Prețuri clienți non-casnici existenți, perioada de furnizare 1.01.2024 – 30.06.2024

Potrivit OUG nr. 27/2022, cu modificările și completările ulterioare, prețul final facturat plafonat al energiei electrice furnizate clienților non-casnici în perioada 1 ianuarie 2023 – 31 martie 2025 este:

 1. maximum 1000 lei/MWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul lunar realizat la locul de consum, diferența de consum lunar de energie electrică urmând a fi facturată la prețul de 1300 lei/MWh, cu TVA inclus, în baza declarației pe propria răspundere a reprezentantului legal depusă în scris la Electrica Furnizare S.A. pentru următoarele categorii de consumatori:
  • întreprinderile mici și mijlocii, astfel cum sunt definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare IMM-uri;
  • operatorii/operatorii regionali definiți la art. 2 lit. g) și h) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ce prestează/furnizează serviciile de utilități publice prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a), b), b1), c) și h) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Societatea de Transport cu Metroul București «Metrorex» – S.A., precum și aeroporturile care sunt în subordinea/coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;
  • operatorii economici din domeniul industriei alimentare, identificați prin cod CAEN 10, precum și cei din domeniul agriculturii și pescuitului, identificați prin cod CAEN 01 și 03;
  • autoritățile și instituțiile publice locale, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiile și societățile comerciale de interes județean, municipal sau local, regiile autonome și toate entitățile publice și private care prestează un serviciu public, în temeiul legii, dacă sunt înființate sau organizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, județelor, municipiului București și, după caz, la nivelul subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor sau la nivelul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, sub conducerea, coordonarea, controlul și responsabilitatea autorităților administrației publice locale;
  • institutele naționale de cercetare-dezvoltare, astfel cum sunt definite de Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.
 2. maximum 1000 lei/MWh, cu TVA inclus, pentru consumul integral al spitalelor publice și private definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al unităților de învățământ publice și private, definite conform Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și al creșelor, al furnizorilor publici și privați de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare. Plafonarea menționată în prezentul articol se aplică și pentru situațiile în care una dintre entitățile menționate anterior este beneficiarul final al consumului de energie electrică și/sau pentru toate clădirile care au fost construite și autorizate cu destinația de spitale.
 3. maximum 1000 lei/MWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul lunar realizat la locul de consum, pentru instituțiile publice, altele decât cele prevăzute la lit. b), precum și pentru cele aparținând cultelor recunoscute oficial în România, potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată. Diferența de consum lunar de energie electrică se facturează la prețul de 1300 lei/MWh, cu TVA inclus.
 4. maximum 1300 lei/MWh, cu TVA inclus, pentru consumatorii non-casnici care nu sunt prevăzuți la lit. a)-c).

Atât prețurile, cât și alte elemente prevăzute mai sus, pot fi ulterior și oricând modificate prin acte normative ale autorităților competente, în funcție de evoluțiile înregistrate pe piețele interne și internaționale de energie electrică.

Aceste prețuri plafonate sunt aplicabile de către toți furnizorii de energie electrică, însă, în situația în care nu sunteți de acord cu modificările notificate privind prețul de furnizare, aveți dreptul de a denunța unilateral și în mod gratuit contractul printr-o notificare transmisă către noi și recepționată înainte de expirarea valabilității prețului în vigoare la momentul notificării, conform prevederilor contractuale.

Prețul de contract este specificat în Anexa (pct. C) și este suspendat pe perioada de aplicare a OUG nr. 27/2022, cu modificările și completările ulterioare în vigoare. Prețul de contract include prețul energiei electrice și contravaloarea tarifelor reglementate de transport (TL,TG), serviciului de sistem, tarifelor de distribuție, contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență, certificatelor verzi, accizei, taxei pe valoare adăugată (TVA), precum și orice alte tarife/costuri introduse prin acte normative, aplicabile pe perioada derulării contractului conform legislației în vigoare.

Vă asigurăm că pe perioada de aplicare a OUG nr. 27/2022, cu modificările și completările ulterioare, urmează să fie aplicat prețul plafonat, în conformitate cu prevederile legale.

Mai multe informații privind componentele prețului de furnizare plafonat al energiei electrice, respectiv componentele prețului de furnizare contractat al energiei electrice valabile în situația încetării/abrogării OUG nr. 27/2022 cu modificările și completările ulterioare sau în cazul în care nu se prevede un alt preț plafonat, se regăsesc în Anexă.

Pentru perioada 1.01.2024 – 30.06.2024, conform prevederilor OUG 27/2022 cu modificările și completările ulterioare, nu se percepe contravaloarea abonamentului în cazul clienților non-casnici care au contractat un tarif cu abonament.

Detalii suplimentare privind aplicarea OUG nr. 27/2022, cu modificările și completările ulterioare, sunt disponibile aici.

Operator de distribuție: Județele din zona operatorilor de distribuție:
DEER – SDEE Muntenia Nord Galați, Prahova, Buzău, Brăila, Dâmbovița, Vrancea
DEER – SDEE Transilvania Nord Bihor, Satu Mare, Sălaj, Cluj, Bistrița Năsăud, Maramureș
DEER – SDEE Transilvania Sud Brașov, Alba, Harghita, Covasna, Sibiu, Mureș
Distribuție Energie Oltenia Argeș, Vâlcea, Gorj, Olt, Teleorman, Dolj, Mehedinți
Delgaz Grid Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău, Vaslui
Rețele Electrice Banat Timiș, Arad, Hunedoara, Caraș-Severin
Rețele Electrice Dobrogea Tulcea, Constanța, Ialomița, Călărași
Rețele Electrice Muntenia Ilfov, Giurgiu, București