sau, acolo unde există, prin certificatul de racordare, locurile de consum ale clienților finali noncasnici pot fi:
a) locuri de consum cu consum mic, în cazul în care puterea aprobată este mai mică sau egală cu 100 kW. Corespunzător, clientul final care încheie contract de furnizare și/sau rețea pentru un loc de consum cu consum mic se numește client noncasnic mic;
b) locuri de consum cu consum mare, în cazul în care puterea aprobată depășește 100 kW. Corespunzător, clientul final care încheie contract de furnizare și/sau rețea pentru un loc de consum cu consum mare se numește client noncasnic mare.
Art. 10 din Ordinul ANRE nr. 235/ 2018
În vederea furnizării energiei electrice, clientul final parcurge următoarele etape:
a) în cazul unui loc de consum nou, clientul final obține avizul tehnic de racordare sau, după caz, certificatul de racordare al locului de consum la rețeaua electrică de interes public, conform prevederilor reglementarilor în vigoare, după care se adresează unui furnizor de energie electrică și procedează conform prevederilor lit. b) și c);
b) în cazul unui loc de consum existent, clientul final poate alege una dintre ofertele-tip publicate de furnizor sau poate solicita acestuia o ofertă personalizată, negociabilă, privind condițiile comerciale și prețul de furnizare sau poate recurge la selectarea ofertei furnizorului prin proceduri specifice de licitație/achiziție publică;
c) după ce clientul final acceptă condițiile de furnizare propuse de furnizor în maximum 5 zile de la data transmiterii de către clientul final a documentelor prevăzute la art. 15, părțile încheie contractul de furnizare a energiei electrice.
Art. 11 din Ordinul ANRE nr. 235/ 2018
(1) Furnizorul încheie contractul de rețea în maximum 5 zile de la încheierea contractului de furnizare a energiei electrice, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 13 alin. (2), realizând succesiv următoarele:
a) transmite OR la care este racordat locul de consum datele contractului de furnizare a energiei electrice încheiat, respectiv durata de valabilitate, cantitatea de energie electrică contractată, condițiile de furnizare, PRE-ul care preia responsabilitatea echilibrării;
b) în maximum 5 zile de la primirea de către OR a datelor contractului de furnizare a energiei electrice prevăzute la lit. a) acesta încheie contractul de rețea cu furnizorul de energie electrică.
(2) Contractul de furnizare a energiei electrice intră în vigoare la data prevăzută în cuprinsul acestuia, iar alimentarea cu energie electrică de către OR a locului de consum respectiv este asigurată pentru perioada coexistenței contractului de furnizare, încheiat în condițiile prezentului regulament, cu cel de rețea.
(3) Contractul de furnizare se încheie, de regulă, pentru un loc de consum. În cazul în care clientul final are mai multe locuri de consum pentru care furnizorul este același, se poate încheia un singur contract de furnizare pentru toate sau o parte dintre locurile de consum, conform înțelegerii părților contractante. Contractul de furnizare conține în anexe datele specifice fiecărui loc de consum, iar includerea/excluderea unui loc de consum din contract se face prin act adițional.
(4) În cazul în care clientul final îndeplinește condițiile legale și dorește să beneficieze de serviciu universal, se poate adresa FUI pentru furnizarea în regim de serviciu universal, iar FUI încheie contractul de furnizare a energiei electrice în regim de serviciu universal. Acordarea dreptului de serviciu universal clienților finali noncasnici se obține în urma prezentării de către aceștia FUI a unor copii ale situațiilor financiare/declarațiilor depuse la organismele fiscale sau, după caz, la alte instituții abilitate, conform legislației aplicabile, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 55 alin. (1) lit. b) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 12 din Ordinul ANRE nr. 235/ 2018
(1) La imobilele având destinația de locuință cu mai mulți locatari, dar cu o singură instalație de racordare și cu un singur contor de decontare, contractul de furnizare a energiei electrice se încheie, după caz, cu:
a) locatarul în spațiul căruia este montat contorul de decontare;
b) persoana împuternicită în acest sens de către ceilalți locatari, în cazul în care contorul de decontare este montat în spațiul comun.
