REGULAMENTUL TOMBOLEI CAMPANIEI
”Activează Factura Electronică”

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORII TOMBOLEI. DURATA.

1.1. Organizatorul acestei campanii (numită în cele ce urmează “Campania”) este SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE S.A., cu sediul în Municipiul București, sector 1, Șos. Ștefan cel Mare, nr. 1A, parter parțial, et. 1, 2 și 3, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/8974/2011, cod de înregistrare fiscală RO28909028, având notificarea înregistrată la ANSPDCP sub nr. 20813 numită în cele ce urmează “Organizator”.

1.2. Campania este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul României, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament (“Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toți participanții.

1.3. Campania se va desfășura la nivel național, începând cu data de 12.06.2018 ora 00:00 și până la data de 11.08.2018 ora 23:59 inclusiv. Campania se desfășoară prin site-ul www.electricafurnizare.ro, prin intermediul agenției netWing Internațional SRL cu sediul social în Calea Plevnei nr. 50 Sector 1 București, înregistrată  în  Registrul Comerțului sub nr. J40/10472/2004, CIF RO 16552818, având notificarea înregistrată la ANSPDCP sub nr. 4418, denumită în continuare și “Agenție”.

1.4. Campania este organizată pentru promovarea facturii electronice, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

1.5. Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, pe durata Campaniei, prin publicarea acestuia pe link-ul: http://www.electricafurnizare.ro/activeaza-factura-electronica/regulament. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe durata Campaniei, urmând ca asemenea modificări să intre în vigoare numai după publicarea acestora prealabilă, pe site-ul mai sus menționat.

SECȚIUNEA 2. DREPTUL DE PARTICIPARE

2.1. Această Campanie se adresează oricărei persoane fizice care are calitatea de client casnic al organizatorului (Electrica Furnizare SA), se înscrie la Tombolă, prin completarea datelor solicitate în cadrul site-ului www.electricafurnizare.ro și îndeplinește toate celelalte condiții de participare menționate în Secțiunea 3 de mai jos.

2.2. Participarea la Tombolă implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a acestui Regulament.

2.3. Nu pot participa la Tombolă angajații Organizatorului, ai Agențiilor și ai celorlalte companii implicate în organizarea și derularea Campaniei, precum și membrii familiilor acestora (copii, părinți, soț/soție).

SECȚIUNEA 3. MECANISMUL TOMBOLEI

3.1. Pentru a participa la Tombolă, clienții casnici interesați ce se încadrează în categoria prevăzută la art. 2.1, trebuie să acceseze, în perioada 12.06.2018 ora 00:00 – 11.08.2018, ora 23:59 (data limită), link-ul https://myelectrica.ro/index.php?pagina=myelectrica-campanie-2018, unde vor avea de urmat procedura de înscriere.

3.2. Se vor considera următoarele condiții necesare și suficiente (îndeplinite cumulativ) pentru ca un client casnic al Electrica Furnizare SA să fie înscris la Tombolă:

  • Acord din partea clientului casnic privind procesarea datelor personale, în scopul participării la campania Organizatorului;
  • Acord din partea clientului casnic privind condițiile Regulamentului campaniei (comunicarea datelor sale personale în această Campanie, procesarea lor de către Organizator, direct și/sau prin intermediul Agenției în vederea înscrierii la Tombolă, validării preliminare și efectuării tragerilor la sorți a premiilor și distribuției premiilor);
  • Activarea contului de utilizator MyElectrica – în cazul clienților Electrica Furnizare SA care nu au cont creat;
  • Clienții înscriși în campanie vor avea în mod automat indicatorul Factura Electronică setat.

3.3.1. Fiecare înscriere la Tombolă va fi supusă unui proces de validare preliminară și va trebui să îndeplinească cumulativ condițiile enumerate la art.3.2.

3.4. Organizatorul Campaniei nu își asumă responsabilitatea:

  • pentru completarea incorectă a datelor;
  • dacă adresa de e-mail și/sau numărul de telefon furnizate la crearea contului în MyElectrica nu aparțin clientului. În această situație, Organizatorul nu îl va putea contacta în cazul în care participantul înscris va fi desemnat câștigător;
  • pentru întreruperile neanunțate ale serviciului de internet și/sau ale serverului ce găzduiește site-ul din cauza aglomerării rețelelor de internet pe perioadele de trafic intens;
  • pentru blocarea serverului pe care este găzduit website-ul, din cauza aglomerării rețelelelor de internet sau din cauza întreruperilor neanunțate ale serviciului de internet;

3.5. Clientul casnic participant la Tombolă trebuie să fie un “posesor legal” al unei adrese de e-mail în perioada Campaniei. “Posesor legal” este numită orice persoană căreia i s-a dat în folosință o adresă de e-mail de către un distribuitor de servicii de Internet sau altă organizație (firmă, instituție etc.) care are dreptul să creeze și să desemneze domenii asociate cu adresele de e-mail.