(2) La imobilele având destinația de locuință, cu mai mulți locatari, unde există consum de energie electrică în încăperi sau instalații de folosință comună și există contor de decontare dedicat acestui consum, contractul de furnizare a energiei electrice aferent consumului comun se încheie cu proprietarul încăperilor sau instalațiilor în folosință comună sau, după caz, cu:
a) asociația de proprietari;
b) o persoană împuternicită în acest sens.
(3) În cazul în care, într-un loc de consum, energia electrică este utilizată atât pentru activități economice, cât și pentru consum casnic și nu este posibilă sau nu se justifică economic separarea instalațiilor de utilizare, se încheie un singur contract de furnizare. Tipul de contract utilizat va corespunde tipului de consum preponderent, iar tariful/prețul utilizat este cel corespunzător tipului de contract.
(4) În termen de 30 de zile de la producerea decesului titularului de contract de furnizare, un moștenitor al acestuia trebuie să notifice furnizorul asupra decesului, prezentând certificatul de deces, iar până la dezbaterea succesiunii, și la solicitarea moștenitorului furnizorul trebuie să încheie cu acesta un contract de furnizare a energiei electrice pe durată limitată, de cel mult un an, cu posibilitatea de prelungire cu perioade succesive de câte un an, dacă succesiunea nu s-a finalizat.
(5) În cazul prevăzut la alin. (4) derularea contractului încheiat cu persoana decedată continuă până la încheierea unui contract de furnizare a energiei electrice pe durată limitată cu un moștenitor, cu obligația achitării facturilor și cu preluarea tuturor responsabilităților ce decurg ca urmare a derulării contractului, dar nu mai mult de 45 de zile.
Art. 13 din Ordinul ANRE nr. 235/ 2018
(1) Furnizarea energiei electrice către clientul final se realizează în temeiul contractului de furnizare și dacă pentru locul de consum respectiv există contract/contracte de rețea încheiat/încheiate de către furnizor sau de către clientul final, conform reglementărilor în vigoare, cu excepția situațiilor reglementate în mod distinct de către ANRE. Contractul de rețea se încheie pentru o perioadă nedeterminată, cu excepția cazurilor în care clientul solicită o durată limitată, și încetează doar în condițiile prevăzute în contract. Contractul de rețea încheiat de către clientul final cu OR se poate încheia și în lipsa contractului de furnizare și rămâne valabil și la schimbarea furnizorului.
(2) Contractul de rețea se încheie de către clientul final cu OR, în următoarele situații:
a) locul de consum are simultan mai mulți furnizori sau face obiectul participării la agregarea de către un agregator independent;
b) la rețeaua de utilizare a locului de consum sunt racordate locuri de consum aparținând altor clienți finali;
c) locul de consum este racordat la o rețea de medie tensiune sau înaltă tensiune, la solicitarea clientului final cu contract de furnizare încheiat pe piața concurențială. În acest caz, contractul de rețea poate include și locuri de consum racordate la o rețea de joasă tensiune ale acestui client final, aflate în zona de licență a aceluiași OR.
Art. 15 din Ordinul ANRE nr. 235/ 2018
(1) Pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice, solicitantul trebuie să prezinte furnizorului cel puțin următoarele documente:
a) cererea de încheiere a contractului; în cazul solicitantului care alege o ofertă-tip, în cerere trebuie să se precizeze opțiunea acestuia privind oferta aleasă;
b) copia actului de identitate/certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului al solicitantului;
c) copia actului de proprietate sau a altui document care atestă dreptul de folosință al solicitantului asupra spațiului care face obiectul locului de consum respectiv, din care, la solicitarea și pentru protecția clientului final, se pot șterge/anonimiza părți nerelevante pentru activitatea de furnizare a energiei electrice; în cazul în care documentul atestă un drept de folosință temporară asupra acestui spațiu printr-un act încheiat cu proprietarul, solicitantul trebuie să prezinte acordul scris al proprietarului de drept pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice, dacă această mențiune nu se regăsește înscrisă în actul doveditor al dreptului de folosință;
d) certificatul de racordare sau avizul tehnic de racordare, dacă OR nu a emis certificatul de racordare, și convenția de exploatare, în situația în care OR consideră că este necesară. Acestea pot fi anexate contractului de furnizare după încheierea acestuia, dar înainte de data începerii furnizării energiei electrice.
(2) Furnizorul poate renunța la solicitarea prezentării actelor în original, caz în care solicitantul trebuie să dea o declarație pe propria răspundere că documentele prezentate sunt conforme cu originalele.
(3) Transmiterea documentelor prevăzute la alin. (1) se poate realiza și pe cale electronică, cu respectarea legislației în vigoare.
Art. 18 din Ordinul ANRE nr. 235/ 2018
FUI încheie contracte de furnizare a energiei electrice cu clienții finali beneficiari ai serviciului universal în baza contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice în vigoare.
Art. 19 din Ordinul ANRE nr. 235/ 2018
(1) Contractul de furnizare încheiat pe piața concurențială, valabil pentru o perioadă nedeterminată sau pe o perioadă determinată convenită de părți, trebuie să respecte prevederile legislației în vigoare și să cuprindă, pe lângă elementele prevăzute în mod expres de aceasta, cel puțin următoarele:
a) identitatea părților contractante și datele de contact;
b) obiectul, durata contractului, condițiile de reînnoire și de încetare a contractului;
c) perioada de facturare, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. (3);
d) intervalul de timp pentru emiterea facturilor, modalitățile și condițiile de plată a facturilor de energie electrică;
e) intervalul de timp pentru citirea indexului contorului de către reprezentantul OR, în conformitate cu prevederile art. 44;
f) prețul de furnizare a energiei electrice și, dacă este cazul, tarifele serviciilor oferite și nivelul de calitate al serviciilor oferite;
g) mijloacele prin care se pot obține informații actualizate privind toate prețurile/tarifele aplicabile;
h) compensații acordate și modalitatea de rambursare a acestora, în cazul în care nu sunt îndeplinite nivelurile de calitate a serviciilor prevăzute în contract, inclusiv în cazul facturării inexacte și realizate cu întârziere din culpa furnizorului;
i) modalitățile de inițiere a procedurilor de soluționare a litigiilor, în conformitate cu prevederile art. 23;
j) modalitățile de soluționare extrajudiciară a litigiilor privind drepturile și obligațiile stabilite prin contract;
k) drepturile și obligațiile părților contractante, inclusiv cele rezultate din contractul de rețea, în cazul în care contractul de rețea este încheiat de furnizor, astfel încât clientului final să îi fie transmise drepturile și obligațiile care îi revin din contractul de rețea;
l) dreptul de denunțare unilaterală a contractului de furnizare de către clientul final în condițiile precizate de actele normative în vigoare;
m) condițiile în care clientul final are dreptul să primească despăgubiri pentru daune materiale cauzate de OR/furnizor.
(2) Prevederile contractuale întemeiate pe dispoziții ale actelor normative se modifică de drept la data intrării în vigoare a modificării actelor normative respective; în acest caz, furnizorul/OR are obligația să notifice beneficiarului modificările intervenite. În cazul modificării tarifelor reglementate, notificarea se consideră efectuată prin înscrierea acestor modificări pe factura de energie electrică.
Art. 22 din Ordinul ANRE nr. 235/ 2018
(1) Clienții finali care au calitatea de prosumatori pot solicita furnizorilor de energie electrică cu care încheie/au încheiat contractul de furnizare a energiei electrice încheierea contractului de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse în centralele electrice din surse regenerabile de energie cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum și care nu beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi și livrate în rețeaua electrică, cu respectarea Regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW aparținând prosumatorilor și a Contractului-cadru aprobate prin ordin al președintelui ANRE în vigoare.