3.6. Organizatorul și/sau Agenția nu sunt răspunzători și nu își asumă nicio obligație și/sau răspundere în legătură cu potențiale probleme (inclusiv de natură tehnică) intervenite în procesul înscrierii la Tombolă prin intermediul aplicației.

3.7. În măsura în care formularul de înscriere la Tombolă nu este completat de către un participant cu toate informațiile menționate în prezentul Regulament, atunci înscrierea respectivă va fi invalidată.

3.8. Toate înscrierile la Tombolă vor fi verificate de către reprezentanții Organizatorului pentru conformitate.

3.9. Organizatorul nu va fi responsabil pentru înscrierile care nu respectă condițiile menționate în Regulament. Astfel de înscrieri nu vor fi valide, iar participantul respectiv nu va fi înregistrat în baza de date a Campaniei cu înscrierea respectivă.

3.10. Înscrierile care îndeplinesc condițiile menționate în prezentul Regulament vor fi validate ca atare în Campanie.

3.11. Prin înscrierea la Tombolă, clientul casnic este de acord ca datele completate în formular să fie utilizate de către Organizator.

SECȚIUNEA 4. PREMIILE

4.1.      În cadrul acestei Campanii se vor acorda, prin tragere la sorți, următoarele premii:

  • 12 premii constând în telefoane mobile iPhone 8 64Gb

4.1.1.      Valoarea comercială totală a premiilor acordate în Campanie este de 46164 lei, TVA inclus.

4.1.2.     Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte premii și nici nu se poate acorda contravaloarea lor în bani. În cazul refuzului vreunui câștigător de a beneficia de premiu (refuzul însemnând că respectivul câștigător nu dorește să intre în posesia premiului, iar refuzul este manifestat expres și neechivoc) sau în cazul imposibilității validării sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fără nicio despăgubire din partea Organizatorului. Organizatorul va trece la validarea rezervei extrase conform art.5 al Regulamentului. În cazul în care Organizatorul nu poate valida drept câștigător un alt participant, atunci Organizatorul își rezervă dreptul de a nu mai atribui premiul.

SECȚIUNEA 5. DESEMNAREA ȘI VALIDAREA CÂȘTIGĂTORILOR

5.1. Câștigătorii premiilor vor fi desemnați aleatoriu, prin tragere la sorți. Tragerile la sorți ale câștigătorilor vor avea loc în datele de 16 iulie 2018 pentru înscrierile de până la data de 11 iulie 2018 și respectiv 15 august 2018 pentru înscrierile realizate până la 11 august 2018. Extragerea câștigătorilor premiilor va viza mai întâi potențialii câștigători ai celor 12 premii (șase la fiecare extragere), apoi se vor extrage 12 rezerve (șase rezerve la fiecare extragere), care în cazul invalidării câștigătorilor, se vor substitui acestora, în ordinea extragerii lor.

5.2. Câștigătorii premiilor vor fi informați de către Organizator, în termen de trei zile de la data extragerii, telefonic sau prin email. Fiecare câștigător trebuie să confirme, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea mesajului, faptul că a participat la Tombolă și să facă dovada faptului că este titularul contractului de furnizare a energiei electrice pentru locul de consum unde a activat factura electronică. În cazul în care aceștia nu răspund în termen sau nu comunică Organizatorului vreuna din datele menționate în prezentul articol, vor fi invalidați și își vor pierde dreptul de a intra în posesia premiului și, astfel, se va trece la validarea altui câștigător din lista de rezerve extrase. Pentru a fi validat drept câștigător, participantul la Tombolă trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile descrise în prezentul Regulament. În cazul în care nici rezerva nu se validează, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu mai atribui premiile.

5.3. Numele câștigătorilor vor fi publicate pe site-ul www.electricafurnizare.ro, în termen de 5 zile lucrătoare de la data validării câștigătorilor pentru fiecare extragere.

5.4. Atribuirea premiilor se va efectua în termen de 30 de zile de la validare, pe baza de proces-verbal. Premiile se vor expedia prin curier prin intermediul reprezentanților Organizatorului.

SECȚIUNEA 6. VERIFICĂRI ȘI SANCȚIUNI

6.1. Din dorința de nu prejudicia niciun client casnic care dorește să participe la campanie, Organizatorul își rezervă dreptul de a face verificări în ceea ce privește dreptul de participare.

6.2. În cazul în care, urmare a verificărilor desfășurate de Organizator, vor fi găsiți participanți care   încearcă să fraudeze procesul de înscriere la Tombolă, Organizatorul poate refuza acestor persoane dreptul la premiile obținute ca rezultat al activității lor neconforme.

6.3. Organizatorul își rezervă dreptul ca ulterior încheierii Campaniei să treacă la verificarea datelor transmise de participanții la Campanie. De asemenea, Organizatorul poate întreprinde orice investigații permise de lege privind modul în care utilizatorii desemnați câștigători au participat în Campanie.