(2) Clientul final are dreptul să încheie un contract de agregare, independent de contractul de furnizare a energiei electrice, precum și să participe la piața de energie electrică sau la cea a serviciilor energetice fără să fie necesar acordul furnizorului său de energie electrică.
Art. 23 din Ordinul ANRE nr. 235/ 2018
(1) În cazul neînțelegerilor apărute la încheierea contractelor în domeniul energiei electrice, având la bază contracte reglementate de ANRE sau actele adiționale aferente contractelor respective, dacă părțile nu ajung la o înțelegere, acestea se pot adresa ANRE în vederea declanșării procesului de soluționare la nivelul acesteia, conform prevederilor Procedurii privind soluționarea neînțelegerilor apărute la încheierea contractelor în domeniul energiei electrice și termice produse în cogenerare de înaltă eficiență în vigoare.
(2) În cazul disputelor pe piața cu amănuntul apărute în derularea contractului de furnizare a energiei electrice, dacă părțile nu ajung la o înțelegere, acestea se pot adresa ANRE în vederea declanșării procesului de soluționare la nivelul acesteia, conform prevederilor Regulamentului privind organizarea și funcționarea comisiei pentru soluționarea disputelor pe piața angro și cu amănuntul apărute între participanții la piața de energie electrică și gaze naturale în vigoare.
Art. 24 din Ordinul ANRE nr. 235/ 2018
(1) Contractul de furnizare a energiei electrice încetează în oricare dintre următoarele situații:
a) la încetarea perioadei de valabilitate a contractului;
b) prin acordul de voință al ambelor părți contractante;
c) prin denunțarea unilaterală de către clientul final;
d) prin reziliere.
(2) În situația prevăzută la alin. (1) lit. a) furnizorul notifică clientul final cu privire la încetarea contractului de furnizare, cu cel puțin 30 de zile înainte de data efectivă de la care contractul de furnizare încetează. Notificarea poate fi comunicată clientului final în anexa la factură.
(3) Furnizorul sau, după caz, clientul final are obligația să notifice OR cu privire la încetarea contractului de furnizare, cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de data efectivă de la care contractul de furnizare încetează.
Art. 25 din Ordinul ANRE nr. 235/ 2018
Furnizorul de energie electrică nu are dreptul de a denunța unilateral contractele de furnizare de energie electrică încheiate cu clienții finali.
Art. 26 din Ordinul ANRE nr. 235/ 2018
(1) Contractul de furnizare a energiei electrice poate fi reziliat de către furnizor, în următoarele situații:
a) sustragerea de energie electrică de către clientul final, constatată prin hotărâre judecătorească definitivă;
b) neplata de către clientul final a facturilor emise conform contractului, la termenele și în condițiile prevăzute în contract, urmată de întreruperea alimentării cu energie la locul/locurile de consum în condițiile art. 35 alin. (2) și (3);
c) încetarea dreptului de folosință al clientului final (calitatea de deținător/chiriaș/concesionar) aferent locului/locurilor de consum care fac obiectul contractului de furnizare a energiei electrice, cu excepția prevăzută la art. 12 alin. (4) și (5);
d) alte situații prevăzute de actele normative în vigoare.
(2) În situația prevăzută la alin. (1) lit. a) rezilierea are loc de drept la data constatării faptei prin hotărâre judecătorească definitivă.
(3) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. b), c) și d) rezilierea contractului se face cu notificarea clientului final cu minimum 15 zile înainte și doar dacă, în această perioadă, clientul final nu a remediat cauzele care au stat la baza notificării de reziliere. Notificarea trebuie să cuprindă data la care se reziliază contractul de furnizare a energiei electrice.
(4) Prin derogare de la prevederile alin. (3), în situația prevăzută la alin. (1) lit. c), dacă noul deținător de drept de folosință aferent locului/locurilor de consum încheie contract de furnizare a energiei electrice cu alt furnizor de energie electrică, vechiul furnizor reziliază contractul de furnizare la data primirii notificării de la OR de încetare a contractului de rețea.