SECȚIUNEA 7. ANUNȚAREA PUBLICĂ A CÂȘTIGĂTORILOR PREMIILOR

Numele câștigătorilor și premiile câștigate în cadrul Campaniei vor fi publicate pe www.electricafurnizare.ro, conform obligațiilor impuse de Ordonanța de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, modificată ulterior prin Legea nr. 650/2002.

SECȚIUNEA 8. LIMITAREA RĂSPUNDERII

8.1. Înscrierile înainte sau după perioada menționată în Secțiunea 3 din Regulament  nu se iau în considerare.

8.2. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru pierderile, întârzierile sau orice alte probleme la înscrierea la Tombolă cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care dorește să se înscrie la Tombolă. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa întreruperile/disfuncționalitățile neanunțate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern din cauza aglomerării rețelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita înscrierea în Campanie în perioada de desfășurare a Campaniei.

SECȚIUNEA 9. ANGAJAMENTE, CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

9.1. Organizatorul, în vederea desfășurării Campaniei, prelucrează datele personale ale Participanților la această Campanie în conformitate cu Legea 677/2001 și cu prevederile Regulamentului nr.679/2016 – Regulamentul general privind protecția datelor, devenit aplicabil din data de 25.05.2018, în calitate de operator înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în baza notificării nr. 20813.

9.2. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvăluite către terți cu excepția împuterniciților și partenerilor contractuali ai Organizatorului, așa cum este notificat fiecărui participant la momentul obținerii acordului pentru prelucrarea datelor personale, Organizatorul obligându-se să respecte legislația aplicabilă în vigoare în operațiunile de procesare a datelor.

9.3. Prin înscrierea la Tombolă, participanții declară că sunt de acord cu Regulamentul Tombolei Campaniei, declară expres că sunt de acord ca datele lor personale să fie prelucrate de către ELECTRICA FURNIZARE S.A., cu sediul în Municipiul București, sector 1, Șos. Ștefan cel Mare, nr. 1A, parter parțial, et. 1, 2 și 3, direct sau prin agenția netWing International SRL cu sediul social în Calea Plevnei nr. 50, sector 1, București.

9.4. De asemenea, fiecare participant își poate exprima acordul pentru a participa la activități ulterioare de marketing direct, bifând căsuța de acord prin care confirmă acordul expres și neechivoc distinct pentru procesarea datelor sale personale de către ELECTRICA FURNIZARE S.A., cu sediul în Municipiul București, sector 1, Șos. Ștefan cel Mare, nr. 1A, parter parțial, et.1, 2 și 3, direct sau prin persoane împuternicite în activități de marketing direct ulterior. Fiecare participant declară că a luat la cunoștință că își poate exercita în mod gratuit dreptul de informare, de acces la date, la rectificarea datelor, la ștergerea datelor, la restricționarea prelucrării datelor, de a obiecta, la portabilitatea datelor, la retragerea consimțământului, printr-o cerere scrisă, datată și semnată, trimisă la ELECTRICA FURNIZARE S.A., cu sediul în Municipiul București, sector 1, Șos. Ștefan cel Mare, nr. 1A, parter parțial, et. 1, 2 și 3, sau printr-un e-mail la adresa . De asemenea, participanților li se aduce la cunoștință că au dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere competentă.

9.5. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal comunicate Organizatorului sunt: derularea contractului/contractelor de furnizare a energiei electrice, participarea la Tombolă, desemnarea câștigătorilor, validarea și înmânarea premiilor și pentru alte activități ulterioare. Datele comunicate pentru activitățile de marketing ulterior vor fi procesate până la momentul la care participantul solicită modificarea opțiunii.

SECȚIUNEA 10. LITIGII

10.1. În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la Tombolă, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente romane de la sediul Organizatorului.

SECȚIUNEA 11. FORȚĂ MAJORĂ

11.1. Pentru scopul acestui Regulament, Forța Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator și a cărui apariție îl pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundații, greve și blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum și orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

11.2. Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform prevederilor Codului Civil. Organizatorul, dacă invocă forța majoră, este obligat sa comunice participanților la campanie pe pagina Campaniei de pe portalul acesteia, în termen de 5 zile de la apariția cazului de forță majoră, existența acestuia.

SECȚIUNEA 12. DISPOZIȚII FINALE

12.1. Regulamentul Tombolei Campaniei este disponibil gratuit oricărui solicitant la adresa http://www.electricafurnizare.ro/activeaza-factura-electronica/regulament.

12.2. Participanții la Tombolă se obligă să respecte termenii și condițiile regulamentului prezentate mai sus.

12.3. Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive și toți participanții înregistrați până la momentul modificării vor beneficia de drepturile deja obținute. Organizatorul nu este răspunzător pentru necunoașterea de către participanți a regulamentului și a modificărilor ulterioare, atât timp cât acestea sunt afișate la adresa http://www.electricafurnizare.ro/activeaza-factura-electronica/regulament.